Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
K. Mockus — Ateitininkų jubiliejus .............................................. 185
A. A. vysk. Vincentas Padolskis ...................................................... 191
Vladas šlaitas — Morta, Morta (eil.) ................................................ 193
Kun. Stasys Žilys — Marija ir Bažnyčia ........................................ 194
A. Baronas — Kvailumo riba ........................................................... 200
Z. Balvočienė — Iš šešėlių, Aido atgarsy (eil.) .............................. 207
Pr. Skardžius — Prel. J. Laukaitis kalbininkas ............................ 210
D r. D. Jasaitis — Paskutines prof. St. Šalkauskio dienos ......... 213

KŪRYBOS PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
A u g. R. — Kalvos ir lankos ............................................................ 221
S. A-t i s — Europos knyga jaunimui ............................................ 222

MENAS
P. Jurkus — V. K. Jonyno vitražai Lietuvių Pranciškonų
vienuolyne Brooklyne ...................................................................... 223

Vladas Jakubėnas — Trubadūras ................................................... 224
S t. Meringis — P. Vaičiūno "Prisikėlimas" Čikagos scenoje .... 228

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vytautas Volertas — Asmuo ir sambūris ....................................... 231

ILIUSTRACIJOS
šis numeris iliustruotas dail. V. K. Jonyno vitražais, sukurtais lietuvių pranciškonų koplyčiai Brooklyne. Visos nuotraukos
Vytauto Maželio.
Kristaus veidas (detalė) viršelių 1 p.
Kristaus veidas 187
Skausmingoji Motina 189 - 197
Šiluvos Marija (detalė) 199
Šiluvos Marija ir šv. Kazimieras 202
Vitražų bendras vaizdas 208
Šv. Pranciškus 212-213
šv. Antanas 217 - 219
Skausmingos Motinos vitražo detalė 220
Angelas viršelių 4 p.
Dail. V. K. Jonyno nuotrauka 223
A.A. vysk. Vincento Padolskio nuotrauka 191

MAY, 1960
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai