Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1963 m. 1 sausis
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
A. R.-D. — Pernai metų veikloje pasidairius .................................................. 1
Kazys Bradūnas — Ir nebijok, Penktadienio vakarą, čiur-
lioniškoji fuga, Strazdas, Ilgesys (eil.)  ........................................................... 10

Vincas Trumpa — Mykolas Biržiška ir Vilnius  ........................................... 12
Dalia Kučėnienė — Sombra (eil.)  .................................................................... 14
D r. Jurgis Gimbutas — Senosios lietuvių kaimo statybos
savybės ir jų reikšmė  ......................................................................................... 15

Paulius Jurkus — Žvaigždė (Iš Vilniaus legendų ciklo) ............................. 24
J. Aistis— Milfordo gatvės Elegijos  ................................................................ 27

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Aukos taurė (Stasys Santvaras)  .................................................... 28
P r. Pauliukonis — Penktieji metai atsiminimų įvykių švie-
soje (Kipras Bielinis: Penktieji metai)  ............................................................ 29


MENAS
P. Jurkus — Dail. V. Kasiulio paroda New Yorke  ....................................... 34
J. Vaitkūnas — Dėl tautinio stiliaus architektūroje  ..................................... 34

RELIGINIS GYVENIMAS
Ben. Babrauskas — Gyvosios lietuvybės pavyzdys  ................................... 35

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. S. Karpius — Ar kultūra smunka — Kur lietuviai stovi? ....................... 37
Arūnas Liūlevičius — Lietuvių studentų sąjungos suva-
žiavimas Čikagoje  ............................................................................................. 38
Įvykiai  .................................................................................................................. 39

Skaityti daugiau...
 
PERNAI METŲ VEIKLOJE PASIDAIRIUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A.R.-D.   

1. Kultūrinėje srityje
Į pernai metus lietuviai įžengė su Maironiu vėliava. Maironis buvo minimas ir tokiuose kontinentuose, kur vargiai jisai kada besvajojo, kad ten jo vardas skambės. Minėjimų proga netrūko paskaitų, atsiminimų, koncertų, programų. — Australijoje, Pietų Amerikoje, Kanadoje, Jungtinėse Valstybėse, įvairiuose Europos miestuose. Pasirodė nemaža straipsnių ir straipsnelių. Gera dalis iš jų tebuvo proginiai, o trūko svaresnių studijų, taip pat ir Maironio raštų išleidimo. Būtų buvę natūralu paskelbti studija apie Maironį "Commentationes Balticae", tačiau pastaruoju laiku lietuviai tenai mažiau rodėsi, užleisdami vietą latviams ir estams. Kuklų indėlį buvo suplanavę "Aidai", tačiau išėjo taip, kad šio žurnalo specialus numeris pavirto stambiausiu įnašu į maironinius metus, kai kiti neištesėjo. Numerį kai kas pasitiko nepalankiai: esą, jame nieko naujo. Kiti jo visai nepastebėjo, darydami maironinių metų sąmatą (žr. "Draugas", antroji dalis, 1962 m. gruodžio 29 d.). Objektyviau pažvelgė "Margutis", gruodžio nr. taip išsireikšdamas: "Iš viso, kas buvo padaryta Maironio šimtmečiui paminėti, ar ne pats prasmingiausias įnašas ir bus 'Aidų' numeris . . ., nors ir tai, kas ten paskelbta, tėra tik medžiaga išsamiom Maironio studijom". Nuo savęs galėtume pridurti, kad tame numeryje buvo pora vertingų studijų. Kitas naudingas bruožas bus įvairių kartų poetų liudijimai apie Maironį. Pro juos literatūros istorikas ateityje negalės tylomis praeiti. Pagaliau nereikia pro pirštus žiūrėti ir į kai kuriuos autentiškus atsiminimus, vietomis Maironį gražiau atskleidžiančius negu teoretiniai samprotavimai.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   

IR NEBIJOK

Pilnos pakalnės vėlių,
O liūnai vaiduoklių.
Piktos ir geros laumės
Baigia verpimą . . .
Įpūsk ugnelę Ir nebijok —
Ugnelė šventa.

Pilnos padangės žvaigždžių,
Kaip žemė ašarų.
Balti ir juodi paukščiai
Tarp jų keliauja . . .
Pakurk ugnelę
Ir nebijok —
Ugnelė šventa.

Pilnos viršūnės
aušros, O duobės tamsybių.
Gyvųjų ir mirusių angelai
Atkelia kalno vartus .. .
Užkask ugnelę
Ir nebijok —
Žemelė šventa.
Skaityti daugiau...
 
MYKOLAS BIRŽIŠKA IR VILNIUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mykolas Trumpa   
1960 ir 1962 m. londoniškis Nidos knygų klubas išleido du tomelius prof. M. Biržiškos (1882.VIII.24-1962.VIII.24) atsiminimų "Dėl mūsų sostinės". Juose kalbama apie Vilniaus įvykius kritišku 1918-1920 m. laikotarpiu, kada Lietuvos sostinė nuolat keitė savo šeimininkus, čia būdama vokiečių, čia lenkų, čia bolševikų, čia lietuvių, čia vėl lenkų, čia vėl bolševikų, čia vėl lietuvių rankose, kol pagaliau 1920 m. spalio 9 d. ji galutinai pakliuvo į lenkų rankas, kuriose ji pasiliko beveik ištisus du sekančius dešimtmečius.

Pirmame tome yra dar 1937-38 m. Kaune rašyti ir Trimite spausdinti atsiminimai (su mažais pakeitimais ir spragų užkaišiojimu). Antram tomui medžiagą M. Biržiška parengė jau gyvendamas Los Angelėse, neturėdamas nei visų tų šaltinių, kuriais galėjo pasinaudoti, rašydamas Kaune, nei, kaip pats autorius antro tomo įžangoje prisipažįsta, negalėdamas džiaugtis tokia šviežia atmintimi, kokią turėjo daugiau negu prieš dvidešimt metų. Užtat antram tome daugiausia tėra atpasakota tik tai, ką seniau buvo rašęs "Vilniaus Golgotoje" ir savo straipsniuose lenkiškuose 1919-1920 m. laikraščiuose, kuriuos jis tada redagavo. Tie straipsniai vėliau buvo surinkti ir išspausdinti 6 tomeliuose "Na Posterunku Wilenskim".
Skaityti daugiau...
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DALIA KUČĖNIENĖ   
SOMBRA

Mačiau susimąsčiusį mėnulį,
Paukščių taku keliaujantį.
Vienuolis jis nakties žieduos.
Saulės šešėlis skliautuos.

Nardė vienišas debesyse,
Neptūne, Marse, Veneroje.
Kosmos siautė pelenuose.
Jis — karalius naktyje.

Aukso, sidabro gijomis
Siūbavo steliarinėj erdvėje.
Žemė miego tinkle tūnojo.
Mėnuo prabilo — "aš šešėlis".

"Aš šešėlis" — ataidėjo
Dykumos smiltynuos per sutemą.
Oazėje pamerkusi akis,
Sutikau žvilgsnį Kūrėjo.
 
SENOSIOS LIETUVIŲ KAIMO STATYBOS SAVYBĖS IR JŲ REIKŠMĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. JURGIS GIMBUTAS   
1. Klausimo aktualumas

Dėl ko vis dažniau kalbama ir rašoma apie jau atgyvenusią senoviškąją lietuvių sodžiaus architektūrą? Dabar Lietuvoje medžio konstrukcijos trobesiai neturėtų būti statomi, nes ir miškų mažai beliko, ir statybinės medžiagos bei technika pakito, ir kitos sąlygos išnyko, kuriose buvo suklestėjusi toji tradicinė kaimo statyba. Mechanizuotas ir supramonintas žemės ūkis bus reikalingas jau kitokių pastatų, nei buvo įprasta netūraliame šeimos ūkyje. Tuo labiau miestuose visiškai netinka senoviška kaimo statyba. Nežiūrint to, mokslininkai, menininkai, architektai, kartais ir inžinieriai nepamiršta senųjų tėviškės sodybų, ir ne vien tiktai sentimento kurstomi. Viena to susidomėjimo priežastis yra natūralus kultūringo žmogaus noras pažinti savo kultūros istoriją, įamžinti tuos nykstančius statybos paminklus literatūroje ir, kiek galima, apsaugoti juos muziejuose. Taip daroma visame kultūringame pasaulyje, taip daroma ir Lietuvoje. Kita to susidomėjimo priežastis yra" noras ištirti lietuvių architektūros savybes, j ieškant lietuviškos išraiškos šių dienų jau kitokių sąlygų architektūroje. Tas klausimas rūpi ir mums išeivijoje.
Skaityti daugiau...
 
ŽVAIGŽDĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PAULIUS JURKUS   
(Iš Vilniaus legendų ciklo)

PRIE UNIVERSITETO yra išlikęs observatorijos bokštas. Čia senais laikais nusileisdavo didieji žvaigždynai — saulės ir planetos — per teleskopą keliaudavo į auditorijas, į miestą.

Vilnius jau buvo visko matęs. Tolimiausių šalių pasiuntiniai, turtingiausi kunigaikščiai svečiavosi, pravažiavo vaizbūnai su brangiausiom prekėm — su Kinijos arbata, Naujojo Pasaulio tabaku, persų šacho kilimais. Dainavo čia Italijos dainininkai. Dabar štai atkeliavo žvaigždynai. Šienpjūviai, Grigo Ratai, Lyra, Gulbė, Paukščių Takas buvo čia pat, lyg sustoję ant Bekešo, Trijų Kryžių, Gedimino kalno. Kad žvaigždynai būtų dar arčiau, smuklininkai perdažė senas iškabas ir pasivadino naujais — planetų ir Zodiako ženklų vardais. Štai ramiausiai eidamas Pilies gatve, atsiduri į Saturną. Ir kaip durų nepraversi, kaip nepaliksi auksinuko: ten gersi alų, užsimovęs saturnišką skrybėlę. Vilniaus gatvėje graži mergina kvies į Venerą, kur bus muzika ir šokiai. Vokiečių gatvėje, kur švyti Marsas, geri degtinę iš metalinių indukų.

Dar ne visa. Prisimeni, kad esi gimęs liepos gale — Liūto žvaigždyno ženkle. Laukia tavęs ir Liūto smuklė. Ten prisikimšęs paštetų, užgėręs midaus ir vyno, būsi kaip liūtas — tvirtas ir galingas.
Skaityti daugiau...
 
MILFORDO GATVES ELEGIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AISTIS   
III. ATSPARA

(Ištrauka)

... Partizanas visada jaučia, kad jį pavojus kaip šešėlis seka. Jis yra užpjudytas, jis visą laiką ginasi. Kartais ir tada, kai gintis nereikia. Toks jojo likimas. Ypač jojo likimas baisus, kai nesiseka. Arba, kai visas judėjimas baigia išblėsti . . . Tada partizano dalia nepavydėtina. Kovot pralaimėtą kovą yra tragiška, bet partizanui kelio atgal nėra. Turiu galvoj — garbingo kelio nėra. Suminėjau Herkų Mantą. Manau, kad ir šiame paskutiniame partizaniniame judėjime buvo tokių vaizdų, kai okupantai ir jų sėbrai rado bunkeryje besėdintį vieną: ilgos kovos išvargintą ir nusiminusį, neturintį valios ir noro gintis, ir gal neturintį kuo gintis .. .
Skaityti daugiau...
 
AUKOS TAURĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Aistis   

Je  viens a  vous, Seigneur... Je dis que le tombeau qui sur
les morts se ferme Ouvre le firmament...
Victor   Hugo,   A   Villequier.
(Stasys   Santvaras:   Aukos  taurė,

penktoji lyrikos knyga. Bostonas, Lietuvių enciklopedijos leidykla (Juozas Kapočius), 1962 Maironio metai. 152 psl., atspausdinta 600 egz., kaina nepažymėta.)
Penkios lyrikos knygos, apimačios keturiasdešimt su viršum poeto gyvenimo metų, rodo Santvarą esant santūraus produktingumo poetą. O Aukos taurė yra daugiau kaip penkiolikos metų kūrybos vaisius, šios knygos gera dalis, apie ketvirtadalis eilių 1959 paskelbta rintinėje lyrikos knygoje Atidari langai, bet to, po porą eilių yra buvusių šiose antologijose: Lietuvių poezijos antologija 1951, Gabija, 1954 ir Sauja derliaus, 1957. Tuo būdu Stasio Santvaro poezijos mėgėjai jau bus šiek tiek su šios knygos dvasia susipažinę.
Skaityti daugiau...
 
PENKTIEJI METAI ATSIMINIMŲ ĮVYKIŲ ŠVIESOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Pauliukonis   
Bendros pastabos

1959 metais lietuvių išeivių literatūros rinkoje pasirodė didoka Kipro Bielinio atsiminimų knyga "Penktieji metai". Kadangi knygoje daug autoriaus tvirtinimų atrodė abejotinų, juos reikėjo patikrinti ano meto lietuvių spaudoje. Neturint po ranka reikalingų šaltinių, teko jų jieškoti. Kai atliekamo laiko mažai tėra, tad tenka pavėluotai atsiliepti apie išėjusį veikalą.

Kaip autorius prisipažįsta, knygos turinys nėra naujas: vieni skyriai buvo spausdinti Kaune ėjusio "Socialdemokrato" atkarpoje ir 1928 m. išleisti atskira knygele "Dėl Ateities II", kiti skyriai pasirodė Šiauliuose leistame "Kultūros" žurnale ir 1931 m. Spaudos Fondo atskirai išleisti "1905 metai. Atsiminimai ir dokumentai". Kai kurias vietas autorius papildęs JAV rastais dokumentais bei šaltiniais. Knygoje aprašomi įvykiai nėra vien gryni autoriaus asmens atsiminimai, bet ir paremti "kaikuriais ryškesniais stebėjimais" (7 p.).

Apie 1905 metų įvykius Lietuvoje ryšium su Didžiuoju Vilniaus seimu savo atsiminimus yra paskelbę E. Galvanauskas 1931 m. "Lietuvos Aide", buvusieji Vilniaus seimo sekretoriai Pranas Klimaitis 1931 m. "Židinio" 1-4 nr. ir J. Gabrys 1931 m. "Naujojoje Romuvoje", P. Leonas 1926 m. "Kultūroje" ir kt. Bet, žinoma, ne taip plačiai, kaip K. Bielinis knygoje "Penktieji metai", čia pateikta gausios medžiagos, daugiausia apie Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) veiklą revoliucijos metu Lietuvoje: LSDP steigimąsi, atsišaukimais ir prakalbomis gyventojų skatinimą priešintis caro valdžiai ir fabrikų bei ūkio darbininkų streikų organizavimą.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Santvaras: AUKOS TAURE. Penktoji lyrikos knyga. Lietuvių Enciklopedijos leidykla, Bostonas, 1962 m. 152 p.
Vladas Šlaitas: BE GIMTO MEDŽIO. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos leidinys. Londonas, 1962 m. 43 p.
Pranys Alšėnas: 1000 ŠYPSNIŲ. Juokų rinkinys. Išleido Immaculata, Putnam, Conn. 1962 m. 272 p. Kaina $3.00.
Skaityti daugiau...
 
DAIL V. KASIULIO PARODA NEW YORKE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. Jurkus   


Dail. Vytautas Kasiulis priklauso prie geriausių Paryžiaus dailininkų. Jo kūrinių parodos rengiamos ne tik Paryžiuje (jis ten turi savo galeriją), bet ir kituose Europos miestuose. Dažnai jis vyksta į Švediją, kur yra nemaža jo kūrinių pasklidę. Paveikslų siunčia ir į Pietų Ameriką; žinomas jis ir Jungtinėse Amerikos valstybėse.

New Yorke Kasiulio du kūriniai yra Moderniojo meno muziejuje. Bene 1953 jis laimėjo "Time" žurnalo konkursą: iš 2000 Kalėdų tema nupieštų paveikslų 50 buvo atrinkta ir pateko į JAV. Jų tarpe buvo ir Kasiulio paveikslas. Tas pats "Time" žurnalas 1954 įdėjo Kasiulio kūrybos aprašymą ir jo nuotrauką, pavadindamas jo kūrybą—gyvenimo džiaugsmu, oaze chaoso ir pesimizmo dykumose. 1957 sausio 15-26 Hammer galerija surengė pirmą jo parodą (Buvo išstatyta 33 kataloge atžymėti kūriniai). Po to vieną kitą jo kūrinį galėjai rasti gausiose New Yorko galerijose, jo litografijų turėjo Brentano knygynas.
Skaityti daugiau...
 
DĖL TAUTINIO STILIAUS ARCHITEKTŪROJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Vaitkūnas   
Ryškus mūsų XX amžiaus pradžios kultūrinio gyvenimo naujųjų, srovių bruožas buvo tautinio stiliaus pradų jieškojimas tautosakoje bei tautodailėje ir drauge reikalavimas juos panaudoti meno kūryboje. Literatūrinėje kritikoje tuos šūkius savo įprastiniu triukšmingu stiliumi kėlė J.A. Herbačiauskas, o literatūrinėje kūryboje vykdė V. Krėvė savo Dainavos padavimais, L. Gira liaudiškais eilėraščiais-dainomis ir kiti. Muzikai (M. K. Čiurlionis, St. Šimkus ir kt) atkreipė dėmesį į liaudies dainų melodijas. Tautodailei jau nuo pat pirmųjų dailės parodų buvo skiriama didelė ir garbinga vieta. M. K. Čiurlionis vienos parodos proga tokiais entuziastingais žodžiais vertino tautodailę: "Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuvių stilius, jis yra mūsų pasididžiavimas, nes tas gražumas, kurį turi savyje, yra grynai savotiškas ir išimtinai lietuviškas."
Skaityti daugiau...
 
GYVOSIOS LIETUVYBĖS PAVYZDYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ben. Babrauskas   

Cicero lietuvių gyvenamoje vietovėje poros kvartalų atstume turime net tris R. Katalikų bažnyčias. Tai jau beveik panašu į Vilnių. Didžiausia, brangiausia ir iškiliausia jų yra šv. Antano parapijos bažnyčia, į-steigta 1911 m., o patsai dabartinio pavidalo pastatas išmūrytas 1925 m. ir pašventintas arkiv. Jurgio Matulaičio.
Lietuviškas įrašas bažnyčios sienoje "Lietuvių R. Katalikų Dievo namai" neabejotinai rodo, kieno ir kam ji statyta, šalia bažnyčios įbestas ąžuolinis lietuviškas kryžius su tvorele yra kitas aiškus lietuviškas žymuo, o virš parapinės mokyklos durų, pėdos didumo raidėmis vien lietuviškai iškalta iškaba "Šv. Antano parapijos mokykla" kiekvienam lietuviui rodo tų visų pastatų statytojų tvirtas lietuviškas intencijas.

Šiuo metu bent trečdalis mokinių, einančių į šią mokyklą, gal nė nepastebi ar nesupranta to vienintele kalba pažymėto įrašo, tačiau po metų kitų, kasdien turėdami po pusvalandį privalomos lietuvių kalbos, visi, net ir nelietuviai, pramoksta lietuviškai ir skaityti, ir rašyti, ir dainuoti ir giedoti.
Skaityti daugiau...
 
AR KULTŪRA SMUNKA - KUR LIETUVIAI STOVI? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. S. Karpius   

30 MILIJONŲ KULTŪRINIAM CENTRUI

Tuo laikotarpiu, kai Čikagoje rengtas antras lietuvių Kultūros Kongresas, New Yorko Universiteto meno departamento profesorius Howard Conant, nuvykęs į Vašingtoną, JAV Kongreso pakomisei įrodinėjo, kad Amerika "susiduria akis į akį su kultūrinio puvimo ženklais." Pašalinti šiam, kaip jis pavadino, išsigimimui profesorius sakė, "valdžia privalo prisiimti sau didelę dalį įsipareigojimų Amerikos kultūrai sustiprinti."   Išeitų,   kad   amerikiečiai, kultūroje stovėję augštai, dabar pavojingai smunka.

Dienai kitai praėjus po mūsų Kultūros Kongreso, lapkričio 26 d., paskelbta visoje Amerikoje Nacionalinio Kultūrinio Centro savaitė (ji neturėjo ryšio su prof. Conanto kelione į Vašingtoną) surinkti 30 milijonų dolerių pastatyti Vašingtone Nacionaliniam kultūros centrui. Vajų atidarė prezidentas Kennedy kalba per radiją ir televiziją, ragindamas visuomenę aukoti tam fondui.
JAV Kongresas jau 1958 metais paskyrė 13 akrų žemės plotą sostinėje tam kultūros centrui, su sąlyga, kad pastatui pinigai būtų surinkti iš visuomenės. Jeigu iki 1963 metų pabaigos nebus suaukota reikalinga suma, Kongreso aktas kultūrinio centro naudai išsibaigs, o ta žemė galės būti panaudota kitokiam valstybiniam  tikslui.

To centro sumanytojai tiki, kad visuomenei sudėjus nors dalį tų 30 milijonų, Kongresas neapsikęs, skirs pinigus iš valstybės iždo darbui baigti: prisiims, kaip tas profesorius sakė, sau didelę dalį įsipareigojimo sustiprinti kultūrinei veiklai.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Arūnas Liulevičius   
Jau visą dešimtmetį Padėkos Dienos savaitgalis reiškia Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimą. 1982 m. studentai suskrido Čikagon. Suvažiavimas vyko Morrison viešbutyje, Čikagos miesto centre. Dalyvių dauguma iš Čikagos, Detroito ir develando, tačiau buvo stipriai atstovaujama ir rytų pakrantė. Suvažiavime dalyvavo svečių iš Kanados ir Australijos. Registruotų suvažiavimo dalyvių buvo apie pusantro šimto. Sesijos buvo nevienodai lankomos: rytinės prasidėdavo valandai pavėlavus su sauja klausytojų. Popietinėse prisipildydavo viešbučio Terrace Casi-no salė. Labiausiai lankoma buvo pramoginę suvažiavimo dalis. Iškilminguose šokiuose stebėtojai pri-skaitę šešetą šimtų dalyvių.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    "Aidų" numeris, skirtas kultūros kongresui, išeis vasario mėnesį. Sausiui nesuspėta sutelkti visos medžiagos.
*    "Draugo" Maironio metų poezijos konkurso 1000 dol. premija sausio 19 d. Vašingtone paskirta Kotrynai Gri-gaitytei už rinkinį "Rudens sapnai." Vertinimo komisija buvo sudaryta iš Antano Vaičiulaičio, Jono Aisčio, dr. Jono Balio, Leonardo Dambriūno ir dr. Antano Sužiedėlio. Laureatė anksčiau yra išleidusi 3 eilių rinkinius: "Akys pro vėduoklę", "Paslaptis", "Širdis pergamente". Premijos mecenatas — prof. dr. K. Alminas. Premijos įteikimas — kovo 24 d. Čikagoje.
*    "Draugo" romano premija sausio 6 d. Toronte paskirta Vaciui Kavaliūnui už romaną "Kalnų giesmė". Komisijon įėjo: Vytautas Tamulaitis, Iz. Matusevičiūtė, A. Gurevičius, kun. B. Pacevičius ir J. Matulionis. Premijos mecenatas — Jonas Tumosa, paaukojęs 1000 dol. Premija bus į-teikta Čikagoje kovo 24 d.
*    Rašytojui Putinui — Vincui Mykolaičiui — sausio 6 d. suėjo 70 m. amžiaus. Jis gyvena Lietuvoje — Vilniuje. Jubiliato kūryba apima poeziją, dramą, romaną, literatūros istoriją bei kritiką.
*    Aldonos Kepalaitės piano koncertas įvyko sausio 27 d. New Yorke, Carnegio rečitalio salėje. Skambino Beethoveno, Chopino, Debussy ir Gaidelio kūrinius. Publikos buvo gausiai. Pianistė gyvena New Yorke, visą laiką skirdama muzikai. Prieš metus ji toje pačioje salėje turėjo pirmąjį savo koncertą.
*    Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijai šiuo metu priklauso 131 narys. Centras yra Romoje. Naujai išrinktoji valdyba taip pasiskirstė pareigomis: pirmininkas kun. dr. prof. A. Liuima SJ, I vicepirm. dr. prof. Z. Ivinskis, II vicepirm. kun. dr. J. Vaišnora MIC, iždininkas kun. dr. P. Brazys MIC, archyvininkas — kun. dr. V. Balčiūnas. Reikalų vedėjo pareigos pavestos kun. R. Krasauskui. Revizijos komisiją sudaro: kan. dr. Z. Ignatavičius, prel. Razminas ir kun. dr. Kaz. Rėklaitis MIC.
Skaityti daugiau...
 
AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1960 ir 1961 metais.
2.    Premija, $500.00 sumoje skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.), parašytą lietuvių kalba.
3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
F.Kudirka, S. Makarevičius, V. Tuskenis, Los Angeles, Calif.; kun. Alg. Olšauskas, Venice, Calif.; St. Rudys, Monterey, Calif.; Berta Starkienė, Santa Monika, Calif.; kun. dr. V. Cukuras, Middletown, Conn.; kun. B. F. Gauronskas, New Britain, Conn.; Ant. Tulys, St. Petersburg Beach, Fla.; Augustė Jonkutė, kun. K. Juršėnas, Povilas Kaupas, St. Stravinskis, Pr. Urbutis, B. Valadka, M.D., B. Vitkus, Chicago, III.; prel. Ig. Albavi-čius, A.Kindurys, Cicero, III.; dr. A. Lipskis, La Grange Park, III.; J. Matukas, Hinsdale, III.; dr. Vai. Ploplys, Monika Stankaitienė, Rockford, III.; Ant. Razma, M.D., Wilmington III.; Alg. Tiškus, Buffalo Grove, III.; Jonas Klimas, E. Chicago, Ind.; dr. Juozas Vydas, Bangor Me.; Pr. Lembertas, So. Boston, Mass.; kun. Myk. Vembrė, Stough-ton, Mass.; Juozas Bradūnas, Baltimore, Md.; L. Bajorūnas, Aldona Leščinskienė, Kazys Škėma, Detroit, Mich.; E. Katilienė, Omaha, Nebr.; kun. dr. J. Starkus, Bayonne, N.J.; kun. VI. Karalevičius, Pr. Kudulis, Elizabeth, N.J.; K.Jankūnas, Lodi, N.J.; kun. Vyt. Bitinas, Portsmouth, N.H.; kun. dr. W. Koppas, A. Norius, kun. Ant. Račkauskas, Brooklyn, N.Y.; prel. J. Balkūnas, Maspeth, N.Y.; dr. A. Gylys, Kings Park, N.Y.; kun. Ant. Gleveckas, Albany, N.Y.; I. Okunienė, Flushing, N.Y.; P. J. Bagdas, Douglaston, N.Y.; K. Kuprėnas, Ossining, N.Y.; kun. J. Grigonis, Zigmas Jankus, Ant. Nasvytis, dr. J. Stankaitis, Cleveland, Ohio; V. Adomavičius, M.D., Akron, Ohio; kun. dr. T. Narbutas, Dayton, Ohio; J. Skrinska, M.D., Willowick, Ohio; kun. Vyt. Zakaras, Cushing, Okla.; kun. Eml. Paukštis, Chester, Pa.; kun. Ant. Ezerskis, Wilkes-Barre, Pa.; Kaz. Valaitis, Philadelphia, Pa.; prel. F. Bartkus, Dallas, Tex.; J. Gedaugas, Seattle, Wash.; Alg. Jurkus, D. Jurkus, Montreal, Que.; Liuda Ozebergaitė, Toronto, Ont.; dr. Agota Šidlauskaitė, Carp, Ont.; Jonas Mikšys, Hamilton, Ont., Canada.

"Aidu" administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja   — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai     —     Leonardas Andriekus, O.F.M.,   Juozas Girnius,   Alfonsas  Nyka - Niliūnas
Meninė   priežiūra   —   Telesforas Valius
Leidžia   —   Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas   —   Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas   —   Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai