Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Rapolas Krasauskas — Istorikas Zenonas Ivinskis .................................... 289
Petras Pilka — Iliuzija (eil.) ........................................................................... 298
Dr. P. Rėklaitis — Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje ..................... 301
Viktorija Skrupskelyte — Al. Barono kūryba .............................................. 308
Antanas Paškus — John Dewey—"progresyvios mokyklos" filosofas ..... 312
Pr. D. Girdžius — Dies illa ............................................................................ 318

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Laisves ilgesys ir nuobodulys ......................................................................... 321
Dr. S. A. Balkis — St. Lozoraičiui 70 metų ..................................................  322
Jeronimas Ignatonis — Mokykla tautinio auklėjimo eigoje .......................  323
Vytautas Ignas — Skulptorė Elena Kepalaitė .............................................  325
D. Bielskus — Pelenai ir gyvas kraujas (Lietuvos lit. plokštelės) ............... 326
A. Z. — Pabaltiečių savaitė Australijoje .......................................................  327
Ž. — Vasaros lietuviškasis sambrūzdis ......................................................... 327
Mūsų buityje ................................................................................................... 330

KNYGOS
K. Skr. — Vyčino filosofinė studija ..............................................................  333
J. Tininis — Augustaitytės lituanistinė disertacija  ...................................... 334
Lile Tumosaite-Gražuliene — Trijų moterų poezijos knygos (L. Su-
tema, St. Šakytė ir O. B. Audronė)  ............................................................... 335


Viršelis 1 psl. — EI. Kepalaitė: Miestas (bronza)

Šio numerio iliustracijos: E. Kepalaitės skulptūra, I. Bajorūnaitės    ir L.
Jakutytės grafika, Br. Murino akvarelė; lietuviai XVI a. grafikoje; Z.    Ivins-
kio, Al. Barono, S. Lozoraičio, E. Kepalaitės, V. Jasaičio ir D. Jasaičio at-
vaizdai; baltų jaunimo demonstracija prie Jungtinių Tautų
Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 0212 Administracijos adresas: 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

SEPTEMBER, 1968

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; 704. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai