Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Jurgis Jankus — Jonas Puzinas apie save ir apie kitus ................................................... 141
Pranas Visvydas — Eilėraščiai .......................................................................................... 147
Rimvydas Šilbajoris — Pastabos apie Tomo Venclovos poeziją ...................................... 148
Juozas Vaišnora, MIC — Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje ............ 155
Liudas Dovydėnas — Kardinolo pati miršta ..................................................................... 162
Juozas Vydas — Diabetas ................................................................................................. 167
Pasikalbėjimas su "Index on Censorship,, redaktoriumi ................................................. 171

IŠ MINTIES YR GYVENIMO
Balys Gaidžiūnas — Grandinėlė po 25-rių metų ir 260 koncertų .................................... 174
Antanas Gustaitis — Po "Paskutinio Krappo įrašo" ....................................................... 181
Algirdas Budreckis — Pirmieji lietuviai Bostone ............................................................. 182
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 184

KNYGOS
A. Vaičiulaitis — Henriko Radausko poezijos knyga ....................................................... 185
Aug. Raginis — Išsaugojo savo poezijos braižą (Vladas Šlaitas: Nesu vėjo malonėje) .. 187
Šis numeris (viršeliai ir tekstas) iliustruotas Jolantos Janavičienės keraminėmis skulptūromis. Taip pat Jono Puzino, Prano Visvydo, Tomo Venclovos, Pijaus XI, Prano Čepėno ir Grandinėlės nuotraukomis. 142 psl. — Lidijos Balčiūnaitės paukščiai-kardinolai (grafika), 186 psl. — Henriko Radausko portretas (Albino Elskaus piešinys).


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
APRIL, 1979
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai