Turinys Spausdinti
Pr. Gaidamavičius — Viešpatijos naujos epochos brėkšmėj ........................................ 145
Leonardas Andriekus — Pergalė, Vėjas, Gelmė, Sarkofagas, šypsnis (eil.) .............. 154
Paulius Jatulis — Kardinolo Jurgio Radvilos pirmojikelionė Italijon .......................... 156
Danguolė Sadūnaitė — Golgota (eil.) ............................................................................ 164
P r. Skardžius — Daiktavardžių laipsniavimas ............................................................. 165
Aloyzas Baronas — Antras grįžimas ............................................................................. 168
J. Šoliūnas — Akmenskaldys (eil.) ................................................................................ 170
Dr. Jonas Grinius — Salomėja Nėris ............................................................................ 171
Henrikas Nagys — Vytautas Kasiulis — Spalvų magijos meistras ir linijų poetas ... 179

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
B. Babrauskas — Jurgis Gliaudą: šikšnosparnių sostas .............................................. 182
A. Tyruolis — Alė Rūta: Motinos rankos ..................................................................... 184
Pranas Naujokaitis — Vytautas Tamulaitis: Svirplio muzikanto kelionės .................. 185

MOKSLAS
P. Jonikas — L. Dambriūnas: Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai ..................... 186

RELIGINIS GYVENIMAS
J. R. — Visuotinis Bažnyčios susirinkimas ................................................................... 187
Juozas Bertulis — Čikagos paulistų choro pasirodymas .............................................. 188

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Atsiminkime 1941 birželio 23! ........................................................................................ 189
Juozas Kojelis — Laimėjimas lietuvių tautai? .............................................................. 190
Įvykiai ............................................................................................................................. 192

ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas Vyt. Kasiulio kūrinių nuotraukomis:
Sūnaus paklydėlio grįžimas (Aliejus. Landskronos bažnyčios al-
torius Švedijoje) viršelių 1 psl.
Liepos 14-toji 147
Natiurmortas 151
Apreiškimas 153
Gėlės 159
žvejai 162
Vizitas 166
Restorane 169
Vargonėlių grojėjas 174
Cirko muzikantai 178
Raitelis viršelių 4 psl.
Vytauto Kasiulio nuotrauka 179
T. Valius — Vinjetė (Iš Leonardo Andriekaus knygos "Saulė
Kryžiuose") 154
Kard. Jurgio Radvilos nuotrauka 157
Los Angeles lietuvių namai 189
Jaunųjų dailininkų parodos Brooklyne nuotrauka (Vyt. Maželis) 191


APRIL, 1961
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the
Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-clan
postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.