Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Stasys Yla   

Daug prirašyta ir rašoma apie kunigą kitomis kalbomis. Rašoma į-vairiais atžvilgiais, žiūrint įvairiopos kunigo misijos ir jo vaidmens įvairiais laikais. Nuo Hermes "Pastor", Jono Chrisostomo "De Socer-dotio" ligi Sellmair "Priest in der Welt" arba J.C. Heenan "The People's Priest" susirinktų šimtai tomų tuo klausimu.
Pastaruoju laiku kunigas išėjo iš teologinio akiračio ir į visuomeninius ir net literatūrinius barus. Vargiai kurio kito meto beletristika buvo taip pamėgusi brautis į kunigo pasaulį, kaip dabar. Kunigas pasirodė įdomus personažas ne tik savyje, savo psichologiniais požvilgiais. Įdomi jo kontroversinė, savotiškai dualistinė padėtis žmonių tarpe. Jis gyvena tarp kraštutinių situacijų ir ta prasme labiausiai egzistentiškas. Tuo požiūriu įsidėmėtinas M. Pflieg-ler veikalas "Priestliche Existenz.". Kunigas tat nebėra pačių kunigų tema, bet ir pasauliečių. Jis visada buvo "tema" pasauliečių apkalboms ir "problema" tiems, kurie pradeda juo domėtis iš gilesnių pagrindų.

Mūsų literatūroj, gaila, dar nebuvo veikalo, kuris liestų kunigą iš psichologinių gelmių, išskyrus pirmąjį Putino bandymą, pasirinkusį nukunigėjantį tipą. Vaižganto "Jaunam kunigėliui" — tik maža visuomeninio pobūdžio brošiūra. Bučio "Rekolekcijos kunigams" — asketiniai moralai. Beje, "Tiesos Kelias" 1925 buvo pradėjęs seriją straipsnių — anketinių pasisakymų apie lietuvio kunigo tipą. Tai beveik ir viskas mūsų kalba. Kunigo vaidmuo mūsų istorijoje, ypač tautiniame atgimime, knygnešyboje, kultūroje, literatūroje, visuomeninėje politinėje srityje tebėra nepasvertas, nesusumuotas, tik trumpai iškeltas Patirgo — prof. Z. Ivinskio keletu straipsnių, buvusių '"Naujajame Gyvenime" Vokietijoj.
Skaityti daugiau...
 
PUIDA —KAZYS AR ALEKSANDRAS? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Vaitkūnas   
XX amž. pradžios mūsų literatūroje labai veikliai pasireiškė naujosios rašytojų kartos žmogus Kazys Puida — apysakininkas, poetas, dramaturgas, kritikas ir laikraštininkas. Aktyvus buvo jis mūsų raštijoje ir nepriklausomaisiais laikais, be origi-nalinių apysakų, iš kurių paminėtinas nebaigtas romanas apie Vytautą Didįjį "Magnus Dux", duodamas net keliasdešimt vertimų. Pradedant 1929 metais, kaip matyti iš "Bibliografijos žinių", jis ėmė savo knygas pasirašinėti ir Aleksandru Kaziu Puida, o nuo 1930 jau tik taip. Beje, dar "Lietuvos Albuman", kurį 1921 suredagavo Liudas Gira, įdėtoji Puidos biografinė apybraiža turi antraštę — Aleksandras Kazys Puida, betgi pačiame straipsnio tekste ir po atvaizdu rašoma: K. Puida. Lietuvių Enciklopedijoje (XXIV) jo vardai rašomi sukeista tvarka; Kazys Aleksandras Puida. Vacl. Biržiškos "Lietuvių rašytojų kalendoriuje" (1946) rašoma: Kazys Andrius Puida ar, pastarąjį vardą su-skliaudžiant, — Puida, Kazys (Andrius). Lietuvos Mokslų akademijos išleistojoje liet. literatūros istorijoje (II, 1958) Puida vadinamas tik Kaziu.
Skaityti daugiau...
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
* Liet. Rašytojų Draugijos valdyba sudaroma Los Angeles mieste. Kandidatai jau rasti. Ten bus ir kontrolės komisija. Garbės teismas sudaromas iš Čikagoje gyvenančių rašytojų. Rinkimai užsitęs iki balandžio mėnesio vidurio.
* Liet. Rašytojų Draugijos premijų komisija sudaryta New Yorke. Jon įeina: J. Brazaitis, dr. V. Maciūnas, dr. K. Ostrauskas, A. Landsbergis, L. Žitkevičius. Vertinami 1960-1961 m. išėjusios knygos. Numatomos dvi premijos. Premijų įteikimas bus balandžio 29 d. New Yorke.
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vladas Mingėla: KUN. ANTANAS MILUKAS. Jo gyvenimas ir darbai. Išleido Kun. A. Miluko monografijai leisti komitetas. Detroitas, 1962 m. 384 p.

Stasys Laucius
: RESPUBLIKA. Išleido Pašvaistė. 1961 m. Kaina $1.50.

Dr. J. Prunskis
: SILPNAME KŪNE . . . Išleido Immaculata. Putnam, Conn. 1981 m. 133 p. Kaina $1.50.

Rev. Ladislaus A. Budreckas, M.
M.: TWO HYMNS of Greeting in Latin. Dedikuota prel. J. Balkūnui. Išleido "Muzikos žinios" 1961 m.
Skaityti daugiau...
 
ŠIS BEI TAS APIE MUZIKOLOGIJOS ARCHYVĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Žilevičius, L.M.   

Lietuvių Muzikologijos Archyvo užuomazga tenka laikyti 1920 metus, kai grįždamas Lietuvon, su savim atsigabenau kelias dėžes muzi-kologinės medžiagos, surinktos studijavimo laikais Petrapily. Apsigyvenęs Kaune, su jaunuolišku užsidegimu įsijungiau į muzikinio gyvenimo veiklos organizavimo darbą ir mažai tegalėjau muzikologinėje srity veikti, išskyrus keleto didesnių straipsnių išspausdinimą.

1924 m. persikėlęs į Klaipėdoj organizuojamą konservatoriją ir susidūręs su šimtais entuziastingo jaunimo, pradėjau plačiai muzikologinę medžiagą rinkti, tuo labiau, kad netrūko iš įvairių Lietuvos kampų bendradarbių. Vasarą per atostogas konservatorijos mokiniai kaimuose rinkdavo melodijas, muzikos instrumentus, tautosakinę su muzika susijusią medžiagą ir t.t. Neišvengiamas su rinkiniais padarytas išlaidas padengęs, susilaukiau per 5 metus apie 300 liaudies muzikos instrumentų, keleto tūkstančių melodijų ir kt. Instrumentų tarpe buvo Labanoro ragelių ir trimitų (triūbų) komplektų, boselis su pūsle, "manikarka" ir daugybė kitų. Labai daug kaimo muzikantų, liaudies instrumentų, žymiųjų griežikų, dainininkų ir kitų nuotraukų.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai