Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
14 gegužė


70 metų scenos darbo jubiliejus PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ma   

Lenkijoje, Krokuvos teatre dirba seniausias pasaulyje aktorius Ludwig Solski. Jis taip pat yra ir šio teatro direktorius. Jis šiais metais atšventė savo 70 metų aktoriaus darbo sukaktį, įscenizuodamas Michail Balucki „Didžoji žuvis“ ir pats suvaidindamas vyriausį vaidmenį. Tai buvo jo arti tūkstantinė rolė. Nežiūrint jo 92 metų amžiaus, savo vaidmenį scenoje ,,šokte atšoko“! Jis juokavo, šokinėjo, lakstė ir neatrodė daugiau kaip 55 metų.

Lenkijos teatre jis buvo tai, kas Rusijos — Stanislavskis. Jis buvo pirmasis Lenkijos teatro pionierius ir ant savo pečių išnešė visą savo tautos teatro istoriją.

 
AIDAI PDF Spausdinti El. paštas

A I D A I - Lithunian Cultural Magazine - E C H O E S


Autorized by
Headquarters, Europen Command
Civil Affalrs Divtsion Authorisation for United Nations

Displaced Persons Publicatlon

No. UN DP 204, 11 March, 48

Editor and publisher — Jonas Sakevičius

Red. leidėjas — Jonas Sakevičius.

Redaktorius — Kazys Bradūnas.

Redakcijos adresas: Munchen 27, Lamontstr. 21.

Administr. — Augsburg, Hoehfeld, D.P. Baltic Camp.

Numerio kaina 6 RM.

Printed by Haas & Cie., Augsburg
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas

 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas

Jonas Aistis PILNATIS. Parinktos eilės. Redagavo ir žodį parašė Bern. Brazdžionis. Viršelis ir iliustracijos dail. A. V a i č a i č i o. Išleido LiudasVismantas, 1948 m. 160 psl., kaina 8 RM.


Jurgis Baltrušaitis POEZIJA. Pilnas lietuviškosios J. Baltrušaičio poezijos rinkinys. Spaudai parengė J. Aistis, išleido kun. P. M. Juras. 1948 m., 270 psl.

Prof. Kazys Pakštas. LITHUANIA AND WORLD WAR II. Publications of the Lithuanian Cul-tural Institute. Chicago, Illinois, 1947.


Kun. Juozas Prunskis COMPARATIVE LAW, ECCLE-SIASTICAL AND CIVIL, IN LITHUANIAN CONCORDAT. The Catholic University of America Press Washington, D. C. 1945.


Bale Voveraitė. ZlRGONE IR GAILĖ. 3-jų dalių scenos pasaka. Iliustravo J. T r i č y s. Išleido Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Vadija. 38 psl., 1948.


J. Švaistas. RAŠAU SAU. Tremtinės užrašai. „Minties“ leidinys, 80 psl., 1947 m. Viršelis dail. P. A u g i a u s.


ŽINGSNIAI. Kultūros žurnalas, Nr. 13, vasario mėn.


NAUJOJI AUŠRA. Amerikos lietuvių kultūros žurnalas, Nr. 5, balandžio mėnuo.

MŪSŲ LIETUVA. Brazilijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas, kovo 12 d., Nr. 6.


VARPELIS. Mėnesinis, religinis ir patriotinis Šv. Pranciškaus dvasioje laikraštis. Leidžia Lietuvos Pranciškonai Amerikoje. Balandžio mėn. Nr. 4 Adresas: Kennebunk Port, Maine. U.S.A.

 
MAGIŠKASIS REALIZMAS PDF Spausdinti El. paštas

Šuolis į tai, kas nėra žemiška, kas yra aukščiau už ją, — štai ko reikalauja iš kūrybos mūsų epochos magiškasis realizmas, laikydamas tikrovę daugiau negu realybe ir sukurdamas tuo būdu savitą stilių, dėl kurio nūnai varžosi mūsų epochos poetai ir menininkai, stengdamiesi, kas tiksliau jį išreikš. Jis muzikoje suskamba Stravinskio tonais ir moderniajai tapybai duoda naujus uždavinius. Gilias poetų problemas imasi spręsti ir tapytojai, ligi šiol daugiau pasigaudami formalaus žaismingumo ir tuo būdu mėgstančiam spręsti pagal įprastinį kasdienybės kriterijų žiūrovui įvarydami tiesiog siaubą... Naujųjų laikų realizme sprendžiamą vaidmenį vaidina abstrakcija ir konstruktyvi formuojamoji valia. Iš tokio realizmo šiandieninėj Anglijoj kilo Šekspyro renesansas, atkleidžiąs to didžiojo dramaturgo visą gilumą ir realybės pažinimą visai naujoj šviesoj. Moderniojo meno realizmas daro šuolį į paslapčių karaliją. Jo negąsdina tai, kad menui skiriamas uždavinys išvaduoti iŠ gyvenimo sunkumo ir praskraidinti buitį, net daugiau: jis pažįsta visą pasaulio beprasmiškumo ir likimo demoniškumą. Tikrovė pro jo prizmę pasirodo su visa savo magiškąja jėga. Todėl tiktai tas supranta tikrąjį meno mastą, kuris įstengia į jį pažvelgti kūrėjo akimis ir pergyvenimą taip suprasti, kaip kad jį yra supratęs pats formos meistras, iš eilinio piliečio tapdamas kūrėju. (,,Der Tagesspiegel“, Berlynas.)

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai