Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR REMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
Step. Markus, Los Angeles, Calif.; Stasys Rudys, Montery, Calif.; kun. K. Juršėnas, Povilas Kaupas, Juozas Vailokaitis, St. Stravinskis, Chicago, III.; Juozas Vydas, M.D., Bangor, Me.; kun. Jonas švagždys, Brockton, Mass.; Juozas Jusys, Worcester, Mass.; Jonas šoliūnas, Baltimore, Md.; kun. Alf. Gleveckas, Albany, N. Y.; P. J. Bagdas, M.D., Douglaston, N. Y.; dr. Juozas Kazickas, dr. J. K. Valiūnas, New Rochelle, N. Y.; dr. A. Baltrukėnas, Akron, Ohio; J. Balčiūnas, M.D., Strasburg, Ohio; kun. E. Paukštis, Chester, Pa.; kapt. S. V. Dėdinas, San Antonio, Texas; Algirdas Jurkus, Domas Jurkus, Montreal, Que.; Sigutė Zubrickaitė, Toronto, Ont., Canada; kun. dr. A. Norius, Brooklyn, N. Y.; St. Petrauskas, M.D., kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, N. J.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
Elena Norkeliūnaitė, Waterbury, Conn.; A. Prunskytė, Pr. Stonys, Z. Valavičius, Juozas žemaitis, Chicago, III.; kun. B. Dagilis, Detroit, Mich.; kun. dr. M. Cyvas, Amsterdam, N. Y.; O. Kaunienė, Brooklyn, N. Y.; J. Pažemėnas, Queens Village, N. Y.; VI. Braziulis, Antanas Nasvytis, Mindaugas Nasvytis, Vac. Ročiūnas, Myk. Venclauskas, Cleveland, Ohio; kun. Pr. Geisčiūnas, Bridger, Mont.; J. Kezinaitis, Hamilton, Ont., Canada.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai