Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1970 metų turinys PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Eilėraščiai ............................... 55
Baronas Aloyzas — Žvaigždikis (apsakymas) ....................... 58
Bavarskas Medardas — Elegijos (eilėraščiai) .... ............... 115
Bavarskas Medardas — Pasikalbėjimas su angelu .................. 401
Bradūnas Kazys — Eilėraščiai ................................... 206
Dovydėnas Liudas — Žmogus ir žiurkės (apsak.) .................. 263
Gilvydytė Aldona — Eilėraščiai ................................. 255
Hoelderlin Friedrich — Grįžimas į tėviškę (eil.)................ 452
Kučėnienė Dalia — Metaxa (eilėraščiai) ......................... 393
Landsbergis Algirdas — Karalija pavojuje (dramos ištrauka) ..... 358
Lankauskas Romualdas — Krantas jau visai arti(novelė) .......... 127
Matuzevičius Eugenijus — Eilėraščiai ........................... 78
Mikelinskas Jonas — Trys dienos ir trys naktys(apysakos ištrauka) 30
Nyka - Niliūnas Alfonsas — Eilėraščiai ......................... 346
Radauskas Henrikas — Eilėraščiai .............................. 153
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai .......................... 17, 296
Solženycinas A. — Malda ........................................ 389
Šlaitas Vladas — Eilėraščiai ................................... 444
Tulys Antanas — Anas rytas (pasakojimas) ....................... 312
Visvydas Pranas — Eilėraščiai .................................. 247
Iš niderlandų poezijos (vertė Zenta Tenisonaitė) ............... 106

STRAIPSNIAI
Antanaitis T. Alg. — Aitvaro brolio neišdaviau (apie H. Nagį) .. 297
Antanaitis Saliamonas — Pranas Dovydaitis —
"Saulės" gimnazijos direktorius ................................ 304
Bagdanavičius V., MIC — Krupavičiaus valstybin-
gumo pagrindų beieškant ........................................ 343
Baltinis Andrius dr. — Sovietinė etika ir krikščio-
nybė (A. Maceinos veikalas) .................................... 110
Banelis Algimantas — Su Telesforu Valiumi (pasikalbėjimas)...... 298
Damauskas Jonas — Vitražų menas grįžta gyve-
niman (pasikalbėjimas su dail. Br. Jameikiene) ................. 440
Gailiušis Antanas — Dvi bendravimo pusės ....................... 60
Gidžiūnas Viktoras dr., O.F.M. — Pranciškonai ob-
servantai Lietuvoje XV ir XVI a ........................... 71, 116
Girnius Juozas — Pranas Kuraitis .......................... 97, 167
Gražytė Ilona — Samuel Beckett ................................ 308
Grinius Kazys dr. — Steigiamojo seimo metai .................... 201
Gulbinas Konstantinas, OFM Cap. — Auklėjamoji
meilės jėga Marijos Pečkauskaitės beletristikoje .............. 433
Jakštas Juozas — Erazmas Roterdamietis ir Žygimantas Senasis ... 66
Jakubėnas Vladas — G. Verdi "Likimo galia" ..................... 208
Liulevičius Vincentas — Lietuvių tautos valstybinio
gyvenimo pradžios beieškant .................................... 289
Malėnas Ignas — Kaip gimė skiemenų metodas ..................... 123
Mar. V. dr. — Tautybių problema Sovietų Sąjungoje ............... 50
Musteikis Antanas — Užpustyta akademinė laisvė.................. 241
Navickas Juozas L. — Dinamiško subjektyvizmo fi-
losofija (apie Hėgelį).......................................... 445
Pauliukonis Pranas — Lietuvos valstybes pagrindus tiesiant. .... 193
Rėklaitis P. dr. — Mėginimai atspėti šv. Onos baž-
nyčios Vilniuje architektą ..................................... 20
Rubikas Augustinas kun. — Valstybe, Bažnyčia, sąžinės .......... 337
Skrupskelytė Viktorija — Dviejų polių trauka (A.
Nykos - Niliūno poezija) ...................................... 348
Stepanas A. V. dr. — Lietuvio ateitis Australijoj .............. 453
Šešplaukis Alf. — Lietuviškoji tematika Edzardo
Schaperio kūryboje ............................................ 164
šešplaukis Alf. — Tėviškė Hoelderlino poezijoj ................. 450
Tamašauskas Algimantas —- W. Gropius — moder-
niosios architektūros grindėjas ................................. 27
Tininis Juozas — Stilistinės lietuvių kalbos priemonės .......... 25
Tumo - Vaižganto J. laiškai — P. Klimui ir Br. Mė-
ginaitei - Klimienei .......................................... 160
Užgirienė C. Ina — Psichologijos mokslas ir rytojaus žmogus .... 145
Valaitis Jonas — Medicina ateities perspektyvoje ............... 155
Vyčinas Vincas — Martyno Heideggerio filosofija ....... 256, 360 404
Vidzgiris Julius — Lenino mitas ir tikrovė ..................... 385
Visvydas Pranas — E. Matuzevičius — Lietuvos pajūrio dainius .... 80
Visvydas Pranas — Žvilgis į H. Radausko poetiką ................ 394
Kartų skirtumai mūsų išeivijoje — anketinis simpoziumas ... 213, 248
Mykolas Krupavičius .......................................... 439
Žlt. — Maskvinės "laisvės" tironija ............................. 49
Žvilgsnis į 1969 metus ......................................... 1

KNYGOS
Andriekus Leonardas: Po Dievo antspaudais — Aug.Raginis  ........ 93
Butkus Petras: Tautų šventovėse — Joakimas V  .................. 190
Ciplijauskaitės Birutes ispaniškieji veikalai — Sta-
sys Goštautas  ................................................. 280
Eglutė — Juozas Kojelis  ....................................... 285
Yla Statys: Šiluva žemaičių istorijoje — Antanas Kučas  ........ 427
Iš Lietuvoj išleistų knygų — Alaušius  ......................... 233
Iš veikalų svetimomis kalbomis — Dr. Tomas žiūraitis, O. P. 286, 477
Kairys Anatolijus: Trys dramos veikalai (Šviesa,
Eldorado ir Palikimas) — L. R  .................................. 94
Lankauskas Romualdas: Pilka šviesa — K. Keblys 141 Lietuvių kalbos žodynas (I-II t.) — L. Dambriūnas ................................................ 335
Lietuvių tarybinė novelė (antologija) — R. Šilbajoris .......... 428
Monografija apie Dieveniškes — J. Balys  ....................... 143
Pikūno J. psichologiniai veikalai — R. Kriaučiūnas  ............. 45
Ramojus Vladas: Kritusieji už laisvę — Vt. Vt  ................. 284
Rūta Alė: Vieniši pasauliai — Dr. Jonas Grinius .... ........... 332
Studija apie Amerikos būsimus kunigus
(R. H. Potvino ir A. Sužiedėlio knyga angliškai) — Stasys Yla  . 378
šiuolaikinės lietuvių literatūros bruožai (kolektyvi-
nis veikalas) — J. B.  ......................................... 474
:šlaitas Vladas: Aguonų gaisras — Viktorija Skrupskelytė  ...... 282
švaistas Juozas: šaunus penketukas—VI. Kulbokas ................ 191
Tiltai ir tuneliai (jaunųjų poezijos rinkinys) —
A. Liulevičienė ................................................ 383
Tyruolis Alfonsas (red.): Nemarioji žeme — Aug. Raginis  ....... 473
Trečioji Latvija (E. Dunsdorfo knyga apie latvių
išeiviją) — Andrius Baltinis  ..................................  47
Vaitiekūnas Vytautas — Lietuvos suverenumas Stei-
giamajame seime  ............................................... 456
Vaitkus M. kan.: Nepriklausomybės saulėj (III t.)
— Alaušius  .................................................... 139
Vansevičius S.: Lietuvos valstiečių teisinė padėtis
buržuazijos valdymo metais — Vt. Vt  ............................ 95
Vėžys Rimas: Raidės laiko griaučiuose — Pranas Visvydas  ....... 189
Žmuidzinas Jonas: Runcė ir Dandierinas — Aug. Raginis  ......... 283

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis
Žengiant į 21-sius metus Amerikoj — 36. X. Y. Z. — Du nauji vyskupai Lietuvoje ir sovietinė taktika — 37. Jurgis Gimbutas — Lietuvos menotyros kūrėjui 80 me-
tų (apie P. Galaunę) — 38. Raphael Sealey — Janki-fikacijos klausimu — 40. Mūsų buityje — 42.

Vasaris
T. R. — 1969 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj — 83. Jeronimas Kačinskas — Kompozitorius V. Bacevičius — 86. Dr. A. C. Matulis — Modernus vokiečių dramos teatras — 88. Mūsų buityje — 90.

Kovas
A. Paškus — Perteklius iššaukia perteklių — 129. Juozas Žilionis — Pedagogui Ignui Malėnui 70 metų — 132. Birutė Ciplijauskaitė — Baltų literatūrų simpoziumas — 133. K. Kalvėnas — "Neaiškumo patologijos" mįslės — 134. Mūsų buityje — 136.

Balandis
Nuo vyskupų iki "Grandinėlės" — 177. Al. Gimantas — Perversija, meno vardu ateinanti — 178. J. G. — Du filosofai liberalai (K. Jaspers ir B. Russell) — 179. V. Vizgirda — žvilgsnis į Elskaus kūrybą — 182. Kun. K. Žitkus apie Vaižgantą — 183. Mūsų buityje — 186.

Gegužė
Albertas Zubras — Studijų dienos Australijoj — 224. L. Urv. — Vaclovas Ratas — 226. A. Paškus — Vedybiniai miražai — 227. Mūsų buityje — 230.

Birželis
J. Pakalnis — Jungtinės Tautos ir Lietuvos laisvės byla — 268. P. S. — Prof. J. Gerulis ir jo likimas — 270. Antanas Kučas — Pranas Pauliukonis — 271. Petras Aleksa — Kazys Varnelis ir minimalus menas — 272. Izidorius Vasyliūnas — Pianistė Julija Rajauskai-tė — 273. Petras Lelis — Kanados Lietuvių Fondas — 274. Mūsų buityje — 275.

Rugsėjis
Alaušius — Belaukiant LKMA suvažiavimo ir ateitininkų kongreso — 314. Vladas Jakubėnas — Trys svečiai iš "anapus" (Noreika, Kaniava ir Daunoras) — 315. K. Keblys — Lapinsko idėjos teatras — 318. Viktorija Skrupskelytė — PEN pirmininkas poetas Pierre Em-manuel — 320. J. V. Danys — Inžinierių suvažiavimas — 322. P. C. — Studijų dienos Vokietijoj — 323. Al. — Vasaros lietuviškieji susitelkimai — 325. Mūsų buityje — 328.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai