Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
D r. Juozas Leimonas PDF Spausdinti El. paštas
D r. Juozas Leimonas, miręs gegužės 4 dieną.
Velionis buvo gimęs 1900 m. rugpjūčio 23 d. Gudelių vals., Marijampolės apsk. Gynė Lietuvą savanoriu. Brandos atestatą įsigijęs eksternu, studijavo Lietuvos ir Freiburgo universitetuose teisę bei ekonominius ir politinius mokslus. Dirbo ateitininkų, pavasarininkų, vyčių organizacijose, užimdamas vadovaujančias vietas. Kurį laiką buvo Katalikų Veikimo Centro direktorium. Už nuopelnus apdovanotas šv. Grigaliaus ir Gedimino ordinais. Atvykęs į Ameriką, gyveno Bostone. Ten ir mirė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai