Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė .................................. 241
Antanas Vaičiulaitis — Eilėraščiai ..........................................................................................250
Stasys Lozoraitis — Kelios pastabos Lenkijos ultimatumo klausimu ... .............................. 251
Mirga Girniuvienė — Fizikas W. Heisenbergas apie pozityvizmą, metafiziką ir religiją .... 253
Algirdas Dumčius — Eilėraščiai ............................................................................................. 257
Pranas Jucaitis — Evoliucija, transformizmas ir Teilhard de Chardin
gamtamokslio šviesoje ............................................................................................................ 258

Antanas Tulys — Dovydas ..................................................................................................... 267
Eugenio Montale — Dinard peteliškė .................................................................................... 272

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Leonardas Andriekus — Adomo Galdiko lietuvių dailės galerija ........................................ 273
Viktoras Vizgirda — Stovime prieš skaudžią realybę .......................................................... 275
Vytautas Rastonis — Žvilgsnis į Izidoriaus Vasyliūno asmenį ir kūrybą ............................ 277
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje ......................................................................... 279
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: A. Kuprevičiaus re-
čitalis, Kontroversiško minėjimo neginčytinai iškili simfoninė programa ............................ 281

A. Radžius — Liepos ketvirtoji Marse .................................................................................. 282
Mūsų buityje ............................................................................................................................ 284

KNYGOS
William R. Schmalstieg — Marvano lituanistinė studija ....................................................... 286
Atsiųsta paminėti ...................................................................................................................... 288

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Antanas Mončys — "Dialogas". Viršelio 4 psl.: Vytautas Kašubą — Rūpintojėlis (medis)
Šis numeris, įskaitant viršelius, iliustruotas Adomo Galdiko lietuvių dailės galerijos New Yorke kūriniais. Visos nuotraukos Vytauto Maželio. Be to, nuotraukomis W. Heisenbergo, Meno šventės programos dalyvių (nuotr. Bivainio), Izidoriaus Vasyliūno, Vikingo kapsulės, dr. P. Joniko, dr. S. Bačkio, J. Matulionio ir B. Kviklio.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Univertitetsbibiiotekėt), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottavva), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
JUNE, 1976
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn. New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy 81.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai