Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina: RELIGIJOS FILOSOFIJA. I dalis: Religijos esmė — religijos Dievas. "Krikščionis gyvenime" serijos leidinys Nr. 13, Putnam, Conn., 1976. 332 psl, 6 dol.

Andrius Baltinis: VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS GYVENIMAS IR DARBAI. L.K.M. Akademija, Roma, 1975. XII+178 psl., be to, 7 iliustracijų įklijos. Užsakymams adresas: L.K.M. Akademijos reikalų vedėjas, Piazza della Pilotta, 4; 00187 Roma, Ita-lia.

Pranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. III tomas (1928-1944). JAV LB Kultūros taryba, Chicago, 1976. 542 psl'., 10 dol. Užsakymams adresas: A. Kareiva, 7030 So. Rockvvell Ave., Chicago, 111, 60629.

Vincentas Liulevičius (red.): LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA. III dalis, skirta lituanistinių mokyklų XI skyriui arba VII klasei. At-'skirus šios dalies skyrius parengė S. A. Girnius, A. Kliorienė ir V. Kamantas, red. V. Liulevičius, A. Dundzila, D. Kviklytė. JAV LB Švietimo taryba, Chicago, 1975. 207 psl., 5 dol. Užsisakyti anksčiau nurodytu A. Kareivos adresu.

Aleksandras Pakalniškis: METAI PRAEITYJ. Prisiminimai. Išleido dr. St. Jankus. Chicago, 1976. 296 psl.
The VVorks of VVilliam James: THE MEANING OF TRUTH. W. James raštų pilno leidimo II tomas. Harvard University Press, 1975. Tomą sudaro H. S. Thayer įvadas (XI-XLVI), pats W. James veikalas (1-159) ir kritinis aparatas (163-328), parengtas redaktorių F. Bowers ir I. K. Skrupskelio.

Ivan Svit (John W. V. Sweet): ukrainiečių kalba parašytas veikalas apie UKRAINIEČIŲ - JAPONŲ SANTYKIUS 1903-1945. Ukrainian Historical Associa-tion, New York, 1972. 371 psl. Trumpa veikalo santrauka duota ir anglų kalba (360-362).

ABSCHIED VON ALDONA. Basei 1976. Prof. J. Ereto parengtas 11 psl. nekrologinis leidinukas — vokiečių kalba parašytas atsisveikinimas su šiemet mirusia dukterimi Aldona, apžvelgiant jos aktorinį darbą Mannheimo, Goettingeno, Kielio ir Bielefeldo teatruose.

PUZINAS. Dail. Pauliaus Puzino monografija. Tekstą parašė Frederic Whita-ker, įžanga — dailininko žmonos Aust-ros Puzinienės. Monografija spausdinta Japonijoje. Didelis formatas, geras popierius, puikus spaudos darbas. 27 spalvotos iliustracijos, gražus įrišimas, įspūdingas aplankas. Austrą Publications,
New York, 1976. Vertingas paminklas mirusiam dailininkui.

Juozas Kralikauskas: MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE. "Draugo" premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1976 m. Spausdino "Draugo" spaustuvė Chicagoje. Aplankas — dail. Telesforo Valiaus, 307 psl.
R. Spalis: MERGAITĖ IŠ GETO. Romanas. Išleido Vilties draugijos leidykla, spaudė Vilties spaustuvė Clevelan-de, 1975 m., 366 psl.

Vladas Vailionis: LIKIMO AUDROSE. Romanas. Išleido ir spaudė Nida, 1976, 344 psl., kietais viršeliais, kaina 7 dol.

Vyt. Alantas: ROMAS KALANTA. Išleido Vilties draugijos leidykla, Cleve-land, 1976, 116 psl., kaina 3 dol. Viršelį piešė dail. S. Smalinskienė.

Schondoch: LIETUVOS KARALIAUS KRIKŠTAS. Vizijinė poema iš XIV amžiaus. Vertė A. Tyruolis. Išleido ir atspaude M. Morkūnas, Chicaga, 1976, viršelis ir vienas piešinys tekste — Danguolės Stončiūtės, 30 psl.

Edmond Narouche: THE SECRET LIFE OF THE POLITICAL REFUGEE. Išleido Vantage Press, Inc., 516 W. 34th St., New York, N.Y. Autobiografinio pobūdžio knyga, kur lietuvis pabėgėlis pasakoja savo dalią ir komunistų kankinimus. 80 psl., kaina 4.95 dol.

J. Venclova: APIE LIETUVIŲ DRAUGUS UKRAINIEČIUS (Apie Ukrainos ir ukrainiečių vardą), Chicaga, 1976 m. 16 psl.

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY. Leidinys Baltimorės Lietuvių Draugijų Tarybos 58 m. sukakties proga, 40 psl. Daug informacijos apie Baltimorės lietuvių veiklą.

TĖVYNĖS SARGAS, 1975, Nr. 1 (34)", 144 psl., 4 dol. Tai paskutinis numeris, kurį dar suredagavo dr. D. Jasaitis, toliau perduodantis "krivūlę" P. Maldė ikiui. Turiny: A. J. Kasulaičio str. "Grėsmė ir ryžtas", VI. Juodeikos — apie marksizmą ir moralę, A. Šešplaukio — spaudos atgavimo 70 metų proga, iš praeities — Pr. Bučio ir J. Tumo perspausdinti str., aktualijos — krikščionių demokratų ir aplamai mūsų politinio gyvenimo apžvalga.

Į LAISVĘ, 1976, balandis, Nr. 66 (103), 72 psl., 2.50 dol. Šiame V. Vaitiekūno redaguotame numery duodama Ad. Damušio str. "Vertikaliniu žvilgiu", J. Balkūno ir S. Barzduko pasisakymai Bendruomenės klausimais ir rūpesčiais, J. Jurašo — apie sovietinę biurokratiją, L. Kojelio — apie IV jaunimo kongresą etc.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai