Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Pranas Kuraitis ........................................................................................ 97
Iš niderlandų poezijos (verte Zenta Tenisonaitė) ............................................................... 106
Andrius Baltinis — Sovietinė etika ir krikščionybe (A. Maceinos veikalas) ................... 110
Medardas Bavarskas — Elegijos (eil.) .............................................................................. 115
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Pranciškonai observantai Lietuvoj XV ir XVI a ...... 116
Ignas Malėnas — Kaip gimė skiemenų metodas .............................................................. 123
Romualdas Lankauskas — Krantas jau visai arti (novelė) .............................................. 127

IS MINTIES IR GYVENIMO
A. Paškus — Perteklius iššaukia perteklių ......................................................................... 129
Juozas Žilionis — Pedagogui Ignui Malėnui 70 metų ......................................................... 132
Birutė Ciplijauskaitė — Baltų literatūrų simpoziumas ....................................................... 133
K. Kalvėnas — "Neaiškumo patologijos" mįslės .............................................................. 134
Mūsų buityje ......................................................................................................................... 136

KNYGOS
Alausius — M. Vaitkaus nepriklausomybės meto atsiminimai ......................................... 139
Kęst. Keblys — Gyvenimas be jokio heroizmo (R. Lankausko novelės) ......................... 141
Dr. J. Balys — Monografija apie Dieveniškes ................................................................... 143
Viršelio 1 psl. M. K. Čiurlionis: Draugystė, 4 psl. — Alb. Elskus: Pakrantė (tušas).
Šis numeris iliustruotas Alb. Elskaus kūrinių nuotraukomis. Be to, M. Hob-bemos paveikslas, pranciškonų-observantų Vilniaus ir Kauno vienuolynu nuotraukos, Pr. Kuraičio, A. Maceinos, Ig. Malėno, R. Lankausko ir J. A. Karaliaus atvaizdai.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, ,27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiš'.zia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbibliotcket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, W. Berlin), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

MARCH, 1970

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscrlption $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai