Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina — Kultūros prasmė krikščionybėje .................................... 425
M.  Brakas — žmogus sovietinėje santvarkoje ................................................. 436     
Vladas Šlaitas — Antroje pusėje, Keturiosdešimt piramidžių  (Eil.) ............ 443
Vincas Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą ................... 444         
K. Barėnas — Išsvajotoji   ..................................................................................... 454   

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
B. Ciplijauskaitė — Alfred Andersch — naujas taškas vokiečių prozoje ... 460
         
KNYGOS IR ŽURNALAI
Titas Alga — Kitoniškos naujosios generacijos poeto žodis ......................... 462
Pr. Pauliukonis — Tautos įvykių prisiminimai ir apybraižos ...................... 464

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Audėnas — Po dvidešimties metų   ....................................................... 466
Domas   Jasaitis — Antanas Tulys ...................................................................... 466
   
ILIUSTRACIJOS
Šis "Aidų" numeris iliustruotas lietuvių liaudies meno kūrinių nuotraukomis iš L. A. rinkinio. Viršelio 1 puslapyje — šv. Juozapas. Visos nuotraukos Algimanto Kezio, S.J. Be to, prof. Z. Ivinskio nuotrauka — 435 p. ir Antano Tūlio portretas (P. Kiaulėno piešinys)
 471 p., V. K. Jonyno vitražo detalė — 442 p., T. Valiaus vinjetė — 443 p.

Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

DECEMBER, 1963
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers,  Kennebunkport, Maine. Subscription S6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport,  Maine and at additional  mailing  offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai