Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ TEATRAS [5483-5522] PDF Spausdinti El. paštas
5483. Antanaitis, Algirdas Titus. Bostono sambūris nugirdė Čikagą raudonuoju vynu: [Bostono liet. dramos sambūris pastatė latv. rašytojo Valdemaro Karklinio komediją "Raudonasis vynas". Rež. Aleksandra Gustaitienė] // 1959. - Nr.l. -P.42-43. -Parašas: T.Alga.

5484. "Antrojo kaimo" antrieji žingsniai: [Apie Čikagos liet. kabaret.-sa-
tyr. teatrą] // 1964. - Nr.9. - P.426-427: iliustr. - Parašas: ata.

5485. "Australijos Lietuvių Dienose pernai gruodžio 28 d. Adelaidės lietuvių teatras "Vaidila" pastatė Justino Marcinkevičiaus dramą "Mindaugas"...": [Žinutė] // 1989. - Nr.l. - P.70. - (Mūsų buityje).

5486. Bylaitienė, Dalia. Pirmoji lietuviško vaidinimo plokštelė: Kazio Borutos "Baltaragio malūnas": [Įrašyta RCA Victor studijoje] // 1960. - Nr.6. - P.266-268.
Blekaitis, Jurgis. Balys Sruoga. - Žr.6924-6926.

5487. Lietuvių teatro problemos: [Nepriklausomos Lietuvos teatras, teatras
okup. Lietuvoje, išeivijos patyrimas kuriant liet. teatrą. Plačiau apie rež. Andrių Oleka-Žilinską ir Romualdą Juknevičių, minimas Petras Vaičiūnas] // 1953. - Nr.5. - P.225-231: iliustr.; Nr.6. - P.254-260.

5488. Spektaklis: [Teor. apmąstymai apie spektaklio gimimą, apie aut.-
aktoriaus-režisieriaus sąveiką] // 1966. - Nr.4. - P.148-156; Nr.5. - P.208-216: iliustr.

5489. Brazaitis, Juozas. Lietuvos teatro sukaktis: [Minint profesionalaus liet. dramos teatro 35-ąsias metines] // 1956. - Nr.6. - P.246-250.

5490. Gintautas Kaz. Mėgėjų teatro kryžkelė: [Apie liet. išeivijos teatrą] // 1947. - Nr.5. - P.236.

5491. Girnius, Kęstutis. "Antrasis kaimas": [Čikagos liet. teatro trupės pastatymų apžvalga] // 1972. - Nr.4. - P.204-205: iliustr. - Parašas: Kazimieras Dagys.

5492. "Antro kaimo" dešimtmetis: [Apie teatr. satyr. sambūrio pastatymus
1973 m. Čikaga] // 1973. - Nr.6. - P.277-278. -Parašas: Kazimieras Dagys.

5493. Krėvės "Skirgaila" scenoje [Čikaga, 1972 m. geg. 21 d. Rež. Marija
Smilgaitė] // 1972. - Nr.5. - P.255-256. -Parašas: Kazimieras Dagys.

5494. Gustaitienė, Aleksandra. Jaunųjų teatro atsiminimams grįžtant:
[Atsiminimai apie Kauno Jaunųjų teatrą nepriklausomybės metais] // 1975. - Nr.10. -
p.443-448: portr., iliustr.

5495. Juodvalkytė, Eglė. A.Škėmos "Atraxija" į amerikiečių sceną: Dienoraštis: [Pjesė pastatyta Southern Illinois univ. scenoje. Rež. Arni] // 1977. - Nr.5. - P.223-227.

5496. Kaupas, Julius. Baltaragio malūnas scenoje: [Montrealio liet. dramos teatre 1957 m. spalio mėn. pastatytas K.Borutos "Baltaragio malūnas"] // 1958. - Nr.2. -P.92-93.

5497. "Kanarėlės" premjera: [Kosto Ostrausko drama Čikagoje. Rež.
V.Valiukas] // 1957. - Nr.2. - P.88-89. -Parašas: Coppelius.

5498. Keblys, Kęstutis. Lapinsko idėjos teatras: (Mintys po [A.Landsbergio]
"Penkių stulpų turgaus aikštėje" spektaklio Detroite): [Čikagos LB Jaunimo teatras.
Rež. Darius Lapinskas] // 1970. - Nr.7. - P.318-320: iliustr.

5499. Poezijos vaidinimai ateitininkų kongrese [Čikaga, 1981 m. rugs. 5 d.:
Dariaus Lapinsko surežisuotas poezijos ir muzikos vakaras] // 1981. - Nr.5. - P.325-326.

5500. Kiznis, Jfonas]. K.Binkio "Generalinės repeticijos" premjera Hanau "Atžalyne": [Rež. J.Blekaitis: Vokietija] // 1948. - Nr.ll. - P.83-85.

5501. Latvių spauda apie "Penkis stulpus" Australijoje: [Atsiliepimai apie A.Landsbergio pjesės "Penki stulpai turgaus aikštėje" pastatymą Sidnėjuje anglų kalba, išsp. žurn. "Jauna Gaita"] // 1985. - Nr.2. - P.126-127: iliustr.

5502. Lietuvių dramos teatras Amerikoj: [Apie naujai atvykusių liet. emigrantų pirmuosius spektaklius: Žinutė] // 1949. - Nr.25. - P.191. - (Menas).

5503. Lietuvių dramos teatras Chicagoje: [Žinutė apie susikūrusius du kolektyvus - "Lietuvių teatras" ir "Atžalynas"] // 1950. - Nr.2. - P.90. -Parašas: Al.B.

5504. [Liulevičienė, Aušra]. Škėmos "Pabudimas" New Yorke: [Pjesė anglų k. pastatyta teatre Courtyard". Rež. Linda Pakri] // 1985. - Nr.5. - P.327-329: iliustr. -Parašas: A.L.
Muzika ir teatras. - Žr.5188.

5505. Padagas E. Anglų rašytojas VV.S.Maugham Čikagos spektaklio pinklėse: [Apie Čikagos Jaunimo centro spektaklį "Pažadėtoji žemė", 1958 m. geg. 3, 4 d. Rež. Ipolitas Tvirbutas] // 1958. - Nr.6. - P.285.

5506. "Panevėžio dramos teatras, sukurtas ir išugdytas režisieriaus ir aktoriaus Juozo Miltinio...": [Žinutė ir nuotr. iš spektaklių A.Strinbergo "Mirties šokis", K.Sajos "Devynbėdžiai"] // 1974. - Nr.10. - P.448-449.
Petrokaitė-Rukuižienė, Elena. Teatro sekcijos posėdis. - Žr.235.

5507. Pilka, Stasys. Autorius prie stulpo turgaus aikštėje: Algirdo Landsbergio
dviejų v. drama "Penki stulpai turgaus aikštėje "Clevelando Lietuvių Bendruomenės
teatre, 1959.05.23. Rež. Petras Maželis // 1959. - Nr.7. - P.312-314. -Parašas:
St.Meringis.

5508. Bostono teatrinė saviveikla parodė Čikagai savąjį gajumą: (Bičiuliška
kritika): [Apie Bostono dramos sambūrio spektaklį "Vincas Kudirka", 1958 m. Rež. Ipolitas Tvirbutas] // 1958. - Nr.9. - P.429-430. -Parašas: StMeringis.

5509. Kai stebuklingame vaidinime gluosniai nesusilaukė vėjo:
[A.Landsbergio pjesė "Vėjas gluosniuose" pastatyta Čikagos Marijos m-klos scenoje, 1958 m. geg. 10 ir 11 d. Rež. Algimantas Dikinis, dail. Adolfas Valeška] // 1958. -Nr.6. - P.284- 285. -Parašas: StMeringis.

5510. Kauniškio teatro sidabrinė šventė, 1920-1945: [Kauno valst. dramos
teatro kūryb. kelio ažvalga] // 1945. - Nr.10. - P.6-11.

5511. Lux ex Canada Balio Sruogos liepsnojime: "Milžino paunksmė",
B.Sruogos 3 v. 9 pav. trilogiška istorijos kronika, Montrealio Dramos Teatro viešnagės spektakliuose Čikagoje. [Rež. Birutė Pūkelevičiūtė] // 1959. - Nr.5. - P.219-221: iliustr. -Parašas: StMeringis.
Milžinas lietuvių teatro paunksmėje. - Žr.6928.
Mūsų teatras dabarties metu JAV ir Kanadoje. - Žr.236.

5512. Prasmingas atsigavimas: [Apie liet. literatūros vakarą Čikagoje
1960 m. saus. 31 d. Dalyvavo Antanas Škėma, Irena Nivinskaitė] // 1960. - P.132-133.-
Parašas: StMeringis.

5513. Triukšmas dėl mažmožio ir šaltyje gimusi šiluma: [Apie liet. mėgėjų
teatrą Vokietijos pabėgėlių stovyklose] // 1948. - Nr.10. - P.42-45.

5514. P.Vaičiūno "Prisikėlimas" Čikagos scenoje [1960.03.13. Rež. A.Rūkas,
dail. J.Šapkus] // 1960. - Nr.5. - P.228-231. -Parašas: StMeringis.

5515. Prieš srovę: [Mintys apie Čikagos liet. teatro pastatymus 1949-1950 m.] // 1950. - Nr.4. - P.186-187. - Parašas: Al.B.

5516. Rūkas, AĮntanas], Mąstymai apie dramos ir teatro praeitį ir ateitį: [Apie Lietuvos teatrą] // 1947. - Nr.5. - P.234-236.
[Skrupskelienė A.]. Per srovę brendant. - Žr.5196.

5517. Smilgaitė, Marija. Lapinsko ir Landsbergio "Šventasis narvas":
[A.Landsbergio drama, pastatyta Čikagoje 1977 m. spal. 1 d. Rež. Darius Lapinskas]
// 1977.-Nr.10.-P.473-474.

5518. Steigiama dramos studija: [Skelbimas apie liet. studiją Brooklyne] / Henrikas Kačinskas, Antanas Škėma, Jurgis Blekaitis // 1953. - Nr.l. - P.39.

5519. Teatro festivalio įspūdžiai: [JAV liet. teatro festivalis 1968 m. lapkr. 27 -gruod. 1 d. Čikagoje: Statyti V.Mykolaičio-Putino, A.Kairio, S.Čiurlionienės-Kymantaitės, V.Krėvės, A.Škėmos kūriniai] // 1969. - Nr.l. - P.33-35. -Parašas: S.Ž.
Velička G. Mūsų teatro ateitis. - Žr.242.

5520. "Vilniaus jaunimo teatras [1988 m.] gegužės mėnesį gastroliavo Jungtinėse Amerikos Valstijose...": [Žinutė] // 1988. - Nr.2. - P.138: iliustr. - (Mūsų buityje).

5521. Zubas, Vytautas P. Hamiltono sidabriniai sukaktuvininkai: "Aukuras" ir "Gyvataras": [Mėgėjų dramos teatras - vad. Elena Dauguvietytė-Kudabienė ir liet. taut. šokių ansamblis - vad. Vanda Panavaitė, G.Breichmanienė] // 1976. - Nr.5. -P.226-229: iliustr.

5522. Žygas, JĮuozas]. Aštuntasis teatro festivalis [Čikaga, 1990 m. lapkr. 15-18 d.: Spektaklių ažvalga] // 1991. - Nr.l. - P.64-67: iliustr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai