Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie rašytojus. Nuotraukos [5875-6059] PDF Spausdinti El. paštas
5875. Ciplijauskaitė, Birutė. Žmoniškas solidarumas kosminių jėgų verpetuose:
[Apie isp. poeto, Nobelio premijos laureato Vicente Aleixandre kūrybą] // 1978. -
Nr.3. - P.l 12-116: portr. - Išnašos: 6 pavad.

5876. Gaučys, Povilas. Poetas Vicente Aleixandre - Nobelio premijos laureatas //
1977. - Nr.10. - P.472-473.

5877. Ciplijauskaitė, Birutė. Alfred Andersch - naujas taškas vokiečių prozoje: [Išėjus romanui "Die Rote"] // 1963. - Nr.10. - P.460-461.

5878. Lingis, Juozas. Hans Christian Andersen: (75 m. mirties sukaktuves minint) // 1950. - Nr.10. - P.467-469: portr.

5879. [Budrys, Pranas]. Guillaume Apollinaire kilmė: [Prane, poetas, kilęs iš Vilniaus, tikroji pavardė - Vilhelmas Apolinaras Kostrovickis: Žinutė] // 1951. - Nr.2.
- P.96. -Parašas: Pr.B. - (Kronika).

5880. Asturias - 1967 metų Nobelio premijos laureatas: [Gvatemalos rašyt. Miguel Angel Asturias] // 1967. - Nr.10. - P.451: portr. -Parašas: K.R.

5881. Sadūnaitė, Danguolė. VVystan Hugh Auden: [Austrų poetas, 1907-1973: Apie jo kūrybą] // 1973. - Nr.9. - P.420: portr.

5882. Prapuolenytė, SĮtasė]. Didžiausioji anglų beletriste Jane Austen [1775-1817] // 1953. - Nr.4. - P.182-183.

5883. Gaučys, Povilas. Azorin: [Apie isp. rašyt. Jose Martinez Ruiz, slapyv. -Azorin] // 1960. - Nr.7. - P.300-302. - Šaltiniai: 6 pavad.

5884. Kučėnienė, Dalia. Veikalas apie Baroją // 1976. - Nr.l. - P.44-45. - Rec. kn.: Ciplijauskaitė, Birutė. Pio Baroja: Un Estilo: [Apie isp. rašytoją]. - Madrid, 1972.
- 272 p.

5885. [Dambriūnas, Leonardas]. Pio Baroja [1956 m. spal. 30 d. miręs įžymus isp. rašytojas] // 1957. - Nr.l. - P.36. -Parašas: A.R.

5886. Gražytė, Ilona. Samuel Beckett: [Apie airių rašytojo kūrybą] // 1970. -Nr.7. - P.308-311: portr.

5887. Krupavičius, MĮykolas]. Georgės Bernanos (1888-1948): [Prane, rašytojas] // 1958. - Nr.l.-P.35-38: portr.

5888. Maceina, Antanas. Kristaus prasmė Aleksandro Bloko poemoje "Dvylika" // 1965. - Nr.4. - P.145-155. - Išnašos: 22 pavad.

5889. Šliažas, Rimvydas. Nobelio laureatas - Heinrich Boell: [Vok. romanistas, 1972 m.] // 1972. - Nr.9. - P.440-441: portr.

5890. Šimkutė, Lidija. Christopher Brennan (1870-1932): [Apie austrai, poetą] // 1984. - Nr.2. - P.l24-125.

5891. [Landsbergis, Algirdas]. Josifas Brodskis - Nobelio premijos laureatas: Su
J.Brodskio kalbos, priimant Nobelio premiją, ištrauka] // 1988. - Nr.2. - P.l33-134. -
Parašas: S.(J.?)Žemkalnis.
[Girnius J.]. Prisimenant du Lietuvos draugus: [J.Buge]. - Žr.5712.

5892. [Nyka-Niliūnas, Alfonsas].Ivan Bunin, (1870-1953): [Trumpai apie kūrybą] // 1954. - Nr.l. - P.35-36. -Parašas: L.M.[Leonas Miškinas].

5893. [Vaičiulaitis, Antanas]. AlbertCamus (1913-1960): [Apie jo kūrybą] // 1960.
- Nr.l. - P.36-37: portr. -Parašas: A.V.

5894. Elias Canetti - 1981 m. Nobelio premijos laureatas: [Žydų tautybės austrų rašytojas] // 1982. - Nr.l. - P.68-69: portr. -Parašas: Al.L.

5895. Ciplijauskaitė, Birutė. Laiko ir erdvės švytuoklė Alejo Carpentier kūryboje: [Kubos rašytojas, 1904-1980] // 1981. - Nr.4. - P.235-242: portr. - Išnašos: 16 pavad.

5896. Vaičiulaitis, Antanas. Paul Claudeb [Prane, rašytojas] // 1955. - Nr.3. -P.97-99: portr.

5897. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Dantė: Portr. eskizas // 1965. - Nr.5. - P.193-196: portr. - Parašas: Andrius Sietynas.

5898. Ramanauskas, Benvenutas, OFM. Dantės ryšys su Šv.Pranciškumi // 1965.
- Nr.8. - P.366.

5899. Šešplaukis, Alfonsas. Dantė ir Lietuva: [Vertimai ir įtakos] // 1965. - Nr.8.
- P.363-366.

5900. Budrys, Pranas. Dostojevskinė pravoslavijos imperija: [Apie F.Dostojevskio polit. pažiūras, minint 150-ąsias jo gimimo ir 90-ąsias mirties metines] // 1971. -Nr.8. - P.350-354: portr.

5901. Cukuras, Valdemaras, kun. dr. Dostojevskis ir mūsų laikai // 1949. - Nr.25.
- P.187-188.

5902. Dostojevskaja, Anna G. Fiodoras ir Anna: Iš A.G.Dostojevskajos "Atsiminimų" [apie F.Dostojevskį] / Išvertė Pr[anas] Budrys // 1976. - Nr.5. - P.212-216: portr.

5903. Maceina, Antanas. Velnio arija: Dostojevskio mirties 75-ioms metinėms paminėti // 1957. - Nr.l. - P.12-17; Nr.2. - P.66-73.

5904. Mackiewicz, Stanislaw. Aniuta: Studijos apie Dostojevskį fragmentas jo mirties 90 m. sukakties proga [IŠ lenkų k. išvertė Juozas Kėkštas // 1971. - Nr.2. -P.68-69.

5905. Šilbajoris, Rimvydas. Struktūriniai pasikartojimai Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė" // 1972. - Nr.6. - P.271-276; Nr.7. - P.334-339.

5906. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Dostojevskis sovietinio lietuvio kritiko akimis: [Supažindinama su Z.Grigoraičio str. iš "Literatūros ir meno", 1956 m.] // 1957. -
Nr.4. - P. 183-184. -Parašas: Algirdas Vambra.

5907. Vaičiulaitis, Antanas. Apie Lietuvą Aleksandro Durnas knygoje ["Le Maitre d'armes", Paris, 1861] // 1991. - Nr.3. - P.204-206.

5908. Slavėnienė, Marija Gražina. Duerrenmatto grotesko teatras: [Apie šveic. darmaturgo kūrybą] // 1977. - Nr.7. - P.298-303: portr. - Bibliogr: 18 pavad.

5909. Šliažas, Rimvydas. Vilkai ir avelės: Polit. problematika Fr.Dtirrenmatto dramose // 1971. - Nr.3. - P.132-134.

5910. Jose Echegaray (1833-1916): [Isp. dramturgas, Nobelio premijos laureatas] // 1957. - Nr.5. - P.226-227. -Parašas: V.R.

5911. [Gliaudą, Jurgis]. Apie Anšlavs Eglitį: [Latv. rašytojas] // 1978. - Nr.5. -P.226. -Parašas: J.Gld.

5912. [Budrys, Pranas]. Ir T.S.Eliot rašęs O.V.Milašiaus įtakoje: [Anglų-amer. poetas] // 1950. - Nr.7. - P.328. -Parašas: Pr.B.

5913. [Skrupskelienė, Alina]. T.S.Eliot (1888-1965): [Mirus anglų-amer. poetui] // 1965. - Nr.3. - P.135-136. -Parašas: A.S.

5914. T.S.Eliot - žmogus ir poetas // 1950. - Nr.2. - P.89-90.

5915. Brazaitis, Juozas]. Thomas S. Eliotas žengia į aštuntąją dešimtį // 1958. -Nr.10. - P.471. -Parašas: J.B.

5916. Vaičiulaitis, Antanas. Nobelio laureatas Odisėjus Elytis: [Graikų poetas, premiją gavęs 1979 m.] // 1979. - Nr.10. - P.457-459: portr.

5917. Skrupskelytė, Viktorija. PEN pirmininkas poetas Pierre Emmanuel: [Apie pranc. poeto kūrybą] // 1970. - Nr.7. - P.320-321: portr.

5918. VVilliam Faulkner (1897-1962) // 1962. - Nr.8. - P.364-365: portr. -Para-š a s: B.V.

5919. [Skrupskelienė, Alina]. Stefan Georg: [Apie vok. poetą, 1868-1953] // 1959. -Nr.4. -P.179-181. -Parašas: A.S.

5920. [Vaičiulaitis, Antanas]. Andre Gide, 1869-1951: [Pranc. rašytojas] // 1951. - Nr.4. - P.179-180. -Parašas: A.V.

5921. Ortega y Gasset apie Goethc: [Minint 200-ąsias rašytojo gimimo metines. Mintys iš kn. "Vidinio Goethės beieškant"] // 1950. - Nr.l. - P.34-36.

5922. Pašilis, Saulius. VVilliam Golding - Nobelio premijos laureatas: [Anglų romanistas] // 1984. - Nr.l. - P.58-59: iliustr.

5923. Goma, Paul. Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma: [Apie savo kūrybą bei apie polit. padėtį Rumunijoje] / Kalbėjosi Marija Matulevičiūtė // 1979. - Nr.3. -P.128-130.

5924. Giunterio Grasso apysaka "Susitikimas prie Telgtės: [Apie vok. rašytojo kūrybą] // 1982. - Nr.l. - P.72. -Parašas: Gand.

5925. Matulis, Anatolijus. Grass lietuviškų motyvų šešėlyje: [Apie vok. rašyt. Giunterio Grasso kn. "Hundejahre" (1963), kurioje yra lietuv. motyvų] // 1967. -Nr.8. - P.357-358.

5926. Šliažas, Rimvydas. G.Grasso drama apie Brechtą ["Die Plebejer proben den Aufstand"] // 1966. - Nr.4. - P.179-180: portr.

5927. Prūsų mitologija Grasso romane "Hundejahre" // 1973. - Nr.4. - P.169-
171. - Bibliogr.: 6 pavad.

5928. Gražytė, Ilona. Granam Greene: [Apie anglų rašytojo kūrybą] // 1966. -
Nr.5. - P.200-205: portr. - Granam Greene veikalai: 29 pavad.

5929. Šešplaukis, Alfonsas. Granam Green: [Trumpa kūrybos apžvalga] // 1950.
- Nr. 8. - P.376-377. -Parašas: A.Tyruolis.

5930. Ciplijauskaitė, Birutė. Entuziazmas, suvaržytas forma: Jorge Guillėn: [Apie
isp. poetą] // 1968. - Nr.4. - P.l82.

5931. jorge Guillėn, 1893-1984: [Isp. poetas] // 1984. - Nr.3. - P.170-172:
portr.

5932. Goštautas, S[tasys]. B.Ciplijau skaitė apie ispanų literatūrą // 1974. - Nr.8. -
P.375-376. - Rec. kn.: Cipljauskaitė, Birutė. Deber de plenitud: La Poesia Jorge Guillėn.
- Mexico, 1973. - 208 p.

5933. Girnius, Juozas. Aldona Gustaitė [Gustas]: Vok. poetė lietuvaitė: [Apie jos kūrybą] // 1969. - Nr.9. - P.404-406. -Parašas: Alaušius.

5934. Knut Hamsuno atstūmimas [už fašist. ideologijos palaikymą vok. okupacijos metais] // 1948. - Nr.19. - P.432. - P a r a š a s: K.

5935. Lingis, Juozas. Knut Hamsuno mirties proga [1859.08.04 - 1952.02.19: Norv. rašytojas] // 1952. - Nr.4. - P.l82-183.

5936. Mirė Gerhardas Hauptmanas: [Apie vok. rašytoją] // 1946. - Nr.8. - P.l28. -Parašas: H.M.

5937. [Liulevičienė, Aušra]. "Klajojantis žydas" - ateisto religinis romanas: [Apie vok. rašyt. Stefano Heymo romaną "Ahasveras", išl. anglų k. - "The wandering Jew"] // 1984. - Nr.5. - P.311-312. - P a r a š a s: A.L.

5938. [Vaičiulaitis, Antanas]. Ernėst Hemingway: [Apie amer. rašytojo kūrybą] // 1954. - Nr.10. - P.465-466: portr. -Parašas: A.V.
Mistral ir Hesse. - Žr.6005.

5939. Šešplaukis, Alfonsas. Hermann Hesse ir jo literatūrinis palikimas:
[Apie vok.-šveic. rašytoją, 1877.07.02 - 1962.08.09] // 1962. - Nr.10. - P.464-
465.

5940. Šliažas, Rimvydas. R.Hochnutho drama apie Churchillį: [Apie vok. rašytojo dramą "Soldaten" // 1968. - Nr.2. - P.88-89.

5941. Friedrich Hoelderlin: [Minint vok. poeto 200-ąsias gimimo metines, 1770-1843] // 1971. - Nr.l. - P.20-21: portr.

5942. Nagys, Henrikas. Friedrich Hoelderlin // 1950. - Nr.6. - P.257-
258.

5943. Šešplaukis, Alfonsas. Tėviškė Hoelderlino poezijoj // 1970. - Nr.10. - P.450-452.

5944. Vyčinas, Vincas,dr. Asmenybiškumas Ibseno dramose: Peeras Gyntas // 1984. - Nr.4. - P.219-229; Nr.5. - P.272-280. - Išnašos: 71 pavad.

5945. Asmenybiškumas Ibseno dramose: II. Brandas // 1985. - Nr.l. -
P.22-29; Nr.3. - P.150-155, 158-163; Nr.4. - P.216-225. - Išnašos: 114 pavad.

5946. Šliažas, Rimvydas. Margueritę Yourcenar prisiminus (1903-1987): [Prancūziškai rašiusi JAV rašytoja] // 1989. - Nr.2. - P. 140-142.

5947. Rašytojo JJaunsidabrinio (1877-1962) kapas Vokietijoje: [N u o t r.] // 1968. - Nr.9. -P.397.

5948. Lingis, Juozas. Johannes VJensen: [Danų rašytojas, 1873-1950] // 1951. -Nr.8. - P.375-376.

5949. [Dambriūnas, Leonardas]. Juan Ram6n Jimėnez: [Isp. poetas, 1956 m. Nobelio lit. premijos laureatas] // 1956. - Nr.10. - P.466. - Parašas: A.R.

5950. Ciplijauskaitė, Birutė. 100 metų nuo Juan Ram6n Jimėnez gimimo // 1981. - Nr.6. - P.393.

5951. Kazokas, Vincas. Franc Kafka: [Apie jo kūrybą] // 1953. - Nr.l. - P.27-31: portr.

5952. [Liulevičienė, Aušra]. Franco Kafkos ilga kelionė į Lietuvą: [Apie
žydų kilmės austrų rašytoją, 1883-1924] // 1984. - Nr.2. - P.92-94: portr. -Pa-
rašas: A.L.

5954. [Dambriūnas, Leonardas]. Nobelio laureatas Paer Lagerkvist: [Apie švedų prozaiko kūrybą] // 1951. - Nr.10. - P.464: portr. - Parašas: A.R.

5955. [Lingis, Juozas]. Švedų rašytojas Paer Lagerkvist kandidatas šių metų Nobelio premijai: [Žinutė] // 1951. - Nr.6. - P.278. -Parašas: J.Ls.

5956. [Stočkus, Bronius]. Elisabeth Langaesser: [Vok. rašytoja, 1899-1950] // 1951. - Nr.6. - P.278. -Parašas: B.S.

5957. Šešplaukis, Alfonsas, dr. Religinis ir tautinis aspektas Gertrūdos von Le Fort kūryboj: [Vok. rašytojos 80-mečiui] // 1955. - Nr.7. - P.259-261: portr.

5958. Girdžius, Pranas Dom. Lin-Yutangui: (Atsiskyrimo proga): [Žodis, mirus kinų rašytojui, mokslininkui] // 1976. - Nr.10. - P.468.

5959. Ciplijauskaitė, Birutė. Salvador de Madariaga (1886-1978): [Isp. politikas, diplomatas, rašytojas] // 1979. - Nr.5. - P.229-230: portr.

5960. Visvydas, Pranas. Osipas E.Mandelštamas - gyvųjų žodžių auksakalys: [Apie žydų kilmės rusų poetą, 1891-1938] // 1969. - Nr.10. - P.468-470: portr.

5961. Šešplaukis, Alfonsas. Racionarinis ir iracionalinis momentas Tomo Mano kūryboje // 1954. - Nr.6. - P.279-280. -Parašas: A.Tyruolis.

5962. Thomo Mano tragiką // 1955. - Nr.9. - P.382-383. -Parašas:
A.Tyruolis.

5963. Gaučys, Povilas. Joan Maragall - kataloniečių poetas: [Ispanija] // 1982. -Nr.2. - P.140-141.

5964. Ciplijauskaitė, Birutė. Gabriel Garcia Marąuez: Vaizduotė ar tikrovė: Šimtas metų vienatvės: [Apie Kolumbijos rašytojo kūrybą] // 1972. - Nr.8. -P.384-389: portr.

5965. Goštautas, Stasys. Gabriel Garsia Marąuez - atogrąžų pasakotojas: [Apie Kolumbijos rašytoją - 1982 m. Nobelio premijos laureatą] // 1983. - Nr.2. - P.140-141: portr.

5966. "Tarptautinę The Books Abroad/Neustadt 10.000 dol. premiją šiemet laimėjo Gabriel Garcia Marąuez...": [Žinutė] // 1972. - Nr.9. - P.442.

5967. Kėkštas, Juozas. "Planetos" laureatė: [Apie isp. rašyt. A.M.Matute] // 1955.
- Nr.4/5. - P.189-190.

5968. Banaitis, Julius. Francois Mauriac Nobelio premijos laureatas // 1952. -Nr.10. - P.470-471: portr.

5969. Francois Mauriac ir De Gaulle: [Apie pranc. rašytoją] // 1966. - Nr.l. -P.38-39. -Parašas: K.R.

5970. Girnius, Juozas. Francois Mauriac, (1885.X.11 - 1970. IX.l) // 1970. - Nr.10.
- P.463-464: portr. - Parašas: Alaušius.

5971. Kavaliūnas, Vincas. Fr.Mauriac žmogaus vienatvė: [Apie pranc. rašytojo
kūrybą] // 1956. - Nr.9. - P.390-394. - Išnašos: 32 pavad.

5972. Adomo Mickevičiaus namas Kaune; Adomo Mickevičiaus namas
Naugarduke; Bazilijonų vartai Vilniuje: (Vienuolyne buvo kalinamas A.Mickevičius); Namas, kuriame gyveno Adomas Mickevičius, Vilniuje: [Nuotraukos]// 1955.
- Nr.10. - P.397, 418, 399.

5973. Adomo Mickevičiaus rankraštis - Konrado improvizacija: [Faks.] // 1955. -Nr.10. -P.401.

5974. Domeika Mickevičiui: [Ignoto Domeikos (1801-1889) laiškas Adomui Mickevičiui, rašytas 1850.02.25, Santjagas] / IŠ lenkų k. išvertė Juozas Kėkštas // 1967. - Nr.2. - P.68-69.

5975. Kridl, Manfred. Adomas Mickevičius: Šimto metų mirties proga // 1955. -Nr.10. - P.393-401: iliustr.

5976. Maceina, Antanas. Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje// 1955. -Nr.10. -P.404-411.

5977. Maciūnas, Vincas. Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje// 1955. - Nr.10.
- P.413-429: portr., iliustr.

5978. Matulis, AĮnatolijus]. Mirė Agnės Miegel: [Vok. rašytoja, 1879.03.09 -1964.10.26] // 1965. - Nr.2. - P.90-91.

5979. Šešplaukis, Alfonsas. Lietuviškasis elementas Agnės Miegel kūryboje: [Vok. rašytoja, rašiusi prūsų, liet. buities tematika] // 1961. - Nr.8. - P.360-365. - Pastabos: 28 pavad.

5980. Milašius, Oskaras V. O.V.Milašiaus laiškas kun. dr. V.Bartuškai: [Faks.] // 1977. - Nr.10. - P.440: portr.

5981. [Andriekus, Leonardas]. O.V.Milašius atsimenamas Prancūzijoje: [Apie O.V.Milašiaus bičiulių d-jos veiklą] // 1977. - Nr.10. - P.442. -Parašas: L.A.

5982. Galtier, Lysandro Z.D. O.V. de L.Milosz - Milašių prisiminus / Vertė Juozas Kėkštas // 1949. - Nr.26. - P.217-218.

5983. [Girnius, Juozas]. Milašius Prancūzijoje: [Oskaro V. Milašiaus 30-ųjų mirties metinių paminėjimai Prancūzijoje] // 1969. - Nr.3. - P.134-136: portr. - P a r a š a s: Al.

5984. Grinius, Jonas, dr. Don Žuano ir meilės problema O.V. Milašiaus kūryboje // 1977. - Nr.10. - P.433-439: portr. - Išnašos: 18 pavad.

5985. Du lietuviai - didieji europiečiai: J.Baltrušaitis ir O.Milašius: Paskaita,
skaityta š.m. bal. 4 d. liet. bendruomenei Paryžiuje // 1954. - Nr.7. - P.310-319: portr.

5986. Milašiaus kūryba: [Minint 20-ąsias O.V.Milašiaus mirties metines]
// 1959. - Nr.10. - P.432-438.

5987. Milašius tarp Čiurlionio ir Claudelio // 1951. - Nr.9. - P.424-428:
portr. - Rec. kn.: Židonytė, Genovaitė-Irena. O.V. de L.Milosz, sa vie, son oeuvre, son rayonnement. - Paris: Ol.Perrin, 1951. - 294 p.

5988. Grinius, Kazys, dr. Atsiminimai apie [Oskarą] Milašių // 1967. - Nr.5. -P.213-214: iliustr.

5989. Kavaliūnas, Kazys. Mefibosetas O.V.Milašiaus interpretacijoje: [Apie dramą "Mephiboseth"] // 1958. - Nr.8. - P.375-376.

5990. Klimas, Petras. Du dokumentai iš P.Klimo archyvo apie V.O.Milašių: J.S.Urbšiui, Už. RM: [Pranešimas apie O. Milašiaus mirtį, 1939.II.4]; Lietuvos įgalioto ministro Prancūzijai P.Klimo kalba, pasakyta per V.O.Milašiaus laidotuves
Fontainebleau, 1939.HI.7 // 1974. - Nr.10. - P.438-439: portr.; 1977. - Nr.10. - P.441-442.
5991. O.Milašius; Oskaras Milašius; Milašius - jaunystėj ir prieš mirtį;
O.V.Milašiaus antkapio įrašas; O.W.Milosz; O.V.Milašius jaunystėje; O.V.Milašius
- Lietuvos atstovas Prancūzijai: [Nuotraukos]// 1954. - Nr.7. - P.312; 1969. -Nr.7. - P.294, 301, 304; 1977. - Nr.4. - P.147; Nr.10. - P.435, 440.

5992. Naujienos apie Milašių: [Žinutė apie paminėjimus pranc. spaudoje] // 1961. -Nr.l. -P.40.

5993. Prancūzai apie O.V.Milašių: [Iš laikr. "Tėmoignage chrėtien"] // 1946. -Nr.10. - P.174: portr.

5994. Urbšys, Juozas. Lietuvos užsienių reikalų ministro Juozo Urbšio laiškas O.V.Milašiui, rašytas 1939 m. vasario 15 d. // 1977. - Nr.10. - P.442.

5995. [Vaičiulaitis, Antanas]. Milašius ir Lietuva: [Apie Oskarą V.Milašių -Lietuvos atstovą Prancūzijoje] // 1977. - Nr.10. - P.441. - Parašas: A.V.

5996. Visvydas, Pranas. Česlovas rašo apie Oskarą Milašių: [Apie Č.Milošo kn. "Rodzinna Europa" (Paryžius, 1959) aprašomus O.Milašiaus biogr. faktus bei susitikimus su juo] // 1969. - Nr.7. - P.324-325.

5997. Židonytė-Vėbrienė, Genovaitė Irena, dr. [Oskaras] Milašius tampa klasiku // 1969. - Nr.7. - P.299-304: iliustr. - O.Milašiaus kūrinių ir raštų apie jį 1959-1968 m. bibliogr.: 77 pavad.; Išnašos: 28 pavad.

5998. [Dambriūnas, Leonardas]. Edna St. Millay: [Apie amer. poetę, 1892-1950] // 1950. - Nr.10. - P.471. -Parašas: A.R.

5999. Milosz, Czeslaw. Czeslaw Milosz apie save / Vertė Juozas Kėkštas; Su red. prier. apie aut. // 1980. - Nr.6. - P.332-335: portr.

6000. Milošas, Česlovas. Pasikalbėjimas su Česlovu Milošu: [Persp. iš žurn. "The New York review of books" 1986 m. vas. 27 d.] / Parengė Saulius Pašilis // 1986. - Nr.3. - P.221.

6001. Landsbergis, Algirdas. Milošas apie Lietuvą ir Lenkiją: [Išėjus Amerikoje kn. "Conversations with Czeslaw Milosz", 1987, kurioje rašytojas pasakoja apie savo vaikystę ir jaunystę] // 1990. - Nr.l. - P.79-81. - Parašas: J.Žemkalnis.

6002. Sirvydas, Vytautas. Iš lenkų žurnalo "Kultūra": [Apie Česlovo Milošo pasisakymus, gavus Nobelio premiją 1980 m.] // 1981. - Nr.3. - P. 193-194.

6003. Gabriela Mistral - 1945 m. Nobelio literatūros premijos laureatė: [Čilės poetė] // 1946. - Nr.4. - P.63. -Parašas: A.Č.

6004. Gaučys, Povilas. Gabriela Mistral: [Čilės poetė - Nobelio premijos laureatė] // 1951. - Nr.5. - P.200-202: portr.

6005. Mistral ir Hesse: Pokar. Nobelio literatūros premijos laureatai: [Čilės poetei Gabrielai Mistral premija paskirta 1945 m., vok.-šveic. rašyt. Hermanui Hessei - 1946 m.: Apie jų kūrybą] // 1947. - Nr.2. - P.80-83: portr. -Parašas: A.P-nis.

6006. Stelingis, Paulius. Gabriela Mistral - didžioji meilės poetė // 1957. - Nr.2.
- P.86-88.

6007. Ciplijauskaitė, Birutė. Eugenio Montale: Nobelio premijos laureatas: [Apie
it. poeto kūrybą] // 1976. - Nr.3. - P.l 16-123: portr.

6008. Eugenio Montale: [It. poeto n u o t r.] // 1975. - Nr.9. - P.416.

6009. Papartis, Jonas. Valentinas Morozas - portreto metmenys: [Apie ukr. istoriką ir rašytoją, sovietų politkalinį. Kalbama ir apie susitikimus su Baliu Gajausku, minimi Viktoras Petkus, Petras Paulaitis] // 1980. - Nr.3. - P.156-161.

6010. Šešplaukis, Alfonsas. Prof. J.Nadleris ir jo naujausioji literatūros istorija: [Apie vok. literatūrologą] // 1955. - Nr.l. - P.39-40. - Parašas: A.Tyruolis.

6011. Trumpa, V[incas]. Robert Nathan: [Apie JAV rašytoją] // 1945. - Nr.8. -P.9-10.

6012. [Brazaitis, Juozas]. Eugene O'Neill: [Apie JAV dramaturgą, Nobelio premijos laureatą] // 1954. - Nr.l. - P.34-35. - Parašas: J.B.

6014. Tininis, Juozas. O'Neillis: Amer. dramaturgas // 1949. - Nr.23. - P.68-72.

6014. Šešplaukis, Alfonsas. Novalis - Mėlynosios gėlės poetas: [Apie vok. poetą: Tikroji pavardė - Friedrich von Hardenberg, 1772-1801] // 1972. - Nr.9. - P.427-431: portr. - Išnašos: 14 pavad.

6015. [Budrys, Pranas]. George Orwell: [Apie anglų rašytoją: Tikroji pavardė -Eric Arthur Blair] // 1950. - Nr.3. - P.138-139. -Parašas: Pr.B.

6016. Trimakas, Kęstutis. Georgo Orwell'io spėjimai apie 1984 metus: išsipildė ar ne?: [Apie anglų rašytojo romaną "1984", išl. 1948 m.] // 1984. - Nr.2. - P.l 18-119: portr.

6017. Caraco, Maurice. Florencijoj pas Papini: [It. rašytojas] / Vertė V.Kulbokas //1951.-Nr.l.-P.35-36.

6018. LauČka, Juozas B. Lietuviai Boriso Pasternako gyvenime: [Apie Olgos Ivinskajos kn. "A Captive of time", skirtą rašytojo gyvenimui ir kūrybai: Paminėti J.Baltrušaitis, A.Venclova, J.Zerdinskaitė] // 1980. - Nr.l. - P.52-54.

6019. Radauskas, Henrikas. Mirė Borisas Pasternakas [1890.01.29 - 1960.05.30: Nekrologas] // 1960. - Nr.6. - P.245-246: portr.

6020. Goštautas, Stasys. Octavio Paz: [Meksikos poetas, 1990 m. Nobelio premijos laureatas] // 1991. - Nr.2. - P.152-153.

6021. [Vaičiulaitis, Antanas]. Nobelio laureatas Saint-John Perse: [Apie pranc. poetą] // 1960. - Nr.10. - P.437-438. -Parašas: A.V.

6022. [Girniųvienė, Vida Marija]. Francis Ponge: Tarptaut. amer. literatūros
premijos laureatas: [Apie pranc. poetą] // 1974. - Nr.4. - P. 178. - P a r a š a s: V.M.G.

6023. Kokštas Jfonas]. 150 metų nuo Aleksandro Puškino mirties // 1988. - Nr.4. - P.283-285: portr. - Išnašos: 8 pavad.

6024. Mirė ežerų ir vynuogių dainius: [Šveic. poetas Ferdinandas Ramiuzas, 1878-1947: Žinutė] // 1947. - Nr.6. - P.282.

6025. Aleksis Rannit: [Minint estų poeto ir meno kritiko 50-ąsias gimimo metines] // 1954.-Nr.10.-P.470: portr.

6026. Kazokas, Vincas. Rainer Maria Rilke: [Apie vok. poeto kūrybą] // 1947. -Nr.8. - P.363-366.

6027. Kavaliūnaitė, Jolita. Jean-Jacques Rousseau vienišumas: 200 m. nuo rašytojo mirties suėjus // 1979. - Nr.6. - P.266-267: portr.

6028. Girnius, Juozas. Vakarų "maištininkas" - Nobelio laureatas: [Žanui Poliui Sartrui 1964 m. paskirta Nobelio premija: Apie jo kūrybą] // 1965. - Nr.l. - P.41-43: portr.

6029. Šešplaukis, Alfonsas. Lietuviškoji tematika Edzardo Schaperio kūryboje: [Estų rašytojas] // 1970. - Nr.4. - P.164-166: portr. - Išnašos: 10 pavad.

6030. Vaičiulaitis, Antanas]. Nobelio laureatas Giorgos Seferis: [Graikų poetas] // 1963. - Nr.9. - P.414-415. -Parašas: A.V.

6031. Pašilis, Saulius. Jaroslavas Seifertas - Nobelio premijos laureatas: [Čekų rašytojas] // 1985. - Nr.l. - P.61.

6032. Gaučys, Povilas. Leopold Sedar Senghor: [Apie Senegalo poetą] // 1965. -Nr.6. - P.275-276.

6033. [Vaičiulaitis, Antanas]. G.B.S. (1856-1950): [Georg Bernard Shaw] // 1950.-Nr.10. - P.470-471. -Parašas: A.V.

6034. Gaigalas, Vytautas, dr. Produktyvusis Georgės Simenon: [Apie pranc. rašytoją] // 1970. - Nr.8. - P.372-374: portr.

6035. Claude Simo n - Nobelio premijos laureatas: [Pranc. romanistas, 1985] // 1986. - Nr.2. - P.l 37. - P a r a š a s: S.P.

6036. Musteikis, Antanas. Lietuviškieji "Džiunglių" herojai": [Amer. rašyt. Eptono Sinklerio romanas lietuv. tematika] // 1955. - Nr.8. - P.332-336: portr.

6037. Isaak Bashevis Singer, Nobelio premijos už literatūrą laureatas: [Žydų kilmės amer. rašytojo n u o t r.: Su biogr. žiniomis] // 1978. - Nr.10. - P.469.

6038. Antanas Slavov: [Bulg. rašytojas: N u o t r.] // 1987. - Nr.4. - P.278.

6039. Matulis, Anatolijus C. Solženicynas ir Pabaltijo tautos: [Pabaltijo žmonės rašytojo kūryboje] // 1974. - Nr.9. - P.418-420.

6040. A.I.Solženicyno žodis žmonijai: [Apie Nobelio Fondacijos paskelbtą rašytojo kalbą, kurią jis turėjo perskaityti, įteikiant jam Nobelio premiją] // 1973. - Nr.10. -P.469-471. - P aras a s: A.P.S.

6041. Visvydas, Pranas. Solženicyno byla tęsiasi: [Apie rusų rašytojo gyvenimą ir kūrybą] // 1971. - Nr.4. - P.180-182: portr.

6042. Lingis, Juozas. Krikščioniškasis [Augustas] Strinbergas: [Švedų rašytojas] // 1952. -Nr.3. - P.134-135.

6043. Kaip anglai pagerbia Shakespear'ą: [Apie kasmet, tradicijas rašytojo gimtajame Strasfordo mieste] // 1947. - Nr.6. - P.282.

6044. Šešplaukis, Alfonsas, dr. Šilerio "Demetrijus": [Apie paskut. dramos veikalą, kuriame yra epizodų iš Lietuvos istorijos, 17 a.] // 1959. - Nr.9. - P.404-407. - Išnašos: 21 pavad.

6045. [Andriekus, Leonardas]. Vole Šojinka (VVole Soyinka) - Nobelio premijos laureatas: [Nigerijos romanistas] // 1987. - Nr.l. - P.61: portr. - Parašas: L.A.

6046. Šolochovas - Nobelio premijos laureatas // 1966. - Nr.2. - P.91-92: portr. -Parašas: K.R.

6047. Nagys, Henrikas. Georg Traki: [Apie austrų poeto gyvenimą ir kūrybą] // 1951. - Nr.10. -P.452-454.

6048. Kokštas, Jonas. Ivanas Turgenevas: Šimtmečiui nuo jo mirties suėjus // 1985.-Nr. 1.-P.55-58: portr.

6049. Stelingis, Paulius. Amžinybės idėja Miguel de Unamuno kūryboje: [Isp. filosofas, rašytojas] // 1959. - Nr.4. - P.153-160: portr.

6050. Jurma, Mali. Estų poetė Marie Under: [Gyvenimas ir kūryba] // 1960. -Nr.3. - P.103-108: portr.

6051. Lingis, Juozas. Degantis krūmas: Sigrida Undset, 1885-1949: [Apie norv. rašytoją] // 1949. - Nr.26. - P.221-222, 226.

6052. Girnius, Juozas. Giuseppe Ungaretti: Maištaujančio tikėjimo poetas: [Apie it. poeto kūrybą] // 1971. - Nr.6. - P.278-279: portr. -Parašas: Alaušius.

6053. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Paul Valery - poetas, filosofas: [Pranc. poetas,
1871.10.30 - 1945.07.20] // 1946. - Nr.2. - P.26-30.

6054. [Herbertui] Wells'ui mirus: [Anglų rašytojas, 1866.09.21 - 1946.08.13] // 1946. - Nr.l 1. -P.209.

6055. Giesmė apie piemenaite: [Apie vok. rašyt. Francą Werfelį (1890-1945) ir jo romaną "Giesmė apie Bernardetą"] // 1947. - Nr.l. - P.23-25: portr. -Parašas: A.P.

6056. Liulevičienė, Aušra. Nobelio laureatas Patrick White: [Austrai, rašytojas: Premija suteikta 1973 m.] // 1974. - Nr.l. - P.39-42: portr.

6057. Šešplaukis, Alfonsas. Lietuviai Ernsto Wiecherto romane "Missa sine nomine": [Vok. rašytojas, 1887.05.18 - 1950.08.24] // 1984. - Nr.4. - P.233-237: portr. - Išnašos: 17 pavad.

6058. William Wordsworth sukaktis: [100 m. nuo anglų poeto mirties/ // 1950. -Nr.7.-P.329.
- P a r a š a s: S.P.
6059. [Liulevičienė, Aušra]. Emile Zola po 50 metų // 1952. - Nr.10. - P.471-472. -Parašas: A.L.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai