Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1963 m. 9 lapkritis
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Arūnas  Liulevičius — Antrasis Vatikano susirinkimas ir
Bažnyčios atsinaujinimas ...................................................................................... 377

Benediktas   Rutkūnas — Tikiu (Eil.) ................................................................. 383
Feliksas Jucevičius — Būties sklaida ir antikinės filosofijos samprata  ...... 384
Faustas  Kirša — Mažoji karalija, žavus abstraktas, Užgeso akys (Eilj) ....... 391
Dr. Jonas Grinius — Lietuviai studentai dabartinėj Lietuvos literatūroj  ..  390
Antanas Tulys — Velnio laiškas .......................................................................... 395
Vincas   Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą ................. 404
Stasys  Goštautas — Adomas Galdikas .............................................................. 411

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
A. V. — Nobelio laureatas Giorgos Seferic .......................................................  414

MOKSLAS
J.  Bertulis — Iš lietuvių kalbos sinonimų ......................................................... 415

MENAS
Antanas Nakas — Aldonos Stempužienės rečitalio debiutas ........................ 417

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbo keliu (valdybos pareiškimas) ...... 418
Domas Jasaitis — Antanas Tulys ......................................................................... 419

PASTABOS
Antanas  Musteikis — Akmenėliai svetimuose daržuose .............................. 423
ĮVYKIAI ................................................................................................................... 424
Skaityti daugiau...
 
ANTRASIS VATIKANO SUSIRINKIMAS ir BAŽNYČIOS ATSINAUJINIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ARŪNAS LIULEVIČIUS   

Sugrįžkime ketverius metus j praeitį: esame 1959 metų sausio mėnesio 25 dieną. Prieš tris mėnesius Katalikų Bažnyčia gavo naują popiežių — Joną XXIII. Jis šiandien lankosi šv. Pauliaus bazilikoje, nes čia minima šv. Pauliaus atsivertimo sukaktis. Kaip tik baigiasi Vienybės oktava, kurios metu tikintieji meldžiasi už krikščionių vienybę. Pasibaigus dienos iškilmėms, popiežius su aštuoniolika asistuojančių kardinolų pasilieka prie bažnyčios esančioje salėje ir jiems papasakoja savo planus: įvyks Romos diecezijos sinodas, bus revizuojamas kanonų kodeksas ir bus sušauktas visuotinis Bažnyčios susirinkimas. Kardinolai išeina iš pokalbio nustebę. Šis senelis, išrinktas pereinamajam laikui popiežium, pilnas staigmenų.

Visa Roma dūzgia žinia apie visuotinį susirinkimą. Niekas nesitikėjo matyti dar vieno Bažnyčios susirinkimo, nes pereitam šimtmetyje Vatikane paskelbtoji popiežiaus neklaidingumo ir pirmumo doktrina lyg padarė juos nereikalingus — o nežiūrint to, štai popiežius skelbia dar vieną! Kalbėtojus jaudina ir džiugina popiežiaus nauji pasisakymai. Pagal jį, visuotinis Bažnyčios susirinkimas turės ne tik rūpintis katalikų dvasinio gyvenimo gerinimu, bet taip pat bus "kvietimas atsiskyrusiems broliams prisidėti, siekiant tos tikėjimo vienybės, kurios taip daug sielų šiandien visam pasaulyje trokšta".
Skaityti daugiau...
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BENEDIKTAS RUTKŪNAS   
TIKIU

O, aš tikiu — tvirtai tikiu:
nors palengvėle, pamažu —
artėja tobula diena,
nektaro meilės sklidina,
lyg lino žiedas mėlyna    

O, aš tikiu, karštai tikiu —
ji neša vakarą sykiu,
tokių tykių,
gilių akių —
pro lauką aukso avižų
ji iš palengva, pamažu
artėja, žengia mėlyna —
pasaulio tobulo diena!    

 
BŪTIES SKLAIDA ir ANTIKINES FILOSOFIJOS SAMPRATA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė FELIKSAS JUCEVIČIUS   
Graikų filosofinė mintis gimė bej ieškant atsakymų j klausimus: Kas yra tikrovė? Iš kokios medžiagos padarytas gamtinis pasaulis? Ar jis sudėtas iš daugelio elementų, ar vieno? Vienas iš pirmutinių filosofų, Talės, vandenį laiko pasaulio pagrindine medžiaga. Šitoji substancija, pilna judesio ir gyvybės, padaro pasaulį lyg "pripildytą dievais". Anaksimenas pasisako už orą, nes jis duoda gyvybę mūsų sielai ir visam pasauliui. Heraklitui pagrindinis elementas yra "amžinoji gyvoji ugnis". Savo atsakymu išsiskiria Parmenidas. Jis nurodo būtį, kaip visos gamtinės tikrovės pagrindą. Galvojimas naujas ir įdomus. Ne taip lengva įtikinti, kad oras ir ugnis tebūtų tik vanduo, ar vanduo — oras ir ugnis. Bet nesunku įrodyti, kad visi šitie elementai turi vieną bendrą savybę — jie yra. Būtis yra jų neatskiriamoji dalis. Todėl iš kokio elemento besusidėtų pasaulis, būtis turi būti laikoma jo tikrovės pagrindine bei pirmine substancija.

Parmenido atsakymas turėjo lemiančios reikšmės filosofijos raidai. Jis pakreipė tolimesnes diskusijas nuo physis į meta-physis, t. y. nuo pojūtinio pasaulio į grynosios minties pasaulį. Štai kodėl Parmenidas laikomas pirmosios filosofijos arba metafizikos pradininku.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė FAUSTAS KIRŠA   
MAŽOJI KARALIJA

Su vabalais, su peteliškėm,
Su bitėm, skruzdėm, žirginais,
Nutolo dirvose jaunystė
Ir moja ūkanų sparnais.

Užmerktos akys mato saules
Riedėjusias rupia žeme.
Kur jaunos dienos sutrupėjo
Vis naujo ryto laukime.

Su vabalais, su peteliškėm,
Su bitėm, skruzdėm, žirginais, —
Nutolo dirvose jaunystė
Ir moja ūkanų sparnais.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIAI STUDENTAI DABARTINĖJ LIETUVOS LITERATŪROJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. JONAS GRINIUS   
(Pabaiga)

Kad nustalininimo laiku atsiradusi kritika, kurios taip baidosi provincijos komsomolo sekretorius, yra paveikusi ir patį V. Rimkevičių, matyti dar iš tokių karikatūriškų žodžių to sekretoriaus dievuko atžvilgiu:
"Literatūros dėstymą, jei tai būtų Gerdžiūno valia, jis išbrauktų iš mokymo planų. Fizika, chemija — reikalingos darbe. O literatūra? Knygų Gerdžiūnas neskaitydavo. Nieko įdomaus. Argi jis nežino, ką dabar knygose rašo! Buvo blogas — pasitaisė; gere degtinę — negeria; vogė — demaskavo. . . Kas kita, jei paimsi seną nuotykių romaną: plėšikai, pusnuogės moterys, indėnai" (Studentai, 186 p.).

Pakilios lietuvių studentų nuotaikos atsiradimas, leidęs net sovietiniam rašytojui karikatūrinu komsomolo sekretorių, sovietinių reakcinių kumščių buvo greit sutramdytos. Vieši įspėjimai komsomolo susirinkimuose (šalia viešų partijos įspėjimų, kurių V. Rimkevičius nemini), studentų areštai ir bausmės po demonstracijų pastūmėjo jaunimą į pesimizmą, o jautresnius studentus — net į nihilizmą. Tai atskleidžia V. Rimkevičius, apie pogrindininką Liucijų šitaip rašydamas:
"Kam rašyti?! Koks betikslis žmogaus gyvenimas, jo eilėraščiai ir visi kūriniai. . . Mus pasaulis pastatė prieš dilemą: "gyvename, kad įvykdytume Dievo valią ir nueitume į dangų" ir "visi keliai veda į komunizmą". Šalikelėse — durtuvų miškas. Netikėjome ir netikime nei viena, nei antra. . . Kokia laimė būti kuo nors įsitikinusiu ir kovoti! Mes praradom visus įsitikinimus. . .
Skaityti daugiau...
 
Velnio laiškas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Tulys   
Anksti pajutau, kad gražesnės merginos manęs nenori. Kartais buvo nesmagu, kad toks mano likimas, bet giliau širdies negraužė, nes joms retai pasitaikė laiko ir jos buvo man reikalingos tik šiam kartui — žmonos nejieškojau. Vanda, pati pirmoji mano mylima, mirė. Jos mirtis išdraskė, išvartė visą mano vidų, paliko kartų jausmą, kad daugiau jau niekad aš nemylėsiu, daugiau niekad nesidžiaugsiu, nedegsiu tyra, šventa meilės aistra, daugiau jau niekad nemėtysiu į ežerą akmenėlių, atsisėdęs šalia moters. Vanda mirė. Su ja ir aš miriau — aš anas. Paskui gyvenau aš tas kitas. Pasikeitė mano pasaulėžiūra, nubluko idealų ir principų švytėjusios spalvos, atsirado kiti norai, kitas pasiryžimas. Omaro Kajamo take pamačiau spindulį šviesos, atmintinai išmokau jo Rubijatą ir skaičiau minutes. Nuo penktos ryto iki dvyliktos nakties skubinau, skubinau ir skubinau. Kitais nagais lipti į kitą medį įsikabinau ir aprimau. Po kelerių metų įsimylėjo mane Anytė. Ji buvo labai graži, dar pilnai neužaugus. Jos visas kūnas kvepėjo be parfumų. Ir aš ją pamėgau. Pirma mane pasigavo jos figūra, o už valandėlės pamilau ir jos sielą. Bet jos vesti negalvojau. Ne tada.
Skaityti daugiau...
 
PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS MACIŪNAS   
(Tęsinys)

Vilniaus valstybiniame archyve, kuriam buvo perduotas Vilniaus vyskupijos archyvas, buvo aptikta bajoro Motiejaus Harasimavičiaus 1824 -1825 byla su Strazdu dėl sumušimo ir iškeikimo: "Dzielo za prošbą Szlachcica Macieja Harasimo-wicza przeciwko Xiedzu Antoniemu Drozdow-skiemu o ukaranie go za pobicie i rzucenie klą-twy. Weszlo 1824 7-bra [septembra] 30 dnia. Skohczone 3 Julij 1825". Rastoji byla tada nebuvo paskelbta spaudoje, tik trumpai atpasakota Vilniaus radijo paskaitoje 1944 III 9. V. Biržiškos Aleksandryne (II p. 260) toji byla sužymėta kaip Strazdo dokumentai Nr. Nr. 29-33. Tik čia neįtrauktas prie Nr. 29 pridėtasis atskiras liudijimas. Be to, Nr. 33 turėtų būti datuotas ne 1825 VI 25, kada Strazdo tardymas tebuvo pradėtas, o 1825 VI 28, kada tardymo protokolas su dekano lydraščiu pasiųstas konsistorijai.
Skaityti daugiau...
 
ADOMAS GALDIKAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ST. GOŠTAUTAS   
Susitikau Galdiką. Buvo įdomu pamatyti žmogų, kuris nepardavė savo paveikslo dėl baldų dekoracijos.
Jo labai maža studija buvo prikrauta poros tonų aliejinių darbų-Tai jo kūriniai, kurie laukia ne gailestingos, o įžvalgios akies. Žemaitis
—    jis negaili gražių žodžių savo bendradarbiams. Visiems turi gerą žodį, tik nevidutiniams. Apie tuos jis ir nekalba. Aistringas maištautojas
—    jis mene jieško amžinybės ir ant jos ilsisi.
— E, tu nieko nesupranti, — ir tai tiesa.
Galdikas supranta tikrą meno, kaip kūrybos, vertę; jis supranta tos kūrybos kančią ir galią, bet taip pat supranta iki kartybės nepajėgumą išreikšti visą savo jausmą, visą savo norą, visą savo gyvybę. Kaip tikras dailininkas — poetas, kūrėjas — jis jaučia, kad jame yra žymiai daugiau, negu tai, ką jis pajėgia išreikšti spalvom. Ir tai kankina jį iki beprotiškumo. Galdikas jaučia, kad jau gal nebesuspės išsakyti visa tai, ką jis turi, bet nesutinka nusinešti amžinybėn savo lobio.
Skaityti daugiau...
 
NOBELIO LAUREATAS GIORGOS SEFERIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. V.   

Šiemet Nobelio literatūros premiją gavo graikas Giorgos Seferis, kurio tikroji pavardė yra Seferiades. Tuo būdu per trumpą laiką panašiai pagerbtas dar vienas mažesnės tautos sūnus. Prieš pora metų Nobelio premiją gavo Andrič iš Jugoslavijos, beletristas, geras senos mokyklos pasakotojas, stiprus epo atstovas, davęs tokius veikalus kaip "Tiltas per Drinos upę" ir kitus.

Švedų atsižvelgimą j mažesniuosius kraštus reikia sveikinti. Jie daugiau dairydavosi po stambiąsias šalis — anglus, amerikiečius, vokiečius, prancūzus — jieškodami kandidatų. Išimtis buvo daroma gal tik skandinavams, — mat jie, arčiau prie namų, tad ir dažniau vainikuojami. Baltijos kraštai buvo visai ignoruojami, nors jie turėjo neprastesnių rašytojų negu kiti, — atsiminkime lietuvių Krėvę, latvių Rainį ar toje pačioje Švedijoje šiandien gyvenančią estų poetę Under. žinoma, tokius autorius reikia išvesti į pasaulį, parodyti jų veikalus, kad komisijos juos pamatytų ir įvertintų. Under buvo pristatyta Švedijos Akademijai prieš keletą metų, tačiau nepavyko. Pagaliau pati Nobelio premija vieno ar kito dar nepadaro geriausiu rašytoju. Yra susidaręs beveik sportas skaičiuoti didelius autorius, kurie tos premijos negavo, kai tuo tarpu ji buvo paskirta mažesniems. Tarp tokių didžiųjų rikiuojasi Ibsenas, Čechovas, Tolstojus, Rilke, Proust, Claudel, Unamuno, Karka, Joyce ir visas būrys kitų.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Marius Katiliškis: ŠVENTADIENIS Už MIESTO. Novelės. Iliustravo dail. Algirdas Kurauskas. Išleido Terra, Čikaga, 1963 m. 356 p. Kaina 5 dol.
Sally Salminen: KATRYNA. Romanas. Vertė M. Mikaliūnas. Išleido Terra. Čikaga, 1962 m. 565 p. Kaina 5 dol.
Kostas Ostrauskas — ŽALIOJ LANKELĖJ. Dvi vienveiksmės dramos. Išleido Santara-Šviesa. Chicago, 1963. 64 p.
Mykolas Vaitkus: ALFA IR OMEGA. Eilėraščiai. Išleido Immaculata, Putnam, 1963 m. 114 p.
Adomas P. J asas: BŪK PALAIMINTA. Eilėraščiai. Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys. Chicago, 1963 m. 115 p. Kaina 3 dol.
MAIRONIS. Jo gimimo šimtmečiui paminėti Aidų leidinys Nr. 7. Brook-lyn, 1963 m. 214 p. Kaina 2 dol.
Laimutis Švalkus: DIDŽIOJI AUKA. Drama. Išleido Šaltinis. Londonas, 1963. 64 p.
Dr.   J.   Savasis:    KOVA   PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE. Išleista prel. P Juro lėšomis.  Putnam,  Conn.,  1963 m. 91 p. Kaina 1 dol.

 
IŠ LIETUVIŲ KALBOS SINONIMŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Bertulis   
Tiesa, senosios kultūrinės kalbos yra gausios sinonimais. Bet neatsilieka nuo jų nei lietuvių kalba. Turbūt, ji yra dėmesio verta, jei ji plačiai nagrinėjama lenkų ir vokiečių literatūroje.   Nemažai triūso įdėjo mūsų kalbininkai: Jablonskis, Būga, Skardžius ir kt. (Žinių pasisėmiau iš J. Kreivėno privačios bibliotekos). Tuo susirūpinta gana stipriai ir okupuotoje Lietuvoje. Pvz.: 1959 m. Vilniuje išleista "Lietuvių kalbotyros klausimai". 1961 m. Kaune A. Lyberis išleido "Lietuvių kalbos sinonimų žodyną". Ten jis sinonimus suskirsto į: 1. Eufamizmus (t. y. šiurkštūs žodžiai pakeičiami švelniais), pvz. — velnias — į nelabasis, gyvatė — piktoji, pavogti — pa-gvelbti ir 1.1. 2. — Perkeltinės reikšmės žodžiai: pvz. vietoj bijoti, sakoma — drebėti, eikvoti — blaškytis ir t.t. 3. — Poetinės metaforos: dangaus akys (žvaigždės), beržų skaros (šakos) ir t.p. 4 — Archaizmai: pvz. sekmas (septintas), viekas (jėga) ir t.t.
Skaityti daugiau...
 
ALDONOS STEMPUŽIENĖS REČITALIO DEBIUTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Nakas   

Santaros - šviesos federacija spalio mėn. 26 d. Čikagoje, Jaunimo Centro salėje suruošė Aldonos Stem-pužienės dainų rečitalį. Dainininkė Čikagos lietuvių visuomenei buvo žinoma kaip mūsų operos nuolatinė solistė, turinti labai gerų vaidybinių privalumų, tačiau atskirame dainų rečitalyje jos neteko girdėti. Visų maloniam nustebimui čia ji pasirodė turinti didelių solistės ir dainų inter-pretatorės gabumų.

Operos menas ir koncertinė estrada dainininkams stato savitus reikalavimus. Operoje solistas nevisada būna centrinė figūra. Žiūrovo dėmesys išsisklaido tarp solistų, orkestro, chorų, dekoracijų, šviesos spalvų efektų ir kitų scenos atributų.
Skaityti daugiau...
 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBO KELIU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PLB Valdyba:   
Laisvojo pasaulio lietuvės ir lietuviai!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia visuose laisvojo pasaulio kraštuose, kur yra daugiau lietuvių, ir joje lietuvius jungia bendrieji tikslai bei uždaviniai, kurie išreikšti Lietuvių Chartoje ir PLB Konstitucijoje. Tiesa, ne visur organizuotoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenė rado vienodas sąlygas, tad ji negalėjo atlikti to, ko iš jos galime pageidauti ir turime reikalauti. Bet 1963 rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 Toronte į-vykęs antrasis PLB Seimas akivaizdžiai parodė, kad, atsižvelgiant į turimas jėgas ir tas aplinkybes, kokiomis tenka dirbti, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nuveikta labai daug — atliktas ypačiai svarus kuriamasis darbas ir Bendruomenė į-statyta į tą kelią, kuriuo belieka toliau patvariai ir ryžtingai eiti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organų — PLB Seimo, PLB Valdybos, PLB Kultūros Tarybos ir atskirų kraštų bendruomenių funkcijas ir tarpusavio santykius nustato PLB Konstitucija. Bet tai tėra tik bendrosios gairės. PLB Valdyba pareiškia, kad šių gairių jį nuoširdžiai laikysis.
Skaityti daugiau...
 
ANTANAS TULYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Domas Jasaitis   
šešiasdešimt penkerių metų sukakčiai atminti

Dar Nepriklausomoje Lietuvoje teko paskaityti nepažįstamo Amerikos lietuvio rašytojo A. Tūlio pikantišku vardu knygą: "Aš bučiavau tavo žmoną".' Nustebau. Dingtelėjo mintis: "Būtų įdomu pamatyti tos knygos autorių. Bet jis buvo toli už vandenyno. O aš nesiruošiau palikti savo karšto.

Per ilgu būtų pasakoti, kaip ten buvo, kas atsitiko. .. 1954 m. pavasarį atsidūriau Tampoje, Floridoje. Vietinių lietuvių klubo susirinkime susipažinau su seniai jieškomu Antanu Tūliu. Netrukus patekau į jų motelį "Gay Surf" St. Petersburge. "Gaivi bangų lūžtis" yra prie Meksikos   įlankos.   Vėjingomis   dienomis girdimas bangų lūžimas. Jis nėra taip dūsaujančiai ošiantis, kaip Palangoje; čia neaidi Jūratės raudos. Saulėtomis dienomis matomas akinantis, akvamarininės spalvos, nusidriekęs į begalybę, vandens veidrodis. Ramus. Jo sapnuojantį paviršių retkarčiais sudrumsčia, dienos rūpesčius užmiršęs, nardantis delfinas ar j paviršių iššokusi ir šviesos išsigandusi žuvis, ar plačiais sparnais lėtai suvasnojantis pelikanas, sekąs perveriančiomis akimis sidabrinių žuvų pulkų krypiavimą. Tik prazvimbiantys autovežimiai nutraukia besimezgančią svają.
Skaityti daugiau...
 
PASTABOS AKMENĖLIAI SVETIMUOSE DARŽUOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Musteikis   
Gyvename specializacijos amžiuje, kuris charakteringas pasišventimu savai profesijai ir uždarumu kitoms. Specialistui dažnai atrodo, kad tiesos   raktai   priklauso   išskirtinai   jo vieno profesijai, lyg kitos, savai lygios profesijos nė nebūtų. Tokią išvadą galima padaryti, paskaičius kolegos V. Trumpos recenziją apie V. Kavolio knygutę Kudirkos genezė (Aidai, 1963 m. 8 nr., 368 p.). Ten recenzentas, tarp kitko, tvirtina, kad "tarp istoriko ir sociologo ir yra tas pagrindinis skirtumas, kad pirmasis apie kokią nors problemą stengiasi visų pirma surinkti visus faktus, dažnai palikdamas pačiam skaitytojui padaryti išvadas, o sociologas atrenka kiek galima mažiau faktų, kurie tik būtinai reikalingi tam tikrai išvadai paremti". Tokių ir panašių istorikų atsiliepimai apie sociologiją man teko dažnokai girdėti.

Liesdamas istoriko priėjimą prie faktų, recenzentas teisingai pabrėžia istoriko objektyvumą, bet jis nutyli kitą medalio pusę, prie kurios aš vėliau sugrįšiu. Liesdamas sociologiją, V. Trumpa svaido akmenėlius į svetimą daržą.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Baigiant spausdinti šį "Aidų" numerį, lapkričio 22 d. Dalias mieste Texuose nužudytas JAV prezidentas J. P. Kennedy. Palaidotas Vašingtone lapkričio 25 d., dalyvaujant 93 valstybių valdovams bei atstovams. JAV prezidentu tapo vicep'rez. Lyndon B. Johnsonas.

*    Lapkričio 23-24 d. d. New Yor-ke buvo Vliko suvažiavimas. Prelegentai: dr. A. Trimakas, J. Glem-ža, dr. J. Puzinas, dr. K. Šidlauskas ir prel. J. Balkūnas, V. Sidzikauskas, J. Audėnas, St. Lūšys ir Liet. atstovas Vašingtone J. Kajeckas. Kiekvienas kalbėjo Vliką liečiančiais klausimais.

*    Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 1000 dol. premija paskirta develando Tėviškės Garsų radijo mokyklinio amžiaus 'radijo programai.

*    Dr. J. Puzinas išrinktas Lituanistikos Instituto prezidentu.

*    Šiemet 60 m. amžiaus sulaukė vysk. Vincentas Brizgys, prof. Juozas Brazaitis ir prof. Simas Sužiedėlis.
Skaityti daugiau...
 
AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ PDF Spausdinti El. paštas
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją už vertinimo komisijos geriausiu pripažintą grožinės literatūros ir mokslo veikalą, šiuo skelbiama jos taisyklės:
1.    1964 metais premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
3.    Premijos komisija vertins 1962-1963 m. viešumoj pasirodžiusius nepremijuotus grožinės literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais. Premijos komisijai neatsiųsti kūriniai nebus vertinami. Taip pat nebus vertinami mirusių autorių kūriniai.
Skaityti daugiau...
 
ŽODIS "AIDŲ" SKAITYTOJAMS PDF Spausdinti El. paštas
Šiame "Aidų" numery skaitytojai ras administracijos laišką, kviečiantį pratęsti prenumeratą 1964 metams. Tas kvietimas yra didžiai nuoširdus ir mūsų žurnalui gyvybinis. Nuo prenumeratorių priklauso visa jo ateitis.

"Aidai" Amerikoje leidžiami jau 14 metų. Leidėjų tikslas padaryti žurnalą prieinamą visiems. Dėl to metinės prenumeratos mokestis paliekamas 6 dol. Mes prašome visus gerb. skaitytojus išgirsti mūsų balsą ir nedelsiant atsiųsti prenumeratos mokestį. Tuo vėl bus pastatyti "Ai­dai" ant kojų 1964 metams.


Leidėjai ir Administracija
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR "AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
Kun. J. A. Kučingis, Los Angeles, Calif.; Ona Tonkūnienė, Waterbury, Conn.; Jonas Juodvalkis, Chicago, III.; Klemensas Kuprėnas, Ossin-ing, N. Y.; E. V. Druktenis, M.D., Dayton, Ohio.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
Jonas Tričys, Chicago, III.; Jonas Asminas, Detroit, Mich.; dr. J. Ma-liška, Montreal, Que., Canada.
"Aidų" administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja   — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos  nariai     —     Leonardas Andriekus, O.F.M.,   Juozas  Girnius,   Alfonsas  Nyka - Niliūnas
Meninė   priežiūra   —   Telesforas Valius
Leidžia   —   Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas  —   Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas  —   Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd.. Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D.C.

 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai