Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Fondas iš pereitų metų pelno įvairiems kultūriniams reikalams paskyrė 34.225 dol. Daugiausia paskirta švietimo reikalams — 16.500 dol. Įvairiems prašymams paskirta 10.365 dol. (dr. R. šilbajorio knygai "The Perfection of Exile" — 3000 dol., dr. P. Joniko kalbinei knygai leisti — 1500 dol., dr. T. Remei-kio dokumentinei knygai apie sovietinę okupaciją 1939-40 rengti — 1500 dol., PLB kultūrinei veiklai — 1500 dol., LRD premijai 1000 dol., ir t.t.). Vadinamiems specialiems projektams paskirta 7.300 dol. (dr. Z. Ivinskio Lietuvos istorijai — 3300 dol., dr. J. Puzino Lietuvos pro-istorei — 2000 dol., dr. J. Girniaus Lietuvių filosofijos istorijai — 2000 dol.). Fondo turtas 1969.XII.31 siekė 647.463 dol.. o pagrindinis kapitalas (suaukoti įnašai) — 609.611 dol. Pereitais metais pelno turėta 31488 dol. Pelno paskirstymo komisiją sudarė LF atstovai — dr. J. Valaitis (komisijos pirm.), dr. K. Ambrozaitis ir inž. V. Kutkus, JAV LB centro valdybos nariai — kun. J. Borevičius, J. Kavaliūnas ir agr. Ant. Šantaras.

Kanados Lietuvių fondas pereitų metų pelno paskyrė 1400 dol. švietimo (mokyklų) reikalams ir 800 dol. jaunimo organizacijoms bei spaudai, iš viso — 2.200 dol.

M i r t y s. — Sausio 15 New Yor-ke mirė kompozitorius ir pianistas Vytautas Bacevičius. Šiame numery atskirai apie ji rašo kor.ip. Jer. Kačinskas.

— Sausio 10 New Yorke mirė visuomenės veikėjas Vaclovas Alksninis, sulaukęs 67 amžiaus metų. Karo mokyklą baigęs 1921, jis išėjo į atsargą kapitono laipsniu ir dirbo šauliuose (Šakių šaulių rinktinės vadas 1923 - 39). Vokiečių okupicijos metais buvo nacių pusę metų kalintas Stutthofo kacete. JAV nuo 1949 gyveno New Yorke ir aktyviai dalyvavo daugely organizacijų. VLIKe atstovavo Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungai.

— Sausio 17 Paryžiuje mirė Ona Šimaite, sulaukusi 76 metų amžiaus. Vidurinį mokslą išėjo Rygoj, I pas. karo metu lankė Maskvoj Tichomi-rovo pedagoginius kursus. Po karo grįžusi Lietuvon, dėstė žydų mokykloj, 8 metus dirbo vertėja sovietų atstovybėj, o vėliau buvo universiteto bibliotekininkė. II pas. karo metu pasižymėjo nacių persekiojamų žydų gelbėjimo akcija. Buvo triskart suimta ir paskui išsiųsta j Dachau ka-cetą, o iš ten į Elzasą. Po karo pasiliko gyventi Prancūzijoj su trejų metų pertrauka, kai gyveno Izraelyje, ten gavusi valdžios pensiją. Žydų Yad Vashem institutas 1966 ją apdovanojo Teisiųjų medaliu.

— Lietuvoj I. 28 Kaune mirė Marija Nemeikšaitė (sulaukusi 83 v.ic-tų amžiaus), priešmokyklinio auklėjimo Lietuvoje pionierė. Lietuvos Vaiko draugijos iniciatorė ir ilgametė pirmininkė, "Motinos ir vaiko" žurnalo redaktorė (1929-40).

— Sausio 30 Hudson, N. Y., mirė teisininkas Petras Jočys. Buvo gimęs 1894.IX.14 Ukmergės apskrityje. Darbo federacijos veikėjas (sekretoriato narys 1920-34) ir jos atstovas Steigiamajame seime ir vėlesniuose trijuose demokratiniuose seimuose. Kurį laiką VLIKo narys.

—Ta'p pat gedime didelio Lietuvon draugo JAV kongresmano Glenard P. Lipscomb, kuris mirė vasario 1 Vašingtone. Jis pirmasis JAV Atstovų Rūmuore 1931.II.9 įteikė rezoliuciją Lietuvos laisvės reikalu (H. Con. Res. 153) ir toliau daug prisidėjo, organizuojant kitas panašias rezoliucijas, kurių viena (H. Con. Res. 416) ir buvo priimta Atstovų rūmų 1965.VI.21, o senato — 19S6.X.22.

S u k a k t y s. — 80 metų amžiaus 1.23 Lietuvoj sulaukė operos solistas Antanas Sodeika. 1907-20 jis gyveno JAV, kur vedė chorus ir pats mokėsi muzikos. Grįžęs Lietuvon, nuo pat pirmojo spektaklio (1920. XII.31) įsijungė į Kauno valstybinio teatro oparą. Tarp jo žymiųjų vaidmenų buvo Rigoletas, Žermonas, Skarpija, Eskamilijas, Demonas ir kt. Nuo 1945 dirbo ir pedagoginį darbą, dėstydamas Lietuvos konservatorijoj. 1958 išleido savo atsiminimus "Mano kelias į muzikos meną". "Literatūroj ir mene" (1970.1. 241 jį pamini solistas A. Kučingis, kuris apie savo draugą rašo: "Teatre visi jį mėgo — gal kiek santūrų, bet visada malonų ... A. Sodeikos būdo bruožai atsispindėdavo ir jo vaidmenyse. Man atrodo, kad, net atkurdamas piktadarius, jis visada labiau pabrėždavo žmogiškumą — visur tartum prasiverždavo jo gražios žmogiškos savybės".

— 70 metų amžiaus 11.14 sulaukė pedagogas Ignas Malėnas. Atskirai apie jį kitame numery.

— 60 metų amžiaus 1.28 sulaukė prof. dr. kun. Antanas Liuima, S.J. Į jėzuitus įstojęs 1929 ir kunigu įšventintas 1942, jis galutinai baigė studijas 1950, Tulūzos katalikų institute gaudamas teologijos daktaro laipsnį. Jo disertaciją "Aux sources du Traitė de l'amour de Dieu de Saint Francois de Sales" dviem tomais išleido Grigaliaus universitetas 1958-60 (iš viso 740 psU. Nuo 1951 jis profesoriauja Romos jėzuitų popiežiškajame Grigaliaus universitete, dėstydamas asketinę ir mistinę teologiją. Lietuviuose jo nuopelnas sudaro darbas Lietuvių Kata-

likų Mokslo Akademijoje, šios akademijos reorganizacinės komisijos ir centro valdybos sektorius nuo 1956, jis 1959 perėmė šios akademijos pirmininko pareigas ir jas vykdo su nuoširdžiu atsidėjimu. Prisidėjo prie keturių jos suvažiavimų organizavimo ir redagavo visus jos leidinius (Suvažiavimo Darbai IV-VI, LKMA Metraštis I-IV ir kt.).

M o k s l a s. — Ohio valstybiniame universitete Columbus mieste I. 31-11.1 surengta baltų literatūros konferencija. Iš lietuvių dalyvavo dr. I. Gražytė (žemininkų literatūrinis profilis), dr. Br. Vaškelis (J. Baltrušaitis ir rusų simbolistai), dr. B. Ciplijauskaitė (K. Binkis 1920 metų poetinėj tradicijoj), A. Landsbergis (Okupuotos Lietuvos teatras), A. T. Antanaitis (Nauja novelės linkmė okupuotoje Lietuvoje), dr. v. Kavolis (Besikeičiantis žmogus jaunime okupuotos Lietuvos literatūroje). Pranešimai buvo po 20 minučių. Plačiau kitame numery.

- Pernai (1969) dr. A. J. Greimo anksčiau prancūzų kalba išleistas struktūralinės semantikos veikalas išverstas į italų kalbą — "Semanti-ca struttulare" (Edizione Rizzoli, Milano). O užpernai (1968) jis išleido prancūzų kalba du veikalus: "Dic-tionaire de l'ancien francais" (Edi-tion Larousse) ir "Pratiques et lan-gages gestuels" (žurnalo "Langagps" specialus numeris).

Julius Slavėnas Čikagos universitete pernai gavo filosofijos daktaro laipsnį, parašęs disertaciją "The Klaipėda - Memel Controversy 1919-1939". šiuo metu jis dėsto istoriją State University College, Buffalo.

R a š y t o j a i. — Čikagoj Dzūkų draugijos susirinkime II.8 paminėta poeto Motiejaus Gustaičio 100 metų gimimo sukaktis. Paskaitą skaitė I. Serapinas.

A. Landsbergis buvo nuvykęs Čikagon dalyvauti jo "Penkių stulpų" pastatyme. 1.18 Jaunimo centre studentų ateitininkų Šatrijos korporacija surengė jo paskaitą — pašnekesį dramos ir teatro klausimais. Taip pat 1.21 jis skaitė paskaitas Illinois un-te (apie avangardo teatrą) ir Čikagcs un-te (apie tautosaką ir modernizmą Rytų Europos literatūroj). Anksčiau (1.15 ir 16) Wisconsino un-te Green Bay kalbėjo apie Azijos sceną ir jos įtaką Vakarų teatrui, o keliose Detroito gimnazijose (1.19-20) ryškino jauno rašytojo aplamai problemas.

Bostono ateitininkų sendraugių susirinkime 1.25 skaitė savo kūrybą
L. Andriekus, o lietuvių religinę poeziją apžvelgė VI. Kulbokas.

Leonas Barauskas įskaitė į plokštelę J. Kaupo "Arlekino meilę", J. Meko "Vasaros naktis" (ir solistė A. Stempužienė) ir tris pasakas. Muziką parašė ir diriguoja Stuttgar-to simf. orkestrui D. Lapinskas. Liaudies pasakos "Močekos" skaitymą palydi solistai A. Stempužienė, D. KuČėnienė ir Br. Mačiukevičius. Plokštelė gaunama pas platintojus ir leidėją: Fine Music Records, 4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121.

Lietuvių rašytojų draugijos senoji valdyba (Al. Baronas, P. Gau-čys ir A. Kairys — kiti du nariai mirė) savo paskutiniame pranešime Nr. 7 (1969.XII.13) pasisako ir tokiu reikalu: "Pridėtame naujame, su patikslintais adresais, rašytojų sąraše nėra kai kurių pavardžių. Vieni iš jų iš draugijos išstojo dėl vienų, kiti dėl kitų priežasčių. Ta pačia proga pasisakome, kad nepasitenkinimas valdyba dėl to, kad LRD premija teko vienam ar antram, neturi prasmės, nes premijas skiria sudarytos jury komisijos savarankiškai".

M u z i k a. — Pianistė A. Kepalaitė su Broadway Symphony orkestru dalyvavo koncerte Hunter kolegijos salėj 1.24. Programoj buvo Mozarto koncertas d-moll, Nr. 20.

— Solistas A. Voketaitis dainavo Bartoko operoj "Bluebeard's Castle", kuri koncertine forma su simfoniniu orkestru atlikta Pitsburge 1.23-25, New Yorko Carnegie Hali 1.28.

- Čikagoj Jaunimo centre II.l turėjo rečitalį solistė A. Stempužienė. Arijų padainavo iš šių operų: C. Mon-teverdi "Orfeo", "Arianna" ir "L'in-coronazione di Poppea", Donizetti "Anna Bolena", Rossinio "La Cene-rentola", Ponchielli "La Gioconda" ir Verdi "La forza del destino". Iš lietuvių kompozitorių padainavo K.V. Banaičio 3 dainas, VI. Jakubėno "Gėles iš šieno", J. švedo 3 kūrinius (iš K. Bradūno "Maro") ir V. Montvilos 3 rugiapiūtės dainas. Akompanavo komp. D. Lapinskas. Rečitalį globojo studentų ateitininkų Šatrijos korporacija.

— Fagotistas Albinas Tamošiūnas surengė rečitalį Hudsono, Mass., viešosios bibliotekos salėj 1.18. Programoj buvo Mozarto koncertas nr. 1. Hindemitho sonata fagotui ir fortepijonui ir kt. Gimęs Hudsone, A. Tamošiūnas yra baigęs N. Anglijos konservatoriją ir dirba kaip muzikos mokytojas.

— Smuikininkas Iz. Vasyliūnas su sūnumi pianistu V. M. Vasyliūnu II.
14 New Yorko Tovvn Hali surengė smuiko rečitalį. Programą sudarė tie patys dalykai, kaip ankstesniame (1969.XII.6) koncerte Bostono Jordan Hali, būtent: J. švedo sonata in D Nr. 1, Schuberto Duo (sonate) in A major, opus 162, ir Griego sonata in G major, opus 13).

— Los Angeles I, 25 SLA parengime meninę programą atliko dainininkės P. Korsakaitė ir St. Pautienienė.

— Toronte II. 1 surengtas Prisikėlimo parapijos chorų (suaugusių, studentų ir vaikų) koncertas paminėti jų vedėjo kun. Br. Jurkšo darbo dešimtmečiui. Koncerte atlikta Br. Budriūno kantata "Lietuvos šviesos keliu".

— Balty liaudies dainų vakare, II.2 surengtame New Yorko esčių moterų klubo, lietuviškąją programos dalį atliko solistė S. Valiukienė, pianistė A. Kepalaitė ir N. Umbrazaitė.

— Lietuvos operos buvusi solistė Elžbieta Kardelienė įdainavo dainų ir arijų plokštelę. Daugiausia įdainuota mūsų kompozitorių (J. Žilevičiaus, A. Kačanausko, S. Gailevičiaus VI. Jakubėno, A. Belazaro) sukurtų dainų, be to, pora arijų, tarp jų iu-etas su K. Petrausku iš "Traviatos", viso 13 dalykų. Akomponavo K. Smilgevičius ir VI. Jakubšnas.

— Londono lietuvių kultūros klubas išleido Kipro Petrausko restauruotą ilgo grojimo plokštelę. Įrašytos 8 lietuviškos dainos (Saulelė raudona; Prapuoliau, motule; Du broliukai kunigai; Ant marių krantelio; Oi, kas sodai; Tris dienas, tris naktis; Dul dul dūdelė ir Metų dvidešimt turįs) ir 7 arijos (iš Žydės, Eugenijaus Onegino, Pikų damos, Traviatos — duetas su E. Kardeliene, Ri-goletto ir Toscos).

T e a t r a s. — LB Jaunimo teatras Čikagoj 1.17 ir 18 pastatė A. Landsbergio "Penkis stulpus turgaus aikštėje". Pagrindinius vaidmenis turėjo L. Alenskas (Antanas), R. Va-siukevičius (Tardytojas), Ž. Bilaišy-te (Pasakotoja), M. Smilgaitė (Albina), E. Bradūnaitė (Genė), Alg. Viktorą (Jonas), A. Barauskas (Leonas) ir kt. Veikalą režisavo Darius Lapinskas. Jaunimo teatrą administruoja LB Kultūros fondas, kurio pirmininkas A. Kairys yra teatro koordinatorius.
Šis režisieriaus D. Lapinsko "Penkių stulpų" pastatymas vertintinas dialektiškai. Iš vienos pusės jis taip laisvai vartojo dramaturgo tekstą, kad nemaža teksto dalis visiškai dingo, o veikalo vidinė logika sulaužyta. Iš antros pusės tai buvo pastatymas, kuriame išsiveržta iš pažodinio realistinio stiliaus ir įžengta į "teatrinį" teatrą. Eilė scenų buvo tikrai teatriškai iškalbingos. Galima būtų sakyti: daug ko netekta, bet ir nemažai laimėta.

ALVUDo Vaikų teatras Čikagoj II.8 vaidino A. Kairio triveiksmę muzikinę pasaką "Du broliukai", kuri pirmą kartą buvo pernai pastatyta. Režisavo Alf. Brinką.

Juozas Boley nuo rugsėjo mėn. pusės gastroliavo su amerikiečių grupe, vaidinusia "The Great White Hope" CIevelande, Čikagoj, Los Angeles, Arizonoj.

D a i l ė. — New Yorko Whitney muziejuje 1969.XII.16 atidarytame JAV moderniojo meno bienaly iš lietuvių su vienu kūriniu dalyvavo K. Zapkus.

— Vasario mėnesį rengiamos kolektyvinės dailės parodos Čikagoje (11.14-22) ir New Yorke (11.14-22).

J a u n i m e.Moksleivių ateitininkų žiemos kursai vyko Dainavoj gruodžio 26 - sausio 1. Iš JAV ir Kanados dalyvavo 67 moksleiviai. Kursams vadovavo AF dvasios vadas kun. St. Yla. Kursų medžiagą jis išlcisdino stambiu leidiniu apie veiklumą kaip šeštąjį ateitininkų principą. Kiti paskaitininkai: dr. V. Vygantas, inž. A. Sabalis, dr. Ad. Darnusis, P. žumbakis, kun. G. Kijauskas ir seselė Igne. Kursų metu įvyko ir Moksleivių ateitininkų s-gos suvažiavimas.

— Moksleivių ateitininkų s-gos nauju Rytų apygardos atstovu centro valdyboje išrinktas J. Rygelis. Pastaruosius du metus šias pareigas atsidėjusiai ėjo J. Gaila.

— "Darbininke" įvestas ateitininkų skyrius Ateities aušra, kurį redaguoja J. Oniūnas.

— JAV LB Švietimo tarybos vykdytame balsavime, kas iš prozos kūrinėlių labiausiai patiko "Eglutes" skaitytojams, daugiausia balsų surinko L. Stačiokaitė (g. 1951), šiemet pradėjusi kolegines studijas Aliaskos universitete.

I š   v i s u r.Ateitininkų Federacijoj tarybos pirmininko pareigas, pasitraukus dr. V. S. Vardžiui, perėmė St. Barzdukas.

— Korespondenciniuose rinkimuose sudaryta nauja skautu vadovybė. Lietuvių Skautų S-gos tarybon išrinkti: bendruoju sąrašu — A. Bobelis, M. Jonikienė, A. Saulaitis, Vc. Tal-lat-Kelpša, kun. J. Vaišnys ir A. Za-pareckas, seserijos sąrašu — F. Kurgonienė, A. Namikienė, I. Ne-nortienė ir O. Saulaitienė, brolijos sąrašu — A. Karaliūnas, V. Nami-kas, A. Saulaitis ir E. Vilkas, ASS sąrašu — E.
 Korzonas, dr. S. Matas, V. Mikūnas ir R. Molienė. Skaučių seserijos vyr. skautininke išrinkta L. Milukienė, pavaduotoja — S. Subatienė. Skautų brolijos vyr. skautininku išrinktas P. Molis, pavaduotoju — Č. Kiliulis. ASS vadi-jos pirmininku išrinktas L. Grinius, pavaduotoju— S. Gedgaudienė. Rajonų vadai: Australijos — Al. Jakštas. JAV Atlanto — M. Subatis, JAV vidurio — Pr. Nedas, JAV Pa-cifiko — R. Dabšys, Kanados — K. Batūra.

Lygiagrečiai vykusioj Akademinio Skautų Sąjūdžio korespondencinėj sueigoj, kurioj dalyvavo 145 atstovai, išrinkti vadovauti Akademikių skaučių draugovei — S. Gedgaudienė, stud. skautų korp. "Vytis" — A. Karalius, Filisterių skautų s-gai - -R. Dirvonis.

Skautų aido redaktoriaus pareigas, pasitraukus A. Saulaičiui, perėmė J. Toliušis.
— Australijos LB krašto valdybos pirmininko pareigas, mirus S. Narušiui, perėmė M. Zakaras, anksčiau buvęs valdybos vicepirmininkas.

šv. Antano gimnazija Kenne-bunkporte, Maine, negalės būti atidaryta 1970 m. rudenį. Prašant JAV Lietuvių Bendruomenės valdybai, pranciškonai buvo sutikę gimnaziją atidaryti, jei atsiras bent 100 lietuvių mokinių, kurių tėvai sutiks mokėti 1000 dol. metams už mokslą ir pilną mokinio išlaikymą bendrabuty. Tokiu atveju finnansiškai būtų įmanoma išeiti lygiomis, žinia apie galimą gimnazijos atidarymą buvo praėjusi rudenį paskelbta lietuvių spaudoj. Atsiliepė tik 12 tėvų. Jų pavardės praneštos JAV LB Švietimo tarybai.

ERRATA
— Sausio numery 5 puslapio II skilty 3 eilutėj iš viršaus M. Yčo veikalo knygos antraštė turi būti: M r. Tompkins Inside Himself.

— A. Mikutos poezijos recenzijoj gruodžio numery 477 puslapio I skilty 23-21 eilutės iš apačios turi būti: žmogus, kuris lieka ištikimas sau, nera apatiškas. Kaip dažnas šių laiku rašytojas, Mikuta kovoja prieš


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai