Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina — Marijos garbinimo prasmė ............................. 193
Antanas Jasmantas — Turbūt Tavęs namie nerastų (eilėraščiai) .. 198
M. Gimbutienė-Alseikaitė — Lietuviškasis lobis ............................ 200
Stasys Yla — Mano gimtinės istorija ............................................... 205
Juozas Girnius — Ateistinio humanizmo akyvaizdoje ..................... 209
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Danse macabre viduramžy (eil.) .......... 215
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai ......................................................... 216
Lysandro Z. D. Galtier — Milašių prisiminus ................................. 217
O. V. Milašius — Įmeilinti akmenys ................................................ 218
Juozas Lingis — Degantis krūmas ................................................... 221
Paulius Jurkus — Juodvarniai (poemos-pasakos tęsinys) .............. 223
Jonas Grinius — Bernardo Brazdžionio poezija .............................. 227

KNYGŲ VERTINIMAI
Albinas Gražiūnas — V. Krėvės „Dangaus ir žemės sūnūs“ .......... 234
J. Miliušis — V. Joniko „Pakeleiviai“ ............................................. 236
J. Grinius — Prancūziška knyga apie žemaitišką „Lokį“ ............... 237

RELIGIJA
J. Gudonis — Vatikano Tautinės Delegatūros vaidmuo ................. 237

VISUOMENĖ
A. Mc. — Religija ir politika ............................................................. 239

MOKSLAS
D r. J. Gintautas — Medicina ir gydytojo pašaukimas ................... 240

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS
Naujasis AIDŲ leidėjas ..................................................................... 243
T. J. Vaškys — Kreipimasis į pasaulio lietuvius ............................. 244

ILIUSTRACIJOS
V. Kasiulis — Motina (pastelė) viršelių pirmame puslapy
Della Robia — Gimusio Jėzaus pagarbinimas (skulptūra) ......... 195
A. Galdikas — Kalėdos Žemaitijoj (aliejus) ........................... 201
M. K. Čiurlionis — Šaulys .................................................... 204
C. Janusas — Žiema Lietuvoj (aliejus) ................................... 207
V. K. Jonynas — M K. Čiurlionio portretas (medžio raižinys) . 212
V. K. Jonynas — Hamleto iliustracija .................................... 213
A. Valeška — Prie lango (aliejus) .......................................... 220
A. Varnas — Prel. M. Krupavičiaus portretas (aliejus) . ......... 229AIDUS globoja Lietuvos Pranciškonai Amerikoj

A I D A I - Lithunian Monthly Cultural Magazine - E C H O E S

Published under EUCOM
Civil Affairs Divtsion Authorisation for United Nations
Displaced Persons Publicatlon
No. UN DP 204, 19 October, 1949
Editor and publisher — Paulius Jurkus Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr. 1.

Red. — leidėjas — Paulius Jurkus
Redaktoriai — Jonas Grinius

Redakcijos ir Administracijos adresas:
(14 a) Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr. 1

Atskiras numeris 2 DM

Printed by Karl Hofmann, Schorndorf
Circulation: 2000


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai