Turinys Spausdinti
Faustas Kirša — Tarti žodį Lietuvos garbei ............................................. 97
Antanas Vaičiulaitis — žvilgsnis į Fausto Kiršos kūrybą ....................... 100
Faustas Kirša — Skulptorius, Motina geroji, Be temos,
Dainos gimimas (eil.) ................................................................................. 105

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Pranciškonų Ordi-
nas 750 metų jubiliejaus ženkle ................................................................ 106

J. Brazaitis — Lietuvių charakterio vertybes ......................................... 110
Kotryna Grigaitytė — Poezijai, Rudens belaukiant (eil.) ....................... 119
Prel. dr. Ladas Tulaba — šventas Povilas ............................................... 118
Kostas Ostrauskas — Jonas Biliūnas pakeliui į Vokietiją ..................... 129

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Pranas Naujokaitis — Pulgio Andriušio "Rojaus vartai" ...................... 134

MENAS
Paulius Jurkus — Kryžiaus keliai pranciškonų vienuolyne Brooklyne . 136

MOKSLAS
J. Matusas— Lietuvių kalba Gardine, Svyriuose ir Tukume ................ 137
V. Trumpa — "Tautos praeities" antrą knygą pavarčius ...................... 138

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr.J. Sav. — Kaip dirba augščiausias Bažnyčios tribunolas
— šv. Romos Rota ................................................................................... 139


VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Mokslo veikalų spausdinimas ......................................... 142
ĮVYKIAI ................................................................................................... 144

ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas Aleksandros Kašubienes lietuvių pranciškonų koplyčiai Brooklyne sukurtais Kryžiaus Kelių mozaikiniais - keraminiais paveikslais. Nuotraukos Vytauto Maželio.
Jonas Mulokas — Maspetho liet. bažnyčios projektas 141
Telesforas Valius — Vinjetės 104, 116, 128
Romas Viesulas Vinjete 117
Dr. Adolfo Šapokos nuotrauka 143

MARCH, 1961
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport. Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-Class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.