Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [317-321] PDF Spausdinti El. paštas
317. Mažiulis, Antanas. Nauji lietuvių raštijos ir bibliotekų istorijos darbai: [Teigiaamai vertinami Vl.Žuko, VytJurgucio, J.Lebedžio, J.Palionio darbai] // 1967. - Nr.2 - P 94-96. - Rec. leid.: Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai. T.3, 4 /Redkol S.Užkuraitė, L.Vladimirovas (ats. red.), V.Žukas. - V., 1964. - T.3. - 227 p.; T.4. - 240 p.

318. Ivinskis, Zenonas. Senosios lietuviškos knygos // 1954. - Nr.4. - P.181-184. - Rec. kn.: Biržiška, Vaclovas. Senųjų lietuviškų knygų istorija. D.l. - Chicago: Liet.Literatūros d-ja, 1953. - 208 p.: iliustr. - Vardų r-klė: p.198-207.

319 < Gidžiūnas, Viktoras, O.F.M. Kultūriniai Lietuvos paminklai // 1981. - Nr.2. - P. 128-132 Rec. kn.: Feigelmanas, Nojus. Lietuvos inkunabulai: [Katalogas]. - V.: Vaga, 1975. - 496 p., 8 iliustr. lap.

320. Slavėnas J[ulius], Studija apie lietuviškas knygas // 1977. - Nr.10. - P.474. - Rec.kn.: Juškaitė, Aldona. Lithuanian Literature in Australian Libraries: (Rotopress).

321. Girnius, Juozas. Iš Lietuvoje išleistų knygų // 1970. - Nr.5. - P.233-234. -
Parašas: Alaušius. - Rec. kn.: Lietuvos TSR bibliografija: Serija A: Knygos liet. k. T.l / Ats. red. A.Ulpis. - V.: Mintis, 1969. - LXHI, 728 p.: faks.; 16 iliustr. lap.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai