Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [2611-2624] PDF Spausdinti El. paštas
2611. Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavimo dalyviai 1974 m. // 1974. - Nr.10. - P.443.

2612. Juozas Tarvydas-Žagaras tarp Kretingos pranciškonų penktosios klasės mokinių 1934 m.: Tėv. Jurgis Gailiušis, tėv. Leonardas Andriekus, tėv. Petras Baniūnas, tėv. Viktoras Gidžiūnas, kun. T.Budraitis ir kt. // 1979. - Nr.8. - P.367.

2613. Lietuvių Rymo katalikų moksleivių pirmasis seimas Čikagoje 1912 m. rugpjūčio 23-25 d.: [Pavardės nenurodytos] // 1989. - Nr.4. - P.282.

2614. Kauno universiteto Studentų Ateitininkų Sąjungos valdyba: Pr.Dielininkaitis, K.Marcinkaitė, St.Rauckinas, A.Starkus, St.Gabaliauskas, J.M.Adomaitis, I.Skrupskelis, V.Rastenis // 1976. - Nr.9. - P.390.

2615. Lietuvos universiteto 50 metų sukakties minėjimo Detroite X.15 garbės prezidiumas: Kun. K.Simaitis, dr. S.Jankauskas, dr. Pr.Jucaitis, L.Rugienienė, dr. Ad.Darnusis, dr. J.Puzinas, prof. S.Dirmantas, gen. J.Černius, dr. J.Meškauskas, A. Vai tiekai tis, R.Selenis, A.Rinkūnas, J.Damušienė// 1972. - Nr.8. - P.403.

2616. Lietuvos universiteto senatas 1929-1932 metais: V.Krėvė-Mickevičių s -Humanit. mokslų f-to dekanas, P.Leonas - Teisių f-to dekanas, Bl.Čėsnys - prorektorius, V.Čepinskis - rektorius, P.Raudonikis - Univ. sekretorius, Vl.Lašas - Medicinos f-to dekanas, Z.Žemai tis - Matematikos f-to dekanas, K.Vasiliauskas - Technikos f-to dekanas, K.Kurnatauskas - Evangelikų teologijos f-to dekano pav. // 1952. - Nr.5. -P.235.

2617. Maskvos lietuvių studentų draugijos "Rūta" nariai 1913 metais ar vėliau: Janulis, K.Bizauskas, E.Draugelis (pirm.), P.Grajauskas, Avižienius, R.Dulskis, V.Vailokaitis, V.Endziulaitis, Z.Starkus, Valickas, B.Draugelis: (LE, XVII,457) // 1989. - Nr.3. - P.205.

2618. Mokytojų studijų savaitėj: J.Tamulis, JJasaitis, J.Ignatonis, J.Kavaliūnas // 1967. - Nr.9. - P.397.

2619. Studenčių skaučių draugovė ir korporacija Vytis su svečiais savo metinėj šventėj Kaune 1936 m. pavasarį: Iš S.Girdauskienės rinkinio // 1974. - Nr.10. - P.441.

2620. Studentų ateitininkų meno draugijos "Šatrijos" dešimtmečio šventės dalyviai Kaune 1936 m. gegužės 16 d.: Prof. Pranas Dovydaitis, prof. Juozas Eretas, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, prof. Pranas Kuraitis, kun. StYla, Kazys Baubą, Bernardas Brazdžionis, Jonas Grinius, studentai // 1981. - Nr.5. - P.306.

2621. "Šatrijos" metinė šventė Birštone 1930 gegužės 29 d.: V.Mykolaitis-Putinas, J.Eretas, A.Salys, J.Grinius, J.Leimonas, J.Keliuotis, B.Brazdžionis, A.Vaičiulaitis, K.Berulis, J.Senkus, A.Žirgulys, J.Lingis, J.Tininis, J.Tverskaitė (Maceinienė), C.Griniūtė, St.Rudys, Pr.Naujokaitis, B.Babrauskas // 1967. - Nr.4. - P.l82.

2622. Universiteto [VDU] pirmasis senatas 1922-23: Zigmas Žemaitis (Aukštųjų kursų vadovas, Matematikos-gamtos fak. ilgametis dekanas), Mykolas Biržiška (rektorius 1926-27), Pranas Jodelė (rektorius 1928-29, ilgametis prorektorius ūkio reikalams), Vincas Čepinskis (rektorius 1923-24 ir 1929-33), Jonas Šimkus (pirmasis rektorius 1922-23), Blažiejus Česnys (ilgametis prorektorius studentų reikalams), Petras Avižonis (rektorius 1925-26), Pranciškus Petras Būčys (rektorius 1924-25) ir Petras Leonas (Teisių fak. ilgametis dekanas) // 1968. - Nr.3. - P.l05.

2623. Vytauto D. universiteto rektoriai: V.Čepinskis, M.Romeris ir StŠalkauskis // 1968. - Nr.4. - P.157.

2624. Vytauto D. universiteto senatas 1939-1940 m. su rektoriumi St.Šalkauskiu priešakyje: K.Vasiliauskas, P.Malakauskas, Pr.Jodelė, M.Biržiška, P.Šalčius, A.Purėnas, AJanulaitis, V.Mykolaitis, V.Mošinskis, V.Biržiška, Z.Žemaitis, Vl.Lašas, Z.Ivinskis ir S.Žakevičius // 1975. - Nr.2. - P.55.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai