Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Ina C. Užgirienė — Psichologijos mokslas ir rytojaus žmogus ......................................... 145
Henrikas Radauskas — Eilėraščiai ................................................................................... 153
Jonas Valaitis — Medicina ateities perspektyvoje .......................................................... 155
J. Tumo-Vaižganto laiškai P. Klimui ir Br. Mėginaitei-Klimienei ................................... 160
Alf. Šesplaukis — Lietuviškoji tematika Edzardo Schaperio kūryboje ........................... 164
Juozas Girnius — Pranas Kuraitis ..................................................................................... 167

IS MINTIES IR GYVENIMO
Nuo vyskupų iki "Grandinėlės" ........................................................................................ 177
Al. Gimantas — Perversija, meno vardu ateinanti ........................................................... 178
J. G. — Du filosofai liberalai (K. Jaspers ir B. Russell) .................................................. 179
V. Vizgirda — Žvilgsnis į Elskaus kūrybą ......................................................................... 182
Kun. K. Žitkus apie Vaižgantą ........................................................................................... 183
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 186

KNYGOS
Pranas Visvydas — Sąmoningų nesąmonių galerijoje (R. Vėžio poezija) ....................... 189
Joakimas V. — Kun. P. Butkaus kelionių įspūdžiai ......................................................... 190
VI. Kulbokas — Juozo Švaisto pasakos ........................................................................... 191
Viršelio 1 psl. — J. Pautienius: Laiptai j tremtį, 4 psl. — A. Elskus: vitražas Pijaus XII mokykloj, Chester, N.Y.
Šis numeris iliustruotas L. Židonytės ir D. Ramanauskaitės darbų nuotraukomis. Be to, J. Tumo-Vaižganto, P. Klimo, E. Schaperio, K. Jasperso ir B. Russellio atvaizdai; Pr. Kuraičio autografo pavyzdys ir laidotuvių nuotraukos.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, Lita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiš'.ia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yia redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versitš. Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, W. Berlin), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

APRIL, 1970

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscrlption $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai