Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1947 m. 9 gruodis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. L. Gižinskas — Betliejaus Naujagimis — žmonijos
istorijos ašis .................................................................................. 385

Z. Ivinskis — Praeities reikšmė lietuvių tautos išsilaikymui ..... 389
Bern. Brazdžionis — Rugsėjo spinduliai, Laimės iliuzija,
Dainiaus baladė, Kitan pavasarin, Krivūlė, Jaunystės
Eldorado, O Viešpatie, Perdaug, Didžiojoj kryžkelėj,
Šešėlio giesmė. (Eilėraščiai) .............................................. 390—391

St. Pilka — Milžinas lietuvių teatro paunksmėj ......................... 399
Balys Sruoga — Iš poeto palikimo (Eilėraščiai) ........................ 400
Jonas Grinius — Mirtis (drama) ................................................. 408
Iz. Vasyliūnas — Mūsų muzikinis gyvenimas tremtyje ............. 418

KŪRYBOS PASAULY
J. Miliušis — Dūžtančio liberalizmo romanas ............................ 420
A. Gražiūnas — Brydė rugiuose .................................................. 425
J. M. Buknaitis — B. Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga ............ 427
H. Nagys — Vytauto K. Jonyno monografija ............................. 427
H. Nagys — P. Augiaus iliustruotoji „Žalčio pasaka“ ................ 428
Prof. Dr. P. J. Gabrys — Replika p. M. Gimbutienės recenzijai 430
M. Alseikaitė-Gimbutienė — Atsakymas į P. J. Gabrio repliką 432
Skaityti daugiau...
 
BETLIEJAUS NAUJAGIMIS – ŽMONIJOS ISTORIJOS AŠIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KUNIGAS LEONARDAS GIŽINSKAS   

I.

„Kažkurioj karalystėj, už jūrių už marių, gyveno kadaise vienas karalaitis“... Šitaip prasideda pasakos. Nei vieta, nei laikas, nei kiti būtini istorinės tikrovės rėmai — jose nenurodomi. „Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Pontijui Pilotui valdant Judieją, Erodui gi esant Galiliejos tetrarku, jo broliui Pilypui Ituriejos ir Trakonities krašto tetrarku, Lizanijui Abilėnės tetrarku, po vyriausiais kunigais Armu ir Kajipu, pasigirdo Viešpaties žodis“... (Luk. 3, 1—2). Šitaip kalba istorija. Jos atributai — chronologinė, geografinė, administraciniai politinė ir personalinė precizija. Lygiai taip, kaip mes skaitome Luko Evangelijoje.
Skaityti daugiau...
 
PRAEITIES REIKŠMĖ LIETUVIŲ TAUTOS IŠSILAIKYMUI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZENONAS IVINSKIS   
1. ISTORINIO LIKIMO SVARBA

Lietuvių tauta prieš 7 amžius subrendo į tikrą istorišką tautą, turinčią savo istorinį likimą, subrendo ji po tam tikro bendrai išgyvento tarpsnio taip, kaip atskiras individas subręsta į asmenybę. Subrendo ji po visos eilės bendrų žygių. Per savo istoriją tapo lietuviai tauta, susijungdami bendram likimui. Šitaip bendras istorinis likimas, tas pozityvus vaidmuo, kurį lietuvių tauta atliko, ar tai kovoje su iš vakarų einančia agresija, ar tai rytuose skleisdama savo valstybingumą, užgrūdino ją ir tampriau sujungė. Verta tad, kad istorinis likimas, bendrai išgyventa praeitis būtų prisimenama ir dabartyje.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BERNARDAS BRAZDŽIONIS         RUGSĖJO SPINDULIAI

Jie krinta, tartum obuoliai nunokę,
Ir bėga pažemiu — ugniniai kamuoliai,
Jie kaip patrakę šoka šitą šaunų šokį
Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai.

Jie krinta į rudens derlingus sodus,
Ir į gėles ir dirvas pakelėj,
Ir aukso upėm rieda į rugių aruodus
Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai.

Jie krinta tartum žaibas tau į širdį,
Gyvybe žėri vystančioj gėlėj,
Ir skamba, it vynu tave nugirdę,
Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai.

Skaityti daugiau...
 
MILŽINAS LIETUVIŲ TEATRO PAUNKSMĖJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS PILKA   
GĖLĖS ANT TOLIMO KAPO


Gimnazijos direktorius St. Cibulskis, šiaip didelis tolerantas, protestuodavo:

- Lietuviai puikūs, gabūs vyrai, bet kam jie tokius ilgus plaukus nešioja!

Ugi, ką tik ne iki pečių plaukai buvo ne tik mada, bet lietuvio studento savęs demonstracija: štai, matykit, esu naujos gadynės žmogus!

Mano — gimnazistuko akims — studentai (ir net septintokai, aštuntokai) buvo galingos samsoniškos būtybės. Ir ne tik dėl tų ilgų plaukų ir net ne dėl to, kad dažnai buvo ilgais ūsais ir barzdom pasipuošę, kad bosu prašnekdavo. Man jie kažkodėl primindavo agresingus piliečius, kurie 1905 metu revoliucinėmis dienomis nuvertė nuo bėgių arklių tramvajaus vagoną. Dėl to suardyto transporto tėvas kelias dienas iš tarnybos negalėjo grįžti... Buvo baisu, neramu... O tuos vagonus vertė irgi ilgaplaukiai vyrai.

Skaityti daugiau...
 
IŠ POETO PALIKIMO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Balys Sruoga   


* * *

Karaliau Vytaute! Atleisk klajūnui,
Kad tavo vardą keikdamas minėjau!
Apsvaiginai tu man akis ir klausą!
Bet tu žinai, kad tavo vardo niekas
Nedrįso prie manęs minėt niekingai!
Dabar iš aukšto sosto tu žiūri,
Už tūkstantį karalių galingesnis!
Dangaus vardu palaimink tu mane.
Kad aš galėčiau eit keliu tavuoju,
Pakelt galėčiau tavo naštą!

Skaityti daugiau...
 
MIRTIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Grinius   

Trečias ir paskutinis „Stella Maris“ veiksmas.
Puošnus baroko kambarys Vittorio palociuose. Dešinėj ant pastovų — Madonos paveikslas, kuris beveik uždengia sienoje esančias duris. Prie pastovo padėtas kitas paveikslas.

1.

VITTORIO (sėdi susimąstęs kėdėje).

IZABELĖ (įėjusi pro duris tiesiai). Prašau man raktą nuo kalėjimo.

VITTORIO. Pas tą?...

IZABELĖ. Pas dailininką.

VITTORIO. Gana. Užteks to kvailo žaismo.

IZABELĖ. Jis mano sužadėtinis, Vittorio.

Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ MUZIKINIS GYVENIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė IZIDORIUS VASYLIUNAS   

V. K. Jonynas. Beethovenas Prancūzų Zonos pašto ženkluos.


Trečius metus begyvendami stovyklose, suspėjome susidaryti tam tikrą „suvereninį“ gyvenimą, kurį ne visada galima pozityviai vertinti. Tatai ypatingai ryšku, turint galvoje mūsų muzikinį tremties gyvenimą.

Nežiūrint stipriai veikiančios aplinkos, nepaprastai impulsyvaus muzikinio gyvenimo, kuris aplinkui virte verda, kunkuliuoja, neminint jau nesuskaitomos daugybės muzikinių žurnalų arba straipsnių apie muziką, kurie pasirodo beveik kiekvienam laikraštyje arba bendro pobūdžio žurnaluose, — mūsų muzikinis gyvenimas plaukia savo nuosava vaga, tyliai, ramiai, nesikarščiuojant, nesijaudinant, nesistengiant ką nors pakeisti, pagyvinti, sukelti kokį gyvesnį įspūdį, sužadinti susidomėjimą.

Kad ir nepilnai su muzikine aplinka susiduriant, vis tik nenoromis kyla mintis mesti bendrą palyginamąjį žvilgsnį į mūsų muzikinį tremties gyvenimą, žvilgsnį kritišką, kuris, kad ir prabėgomis, leistų pamatyti, kokioje būklėje yra mūsų muzika, ar ta būkle galime būti patenkinti ir ką begalėtume pakeisti bei pagerinti.

Skaityti daugiau...
 
Dūžtančio liberalizmo romanas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Miliušis   

VERTINIMAI

Vincas Ramonas KRYŽIAI, romanas, Išleido PATRIA Tubingen, 1947 — 400 lietuviškos knygos sukakties — metais, 286 psl. Kaina 10 RM.

Kai Vakaruose (Prancūzuose) pastaraisiais laikais gausiausiai astovaujamas literatūros žanras yra romanas, tai lietuviuose tą vietą užima lyrika. Taip buvo prieš karą Lietuvoj, taip dabar yra tremtyje — lyrikai pirmauja ir gana stiprių kūrinių duoda. Tai gal ir normalu lyrikų tautoje. Tačiau negalima pasakyti, kad šitaip mūsų tautos visas kūrybinis pajėgumas būtų plėtojamas ir kad šitokia padėtis mus patenkintų. Mes ir seniau pasigesdavome pasakotojų-romanistų, kurie iškeltų svarbias problemas ir atskleistų platesnį ir gilesnį gyvenimą. Todėl reikia džiaugtis, kad V. Ramonas su savo „Kryžių“ romanu į šituos mūsų lūkesčius atsiliepė ne taip sau atsitiktinai, atkiūtinai, bet davė tikrą romaną.

Skaityti daugiau...
 
Brydė rugiuose PDF Spausdinti El. paštas
Balys Gražulis, Brydė rugiuose, novelės, „Patria“, 1947 — Lietuviškosios knygos 400-tieji metai. 192 psl. Viršelis P. Osmolskio.

Kas seka mūsų spaudos ir literatūros gyvenimą, bus pastebėjęs, kad B. Gražulis yra. iš tų mūsų realistų rašytojų tarpo, kurie labai nesivaiko nei turinio, nei stiliaus naujybių. Tai matome, ir jo „Brydė rugiuose“ paskaitę. Beveik visų šio rinkinio novelių temos imtos iš nesenos praeities Lietuvos gyvenimo, ir tai daugiausia kasdieninio, pilko kaimo gyvenimo. Jo novelių turinį sudaro pasakojimai, kaip kaimynas kaimynui kailį išlupo už ganymą svetimuose dobiluose (Pirmas nusivylimas), apie jaunuolio susikrimtimą dėl apviltos meilės (Žvaigždės vasaros naktį), vaikų bandymą rūkyti (Pypkės galas), vaikų nemylimo ir apleisto tėvo likimą (Šluotos), padegėlio vargus (Pavasaris pirtelėje) ir panašūs kaimo gyvenimo įvykiai. Miesto gyvenimas paliestas tik vienam kitame vaizdely (Pirmoji premija, Gyvybės siuita, Vienas iš daugelio).
Skaityti daugiau...
 
Benedikto Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga PDF Spausdinti El. paštas
Benys Rutkūnas, Sparnus man meta paukštės, Ketvirta lyrikos knyga, „Pulsas plaka“ pataisytoji laida, „Atžalynas“, 1947 metai, 158 pusl. Viršeliai ir iliustracijos dail. K. Žilinsko. Kaina šešios markės.


Tikrai gražiu vardu pasipuošusi pasirodė Ben. Rutkūno ketvirtosios lyrikos knygos antroji laida; (Pirmoji šios rotatoriumi spausdintos knygos laida buvo pavadinta gerokai neskoningai „Pulsas plaka“). Norėtųsi tuojau pat konstatuoti, kad ši laida visais atžvilgiais tikrai pataisyta. Atkaklus ir aštrus Leono Miškino žodis „Tremtinių Mokyklos“ 2 Nr. davė labai teigiamų rezultatų. Autorius atvira širdim priėmė visas teisingas kritikos pastabas ir visą eilę sinkiny silpniausių eilėraščių išmetė, o kitus eilėraščius peržiūrėjo ir pataisė. Todėl bendras įspūdis daug geresnis ir pats rinkinys tapo vieningesnis ir meniškai stipresnis. Šiame rinkinyje, tokiu būdu, neberandame abiejų silpnų ir neorginalių baladžių „Prakeiktasis dvaras“ ir „Sukaustyta laisvė“, taip pat visos eilės nesusisekusių eilių: „Ganykloje“, „Prilytos gelmės“, „Pabudintos viltys“, „Taikos rytą“, „Gyva ji kėlės“ ir t.t. Nemaža, tačiau dar yra likusių eilėraščių, kurių knygon neįtraukus, jos kokybė nebūtų nukentėjusi. Nelabai prasmingai autorius pvz. padėjo pastangas, taisydamas „Baltąjį viesulą“, — kūrinys taip ir liko silpnas ir kupinas neskoningų ir prozaiškų išsireiškimų. Kai kurios pirmosios redakcijos rėkiančiai neskoningos frazės pakeistos skoningesnėmis, bet štai kokių dar randame:

Skaityti daugiau...
 
Vytauto K. Jonyno monografija PDF Spausdinti El. paštas
MENAS

Aleksis Rannit, V. K. Jonynas, un xylographe llthuanien; Editions arts et sciences Baden-Baden, 1947; 94 pusl.

Taip kultūringai ir meniniai skoningai išleistų leidinių nesame daug turėję ir Nepriklausomoje Lietuvoje, todėl ypatingai malonu šią knygą paimti į rankas šiandien, kai mūsų dailei lemta reprezentuoti lietuviškąją kultūrą svetimųjų tarpe — bičiulių ir priešų. Puošni knygos išorė, kruopščiai ir meniškai be priekaišto sutvarkytas taip pat jos vidus. Tekstai — lietuvių, prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis (verta paminėti kad tekstai be klaidų). Kiekviena detalė darniai ir apgalvotai įjungta visumon.
Skaityti daugiau...
 
Pauliaus Augiaus iliustruotoji „Žalčio pasaka“ PDF Spausdinti El. paštas
Pauliaus Augiaus 101 iliustracija, iš jų 62 spaustų tiesiog nuo medžio rėžinių. Tekstas prie iliustracijų S. Bačinskaitės. 400-taisiais lietuviškos knygos sukakties metais. Į prancūzų kalbą vertė Ida Luettin. Išleista Dailininkų „Forma“ kolektyvo. 112 p.

Šios didelės ir gražios pasakų pasaulio knygos pirmame puslapyje randame įrėžtą skaudžią tikrovės žaizdą: dedikaciją: „Mano brangiems Tėvams ir neužmirštamiems Broliams ir Seserims, raudonojo maro aukoms.“ Ir taip krūpteliame akimirksnį ir susimąstome, padėję savo ranką ant pasakų pasaulio durų rankenos, apie mūsų žemės ir jos vaikų nuožmų likimą ir apie tai, kokios gūdžios nakties apsupti mes dabar ateiname į dailininko rankų išpuoštą ir vienos gabiausių mūsų poečių sueiliuotąjį lietuvių liaudies lobį.
Skaityti daugiau...
 
„Das Kunstwerk“ apie Čiurlionį PDF Spausdinti El. paštas

Vokiečių k. leidžiamas meno žurnalas „D a s K u n s t w e r k“ savo paskutiniam dvigubam numery (8—9) įdėjo Rannito straipsnį apie Čiurlionį, iliustruotą jo Jūros sonatos, Pavasario sonatos ir Žalčio sonatos reprodukcijomis. Žurnalas turi nepaprastą tiražą — 30.000 egz. ir duoda, palyginti, išsamų Čiurlionio kūrybos skersinį pjūvį, supažindindamas vokiečių meno pasaulį su šio mūsų genialaus dailininko tapybiniais darbais.

Skaityti daugiau...
 
Užsieniečiai apie Zobarską PDF Spausdinti El. paštas
LITERATŪRA

Konstanzoje leidžiamas prancūzų ir vokiečių kalbomis „Nouvelles de France“ savo 648 nr., naujų le.dinių apžvalgoje, įvertina taip pat neseniai pasirodžiusią vokiečių kalba Stepo Zobarsko „Das Lied der Sensen“, taip apie ją bylodamas:
Skaityti daugiau...
 
RAŠYTOJŲ DĖMESIUI PDF Spausdinti El. paštas
Per rašytojų suvažiavimą Augsburge buvo nutarta leisti lietuvių rašytojų metraščio antrą tomą, ir rašytojai buvo raginami ruošti jam medžiagą. Šiuo metu pradedami parengiamieji metraščio leidimo darbai, kolegos rašytojai (gyveną tiek Vokietijoje, tiek visur kitur už Lietuvos ribų) maloniai prašomi siųsti rankraščius, — jei galima, perrašytus mašinėle, — Liet. Rašytojų Tremt. Dr-jos Valdybos paskirtam metraščio redaktoriui šiuo adresu:
Skaityti daugiau...
 
REPLIKA p. M. GIMBUTIENĖS RECENZIJAI MANO VEIKALO „PARENTE DES LANGUES HITTITE ET LITUANIENNE ET LA PREHISTOIRE“ PDF Spausdinti El. paštas
P. M. Gimbutienė atpasakojo 3-čiame Nr. „Aidų“ trumpą turinį mano knygos „Parentė des langues hittite et lituanienne 'eKla Prėhistoire“ su kai kuriais komentarais.“

Aš turiu pastebėti, kad turinio atpasakojimas toli gražu netikslus, o komentarai su visu nevykę. Autorė neviską suprato, gal dėl nepakankamo Prancūzų kalbos mokėjimo, dėl nepilno priešistorijos mokslo pažinimo ir absoliutaus lingvistikos elementarių dėsnių nežinojimo.
Skaityti daugiau...
 
ATSAKYMAS Į P. J. GABRIO REPLIKĄ PDF Spausdinti El. paštas
„Aidų“ 3 Nr. mano parašytas P. J. Gabrio paminėjimas nebuvo skirtas lingvistams ar proistorikams. Kadangi per trejis metus nuo knygos pasirodymo lietuviškoje spaudoje apie ją nebuvo užsiminta, dėl to ir jutau pareigą ją suminėti. Tai nebuvo kritika, o tik nespecialistams sunkiai suprantamo turinio atpasakojimas. Aiškumo sumetimais ir buvo vartojami jau pažįstami terminai, kaip „indoeuropiečiai“ ar „hetitai“. Tai toli gražu nėra pravardžiavimas: Dėl „arijų“ termino išnašoje aiškiai rašiau, kad autorius vartoja „arijų“ terminą.
Skaityti daugiau...
 
Atsiųsta paminėti PDF Spausdinti El. paštas

*A. ir J. Mekai, Knyga apie karalius ir žmones Išleido PATRIA Tūbinge, 40 psl., kaina 5 RM.

*Stasys Laucius, Po pilkais debesėliais, eilėraščiai vaikams. Išleido PATRIA Tūbingene, iliustravo P. Osmolskis, 48 psl., kaina 4 RM.

Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas


A I D A I — Lithuanian Cultural Magazine — E C H O E S
Authorized by Headquarters European
Command Civil Affairs Division
No. 9. — December, 1947
Editor and publisher — Jonas Sakevičius
Printed by Haas & Cie., Augsburg
_________________________________________

Red. leidėjas — Jonas Sakevičius. Redaktorius —
Kazys Bradūnas. Redakcijos adresas:
Munchen 27, Lemontstr. 21, administracijos —
Augsburg, Hochfeld, D.P. Baltic Camp.
Numerio kaina 6 RM.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai