Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Kruminas, ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. Išleido Nida, Londonas, 1963 m. 367 p.

Leonardas Andriekus, NAKTIGONĖ. Lyrika. Išleido Tėvai Pranciškonai. Iliustravo T. Valius. Brook-lynas, 1963 m. 111 p. kaina 2 dol.

MAIRONIS. Atspausta iš "Aidų" 1962 m. 7 nr. ir 1963 m. 4 ir 5 nr. 214 p. "Aidų" leidinys nr. 7. Išleidimą parėmė kun. Juozas Pragul-bickas. Spaudė pranciškonų spaustuvė Brooklyne. 1963 m., kaina 2 dol.

Pirmin Hasenoehrl, O.D.M. SERA-FIŠKUOJU KELIU: Mąstymai pagal bažnytinius metus. Iš vokiečių kalbos išvertė kan. M. Vaitkus, išleido tėvai pranciškonai. I t., 670 p. Atspaude pranciškonų spaustuvė Erook-lyne, 1963 m. Kaina 8 dol.

K. S. Karpius: KALBOS VIENODINIMO KLAUSIMU. Išleido autorius. Cleveland, 1963 m. 31 p.

TĖVYNES SARGAS, Nr. 1 (23), 1983. Red. dr. V. Litas ir Kan. V. Zakarauskas. Chicago.

RINKTINĖ, Nr. 13. Nidos leidinys. Londonas, 1963.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai