Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1961 m. 7 rugsėjis
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Inž. Povilas Jurėnas — Mūsų sodžiaus gyvenamojo
namo architektūrinė raida su papročiais ir tradicijomis ............ 281

J. Augustaitytė- Vaičiūnienė — Apypietės miegas,
Pavasarinis žydėjimas, Nelygios jungtuvės, Daina mano
žemės (eil.) ................................................................................... 292

Stasys Santvaras — Vladislava Grigaitienė gyvenime
ir operos teatre ............................................................................ 294

Antanas Tulys — Teklės stalas ................................................. 300
J. Šoliūnas — Akmenskaldys (eil.) ............................................. 303
Juozas Girnius — St. Šalkauskis kaip "Gyvas žmogus" .......... 304

KŪRYBOS PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
A. T. — R. Spalio "Alma Mater" .............................................. 317
D r. J. Grinius — Juozo Kralikausko "šviesa lange" .............. 318

MENAS
Vladas Jakubėnas — Lietuvių dainų šventė ............................. 320

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Bendruomenės rinkimai ............................... 325
Įvykiai .......................................................................................... 325
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ SODŽIAUS GYVENAMOJO NAMO ARCHITEKTŪRINE RAIDA SU PAPROČIAIS IR TRADICIJOMIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė INŽ. POVILAS JURĖNAS   

Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuvių stilius, jis yra mūsų pasididžiavimas, nes tas gražumas, kurį turi savyje, yra grynas, savotiškas ir iš-mintinai lietuviškas.
M. K. Čiurlionis, Vilniaus žinios, Nr. 863

Mūsų sodžiaus gyvenamieji namai, kurie ne vienam gal atrodo nuo žilos senovės toki buvę, turi ilgų amžių statybos evoliuciją. Jų forma ir konstrukcija laiko bėgyje keitėsi pagal gyvenimo ūkinius reikalavimus ir bendrą krašto pažangą, kol išorę ir vidaus išvaizdą ištobulino, kaip šiandieną matome.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Augustaitytė - Vaičiūniene   

Br. Murinas — Gėlės

APYPIETĖS MIEGAS
Dabar apypietė tokia svaigi, kaitri, saldi.
Ir miegas taip marina, supdamas pavėsiu.
Tik saulę, tiesiančią šešėlių audeklus, girdi —
Tuojau ir jos silpnučių žingsnių negirdėsiu.

Lyg vėjo išdraskyti debesys, sapnai pilki
Susipina į didelį nebūtą nieką —
Taip gyvą šimtmečiais miegot sapnuoti palieki,
Tarsi vidudienis kad rytmetį palieka.
Skaityti daugiau...
 
VLADISLAVA GRIGAITIENĖ GYVENIME IR OPEROS TEATRE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS SANTVARAS   
Rūsti gyvenimo tikrovė, kaip saulėn bėgančius žiedus, vieną po kito skina iš mūsų tarpo garsius vardus, kurių kūrybiniu darbu, rodos, dar taip neseniai mes džiaugėmės ir di-džiavomės. 1961 m., liepos 25 d., pačiame gėlių ir saulės kupinam vidurvasary, į Anapus nuėjo ir buv. Lietuvos Valstybinio Operos Teatro solistė Vladislava Polovinskaitė - Grigaitienė. Norim ar nenorim, liūdna ar graudu, savo atsiskyrimu ji baigė mūsų operos teatro vieną laikotarpį, kuris savo kūrybiniu idealizmu, savo grynaširdėm pastangom, keliančiom ir ugdan-čiom lietuvių operinį meną, į istorijos lapus bus įrašytas pačiom gražiausiom spalvom.

Architektūros pastatai, paprastai, turi atramos taškus, kurie jų dailų veidą išlaiko nepa-krypusį ilgus amžius. Atramos taškus, berods, turi ir kiekviena meninė talka. Nepr. Lietuvos Operos Teatro kertiniai akmenys nuo 1920.XII. 31 d. iki 1944 m. sezono pabaigos buvo mums daug sykių girdėti, o daugeliui ir gerai pažįstami, vardai: lyriniai sopranai A. Galaunienė, Jul. Dvarionaitė, E. Kardelienė, A. Dambrauskaitė, G. Matulaitytė (operetėje) ir J. Augaitytė, dramatiniai sopranai Vladislava Grigaitienė, M. Rakauskaitė, vėliau V. Podenaitė ir V. Dagely-tė, mezzo-sopranai J. Vencevičaitė, V. Jonuškai-tė, A. Dičiūtė, A. Kalvaitytė, tenorai Kipras Petrauskas ir Aleks. Kutkus, baritonai Ant. Sodeika, J. Mažeika, VI. Baltrušaitis, J. Butėnas, bosai P. Oleka, Ant. Kučingis ir Ip. Nauragis.
Skaityti daugiau...
 
TEKLĖS STALAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS TULYS   
An honest tale speeds best, being plainly told.
S h ak e s p e ar e

Provizorius Adomas Vilkas parėjo namo vėlai, bet savo žmoną Teklę rado neatsigulusią. Ji sėdėjo susiraičiusi sofos kertėje, užsižiebus visas šviesas visuose kambariuose, rankoje kietai sugniaužus musėm mušti šluotelę.
Teklė buvo jau trečia Adomo Vilko žmona. Pirmos dvi išėjo iš proto ir, uždarytos pamišėlių namuose, greitai mirė. Teklė buvo dar tik dvidešimt šešerių metų moteris, keliais metais jaunesnė už antrą Adomo žmoną, ir visą dešimt metų jaunesnė už pirmą jo žmoną. Tačiau ji atrodė daug senesnė negu buvo, labai sunykus ir nebegraži. Prieš porą metų ji buvo graži, gyva, linksmai čiauškanti moteris, mylima sambūriuose.
— Kam tiek šviesų, ir visuose kambariuose? — švelniai klausė vyras.
— Aš bijau, — suklykė Teklė. — Po mano lova yra palindęs didelis šuva ar vyras. Buvau atsigulus, bet turėjau išbėgti, kai po lova subraškėjo.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. ŠOLIŪNAS   
AKMENSKALDYS

Jau nuo pirmos rasos kritimo
Tašiau aš akmenis ant smėlio,
Bet vėjas jį išpustė,
Ir grimzdo iškalti paminklai
Ir skeveldros,
O diena man darėsi rūsti,
Nebesuprantama,
Nors mano kojas šildė smiltys.
Paskum aš pririnkau kriauklių,
Kuriose maži perlai dar augo.
Ir akmeniniai kūjo smūgiai
Vėl kėlė miegančius artojus,
Bėgo miesto gatvėm,
Kabinosi lyg apynys
Į mirusių varpų dūžius.
Aš nebegirdėjau smūgių.
Nudriskusias skeveldras tik skaičiavau
Ir pūsles ant savųjų rankų.
Klausiausi žingsnių aš tylos,
Pareinančios iš nuvargusių laukų.
Tada padėjau ašen kūjį,
Akmuo nuskendo smėly,
O saulė horizonte . .
 
ST. ŠALKAUSKIS KAIP "GYVAS ŽMOGUS" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS GIRNIUS   
KOKS ŠALKAUSKIS IŠKYLA IŠ ERETO PARENGTOSIOS MONOGRAFIJOS
"Atvaizduosiu gyvą žmogų, o ne mirusį angelą" — tokiais žodžiais prof. dr. Juozas Eretas kreipėsi 1955 m. vasarą, pradėjęs telkti medžiagą filosofo bei pedagogo, ateitininkų ideologo, nepriklausomos Lietuvos Vytauto D. universiteto paskutinio rektoriaus prof. dr. Stasio Šalkauskio monografijai. Tai buvo teisingas nusistatymas imtis istoriko uždavinio, o ne panegiri-nės publicistikos: "mums reikia tikrovės, ne legendos" (monografijos pratarmė, IX). Nėra prasmės mitiškai heroizuoti nei gyvųjų, nei mirusiųjų, iš žmonių darant angelus. Žinoma, nė legen-diškai perdėtos pagyros nebegali mirusiųjų nei įžeisti, nei sudemoralizuoti. Tačiau angeliniai mitai atsikeršija patiems tiems, kurie juos kuria, nes, užuot gyvų žmonių, susikuriami šešėliai, kurie, patys stokodami gyvybės, nebegali nieko savo pavyzdžiu veikti. Todėl iš tiesų tiek istorinės tiesos, tiek pedagoginės veikmės atžvilgiu yra svarbu gyvus išlaikyti ir tuos, kurie jau baigė savo gyvenimo kovas. Tai suprasdamas, J. Eretas savo kolegos monografijai motu parinko paties Šalkauskio žodžius, kad net jubiliejiniuose minėjimuose tenka laikytis "griežto objektyvumo ribų" ir todėl ne bergždžiai pripasakoti "daug dalykų superlatyviniu laipsniu", o atvaizduoti "gyvą žmogų, su jo teigiamybėmis ir trūkumais".
Skaityti daugiau...
 
R. SPALIO "ALMA MATER" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A.T.   

Tai bus bene pirmas veikalas iš lietuviškosios studentijos gyvenimo paskutiniaisiais nepriklausomybės metais. Nors autorius jį pavadino apysaka, bet jame esama, nors ir nevisiškai išvystytų, romano elementų. Iš dalies čia yra ir dokumentinės medžiagos, pvz. kiek tai liečia charakteristikas kai kurių profesorių, tiek pasilikusių Lietuvoj, tiek esančių už jos ribų, nors tos charakteristikos tėra daugiau atsitiktinės.

"Alma Mater" foną, politinių ir pasaulėžiūrinių įvykių rėmuose, sudaro studentiškos meilės trikampio išryškinimas. Nors politiniai įvykiai, vykstant jau karui ir bolševikų grėsmei Lietuvai, kartas nuo karto užgriebiami, bet jie siauresniu mastu tegvildenami. Gi pasaulėžiūriniai bei ideologiniai nusistatymai eina kaip ir viso veikalo varikliu. Tų ideologijų reiškimosi pasėka — apgailėtinas romano veikėjų lūžis, metąs tamsoką šešėlį ne tik mūsų ano meto studentijai, bet ir aplamai to laikotarpio visuomeninio gyvenimo santvarkai (korupcija, šnipinėjimas, moralinis gedimas ir pan.).
Skaityti daugiau...
 
JUOZO KRALIKAUSKO "ŠVIESA LANGE" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. J. Grinius   
ŠVIESA LANGE
Juozas Kralikauskas: ŠVIESA LANGE, romanas, Nidos knygų klubo leidinys Nr. 29, Londonas 1960m., 248 psl.
Prieš kelerius metus Juozas Kralikauskas "Urvinių žmonių" knygoj skaitytojams yra davęs tokių įspūdžių, kokių lietuvių literatūra vargiai būtų susilaukusi, jeigu sovietinė okupacija nebūtų išbloškusį iš Lietuvos tūkstančius šviesuolių. Jieško. darni prieglobsties svetimuose kraštuose, daugelis jų atsidūrė Kanadoj prie įvairių neįprastų pramones darbų. Tam tikras skaičius geros sveikatos vyrų gavo dirbti Kanados aukso kasyklose, kur gyvenimo sąlygos buvo daugiau ar mažiau laukinės, o darbas — labai sunkus ir pavojingas. Visa tai gerai pažinęs iš savo patyrimo, J. Kralikauskas savo įspūdžius subeletristinta forma buvo perdavęs "Urviniuose žmonėse". Nors ten pavieniai epizodai >,apie aukso kasyklų darbą, apie Kanados indėnus, apie tėvynės ilgesį vienatvėje) buvo vaizdingi ir įdomūs, bet medžiaga knygoj nebuvo pakankamai apvaldyta bei organiškai sujungta, kad "Urvinius žmonės" būtų buvę galima pavadinti dailiosios literatūros kūriniu. Tai buvo kažinkas tarpinio tarp atsiminimų, reportažo ir vaizduotės kūrinio.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Mačernis: POEZIJA. Redagavo Kazys Bradūnas. Pabaigoje Alfonso Nykos-Niliūno apybraiža apie Vytautą Mačernį. Iliustravo Paulius Augius. Išleido Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti; dr. A. Šmulkščio lėšomis. Chicago, 1961 m. 238 p.
Antanas Tu lys: TŪZŲ KLUBAS. Novelės. Išleido Terra. Chicago, 1960. 198 p.
Jonas Mekas: GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Eilėraščiai. Išleido LietuviųStudentų santara. Chicago, 1961, 52 p.
Alė Rūta; BROLIAI. Romanas. Nidos Knygų klubo leidinys. Londonas, 1961 m. 319 p. Kaina 1 dol.
Ignas Končius: ŽEMAIČIO ŠNEKOS, I dalis. Nidos Klubo leidinys Nr. 33. Londonas, 1961 m. 285 p. Kaina 1. Dol.
Bernardas Žukauskas: PIRMOJO PASAULINIO KARO TREMTY. Atsiminimų pluoštas. Lietuvių Krikščioniškosios Demokratijos Studijų klubų leidinys. Čikaga, 1961, 136 p. Kaina $1.50. (Knygą galima užsisakyti rašant: P. Povilaitis, 8743 So. Troy St. Evergreen Park 42, Illinois.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Jakubėnas   


Dainų šventės organizacinis komitetas. Pirmoj eilėj iš kairės: V. Radžius, prel. I. Albavičius, T. Blinstrubas. Antroj eilėj: J. Kudirka, J. Paštukas, J. Zdanius, J. Jasaitis ir S. Daunys.

Pirmosios, 1956 m. įvykusios, JAV ir Kanados lietuvių dainų šventes ruošimas sutapo, kiek tai lietė naujuosius ateivius, su gan palankiu psichologiniu momentu: jiems jau buvo pavykę įsikurti naujoje šalyje, visa aplinka dar buvo kiek neįprasta, bet buvo džiugu vėl gyventi normaliomis savarankių piliečių sąlygomis ir netrukdomai plėtoti savo tautinę kultūrą. Pasiruošimas šventei ėjo sklandžiai. Pati dainų šventė buvo iš dalies sugadinta katastrofingo karščio, o pasamdytoje stadiono salėje nebuvo oro šaldymo. Nepaisant to, tada pasiektieji rezultatai nebuvo blogi; nesunkus, kukliai užsimotas repertuaras buvo gražiai atliktas beveik 1000 žmonių choro.
Skaityti daugiau...
 
BENDRUOMENĖS RINKIMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. Vaitiekūnas   

Gegužės 13 ir 14 JV lietuviai rinko savo parlamentą — naują bendruomenės tarybą, jau trečią iš eilės. Pirmąją rinko 1955, antrąją — 1958. Turint galvoje LB organams tenkančius labai reikšmingus išeivijos tautinius uždavinius, pravartu pasvarstyti šio vyriausio bendruomenės organo rinkimų duomenys ir jų peršamos išvados.

Balsai, balsavimo apylinkės, kandidatai ir renkamieji. 1955: balsavo 6916, rinkimų apylinkių buvo 57, kandidatų—95, renkamųjų 27. 1958: balsavo 4,137, rinkimų apylinkių buvo 57 (pribuvo Jaunimo Centro, Ke-noshos, New Haven, S. Francisco, Tėviškės parapijos; išnyko Brooklyn I, Columbus I, Yonkers, Long Beach, Selden), kandidatų 76, renkamųjų 20. 1961: balsavo 4,648, rinkimų apylinkių buvo 57 (pribuvo Ann Arbor, Aurora, Buffalo, Gage Park, Jack-son Heights, Sokolų; išnyko Brooklyn -Union, Columbus II, North Chicago, Tėviškės parapijos, West Side Chicago, White Plains), kandidatų 109, renkamųjų 31.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Amerikos Liet. Bendruomenės Taryba į pirmąjį savo posėdį Niu-jorkan susirinko rugsėjo 2-4 d.d. Atvyko naujos tarybos nariai, centro valdyba, ir daugelio apygardų valdybų pirmininkai. Posėdžiai įvyko New Yorker viešbutyje. Į darbo prezidiumą pirmininkais išrinkta: St. Barzdukas, T. Blinstrubas, dr. A. Nasvytis ir dr. V. Vardys. Apie centro valdybos veiklą pranešimą padarė jos pirm. St. Barzdukas, kultūros fondo reikalais kalbėjo P. Balčiūnas, švietimo — J. Švedas. Apie LB veikimo planus kalbėjo dr. V. Vardys. Jo mintis papildė Pr. Naujokaitis. Antrąją suvažiavimo dieną buvo gvildenta Geležinio Fondo ir Lietuvių Fondo (milijoninio) klausimai. Juos nušvietė dr. A. Nasvytis ir dr. A. Razma. Viską išdiskutavus, prieita bendros išvados — jungti abu fondus. Aptarta jungimo procedūra. Jungtiniam fondui formuoti ir statutui parašyti sudaryta speciali komisija. Lietuvybės išlaikymo klausimu referatą skaitė kun. P. Garšva, M.I.C. Tarp nutarimų paminėtini šie: • sukviesti visų organizacijų pasitarimą, organizuoti delegaciją pas Amerikos prezidentą, dalyvauti pasaulinėje parodoje Niujorke, suruošti dainų šventę, prie centro valdybos pasamdyti apmokamą tarnautoją. Vakare Baltų laisvės namuose suruoštas pagerbimas LB garbės pirmininkui prel. J. Balkūnui. Programai vadovavo J. Šlepetys. Pogrindinę kalbą apie prel. J. Balkūno asmenį bei veiklą pasakė prof. J. Brazaitis. Buvo sveikinimų. Padėkos žodį tarė prel. J. Balkūnas. Po to buvo vaišės. Suvažiavime įvykusių Liet. Bendruomenės rinkimų rezultatai tokie. Į tarybos prezidiumą išrinkta: pirm. St. Barzdukas, vicepirmininkai: dr. A. Nasvytis ir Alf. Mikulskis, sekr. V. Kamantas — visi iš develando. Garbės teismas sudarytas Niujorke; išrinkta J. Šlepetys, dr. B. Nemickas, dr. P. Vileišis, St. Dzikas, V. Dilis. Centro valdybos pirmininku išrinktas Jonas Jasaitis iš Čikagos. Kitus valdybos narius jis pats pasirinks ir pristatys tvirtinti Tarybai.
Skaityti daugiau...
 
Metrika PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka - Niliūnas
Meninė priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos adresas — Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.

 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai