Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Petras Daugintis — Solidaristinės santvarkos bruožai .................................................................... 189
Aleksandras Radžius — Pavasario apeigos (eil.) ............................................................................. 199
P. Rėklaitis — Pirmoji Vilniaus universiteto istorija ir jos autorius jėzuitas J. A. Preuschhoffas .. 200
Jurgis Jankus — Jonas Puzinas apie save ir apie kitus ................................................................... 206
J. Pušinis — Seno žvejo sakmės apie Jūratę (eil.) ............................................................................ 214
Juozas Vaišnora, MIC — Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje ............................ 216

MŪSŲ BUITYJE
L. Andriekus — Už viską labiau pamilo spalvą (Dail. Alf. Dargio 70 m. amžiaus sukakčiai) ........ 222
Jurgis Gliaudą — "Kontinentas" mūsų akimis ................................................................................ 223
B. Ciplijauskaitė — Salvador de Madariaga .................................................................................... 229
Anthony Burgess ir John Gardner: Romanas — muzika ar moralė ................................................ 230
Mūsų buityje ....................................................................................................................................... 231

KNYGOS
Juozas B. Laučka: Kova dėl Klaipėdos dr. M. Anyso atsiminimuose ............................................. 232
Šis Aidų numeris iliustruotas (viršeliai ir tekstas) Alfonso Dargio tapybinėm kompozicijom ir su straipsnių turiniu susijusiom nuotraukom. Taip pat dail. Alfonso Motiejūno dailės darbų nuotraukomis. M. K. Čiurlionio piešinys — 214 psl.Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanaus­kas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaus­tuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Re­cenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Munchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. PaŠkus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
MAY, 1979
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai