Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1963 METŲ AIDŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Aistis J. — Milfordo gatvės Elegijos          27
Alantas Vyt. — Šventaragis sutinka Ramunę        297
Andriekus Leonardas — Nerimas,  Pokalbis,   Ant
kranto, Vaikai, Ar ji žinos, Brangenybės (eil.)   302
Auginąs Balys — Pakasynos, Laukimo ugnys, San-
tėmio katytės, Vizijų vadžios (eil.)        203
Barėnas K. — Išsvajotoji           454
Bradūnas Kazys — Ir nebijok, Penktadienio vaka-
rą, čiurlioniškoji fuga, Strazdas, Ilgesys (eil.)     10
Grigaitytė Kotryna — Apmąstymai, Sargybos, Me-
dis, Melas (eil.)        353
Jurkus Paulius — Žvaigždė (Iš Vilniaus legendų
ciklo                24
Kirša Faustas — Mažoji karalija, žavus abstraktas,
Užgeso akys (eil.)            389
Kučėnienė Dalia — Sombra (eil.)          14
Mikuckis Juozas — Ekstazė, Melancholiška elegija,
žiedais pavasaris  (eil.)              335
Narutė Nerimą — Relikvijos (eil.)        248
Obcarskas Č. — Nakties pakrantėj, Sniegas, Nak-
ties elegija (eil.)        151, 310
Rutkūnas Benediktas — Vaisiai, Liejas saulė, Gėlių
taika, Nostalgija, žalia, Spinduliai, Staklės, Pa-
saulio slėny, Tikiu (eil.)           145, 257,   383
Šlaitas Vladas — Antroje pusėje, Keturiasdešimt
piramidžių (eil.)        443
Tininis J. — Mumija             152
Tulys Antanas — Velnio laiškas            395
Vaitkus Mykolas — Užtvanka praplyšo,  Stebuklo žaibas, Dausų paukštė,  Tu skrendi,  tu vejies, Vilties gėlytė,  žavai,  Išbusk ir paleisk,  Nebe tie, nebe tie, Nelaukiama viešnia, Varpelis (eil.)   287 žmuidzinas Jonas — Sapnas, žemės mirtis (eil.)     215

STRAIPSNIAI
Andriekus L., O.F.M. — Visiem žmonėm aš atvėriau
savo sielą: Pop. Jonas XXIII             233
A. R. -D. — Pernai metų veikloje pasidairius           1
Babrauskas Benys — Lietuvis rašytojas Amerikoje
ir  jo  knyga           106
Baltaragis A. — Numaironintas Maironis      157, 205
Balys Jonas, dr. — Dainų tyrimo klausimai          60
Baltinis Andrius — Kultūros politika Amerikos ir
Kanados lietuvių II Kultūros Kongrese          41
Brakas M. — Žmogus sovietinėje santvarkoje        436
čižiūnas Vaclovas — Mūsų politinės vienybės ir
strategijos klausimu            240, 304   345
Garšva Pranas — Tautinė parapija išeivijoje        281
Gaučys P. — Kultūros Kongreso atidarymo kalba ....    46
Gimbutas Jurgis, dr. — Senosios lietuvių kaimo sta-
tybos savybės ir jų reikšmė             15
Goštautas Stasys — Adomas Galdikas        411
Grinius Jonas, dr. — Lietuvių kultūrinio veikimo
gairės         48
Grinius Jonas, dr. — Lietuviai studentai dabartinėj
Lietuvos literatūroj          354,  390
Jakštas J. — Amerikos lietuvių istorijografija ir
jos artimiausi uždaviniai            189
Jakubėnas Vladas — "Cavalleria rusticana" ir "Pa-
jacai" — šeštas Čikagos lietuvių operos pasta-
tymas           264
Jucevičius Feliksas — Būties sklaida ir antikinės
filosofijos samprata           384
Kajecko, J., Lietuvos atstovo, kalba         65
Lingaila A. — Karaliaus Lyro palikuonys         185
Liulevičius Arūnas — Antrasis Vatikano susirinki-
mas ir Bažnyčios atsinaujinimas         377
Liulevičius Vincas — Amerikos lietuvių kultūriniai
laimėjimai                   99
Maceina Antanas — Kultūros prasmė krikščionybėje    425
Maciūnas Vincas — Pluoštas dokumentų apie An-
taną Strazdą         336, 402,    442
Mar. V., dr. — Komunizmo kova su religija Lie-
tuvoje            291,    358
Pauliukonis Pr. — Amerikos lietuvių istorija kaip
auklėjimo priemonė          291,    358
Puzinas Jonas, dr. — Mūsų kultūriniai uždaviniai
ir jų vykdymas             89
Rezoliucijos: Fizinio lavinimo sekcijos rezoliucijos    92
Muzikos sekcijos rezoliucijos         98
Lituanistinių mokslų sekcijos rezoliucijos         108
Antrojo JAV ir Kanados lietuvių Kultūros Kon-
greso   rezoliucijos    116
Antrojo Kultūros Kongreso programa         44
Sav. J., dr. — Įvairios krikščionių konfesijos ir Vi-
suotinis Susirinkimas                  258
Skardžius Pr., dr. — Dievas ir Perkūnas      253,    311
Sužiedėlis Simas — Karaliaus Mindaugo dilemos —-    236
Sužiedėlis Simas — Lietuvių tautos likimas         329
Trumpa Vincas — Mykolas Biržiška ir Vilnius —.    12
Vaitkus  Mykolas  —  žvelgiant   atgal           286

KNYGOS IR ŽURNALAI
Bielinis Kipras: Penktieji metai — Pr. Pauliukonis    29
Bielinis Kipras: Teroro ir vergijos imperija — J.V.    321
Daumantas Juozas: Partizanai — A. Plukas         271
Giedraitis A. G.: Pasisakymai apie elementorių ....    175
Grigaitytė K.: Veidu prie žemės — Pr. Naujokaitis    174
Grigaitytė K: Rudens sapnai — St. Santvaras ....    270
Grinius Jonas: Gulbės giesmė — T. Sakalas         270
Kavaliūnas V.: Kalnų giesmė — Titas Alga         225
Kavolis Vytautas: Žmogaus genezė — V. Trumpa....    368
Mackus Algimantas: Neornamentuotos kalbos gene-
racija ir augintiniai — Titas Alga         462
Matulionis B., dr.: Generolo gyd. Vlado Nagiaus gy-
venimo ir darbų apžvalga — J. Puzinas         174
Redakcinė kolegija: Lietuvių tautosakos   apybraiža
— dr. Jonas Balys              366
Rėklaitis Paul: Einfuehrung in die Kunstgeschichts-forschung des Grossfuerstentums Litauen — J.
Gimbutas              319
Santvaras Stasys: Aukos taurė — J. Aistis         28
Spalis R.: Angelai ir nuodėmės — Pr. Naujokaitis    365
šlaitas Vladas: Be gimto medžio — D. S.-S        173
Steponaitis Antanas, kan.: Tėvynėje ir pasaulyje —
Pr. Pauliukonis            465
Vasys A., dr.: Rusų kalbos vadovėlis (Russian area
reader)   — V.  Gidžiūnas                369

LITERATŪRA
L. A. — Literatūrinių premijų metai — 170. B. Cipli-
jauskaitė — šiandieninėje ispanų prozoje — 171.    Vyt.
Alantas — Dr. J. Griniaus požiūris j antikinę Lietuvą
— 222. "Draugo" Romano ir Poezijos premijos —    224.
A. V. — Nobelio laureatas Giorgos Seferis — 414. B.
Ciplijauskaitė — Alfred Andersch — Naujas taškas vo-
kiečių prozoje — 460.

MENAS
P. Jurkus — Dail. V. Kasiulio paroda New Yorke — 34. J. Vaitiekūnas — Dėl tautinio stiliaus architektūroje — 34. St. Goštautas — Dailės paroda ir lietuvių menas — 79. S. G. — Architektūros sekcijos apžvalga — 83. VI. Jakubėnas — Lietuviškos simfonijos koncertas — 128. L. Andriekus — A. Galdiko paroda Filadelfijoje — 228. M. Ivanauskas — Skuodaitės ir Virkau dailės paroda — 228. E. Vasyliūnienė — Koncertas ir naujas veikalas — 229. VI. Jakubėnas — 1934 m. įvykusio lietuviškos muzikos simfoninio koncerto reikalu — 230. Premija už dailę — 230. Mikas Šileikis — Dail. J. Paukštienės dailės paroda — 322. St. Daunys — Mūsų tautiniai šokiai ir antroji tautinių šokių švente — 322. St. Goštautas — Georges Braque — 369. Mikas Šileikis — Dail. A. Virkau paroda Gres galerijoje — 370. Antanas Nakas — Aldonos Stempužienės rečitalio debiutas — 417.

MOKSLAS
V. Liulevičius — Istorijos sekcija — 78. A. Rinkūnas — Lituanistinio švietimo problemos — 126. Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Lietuvoje ir išeivijoje — 178. Ignas Malėnas — Kas nauja mūsų elementoriuose ? — 227. J. Gimbutas — Pirtis prie Baltijos — 272. P LB kultūrine premija — 273. J. Bertulis — Iš lietuvių kalbos sinonimų — 415.

RELIGINIS GYVENIMAS
Ben. Babrauskas — Gyvosios lietuvybės pavyzdys — 34. O. B. — Lietuvybės išlaikymo parapijose sekcija — 124. P. Varnaitis — Kai kurios pastabos ryšium su Vatikano antruoju Bažnyčios susirinkimu — 179. Vysk. V. Brizgys — Lietuviam reikšminga proga — 182.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. S. Karpius — Ar kultūra smunka — Kur lietuviai stovi? — 37. Arūnas Liulevičius — Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimas Čikagoje — 38. L. A. — Antrasis Kultūros Kongresas — 77. J. P. — Spaudis sekcija
—    85. Jonas Kardelis — Mūsų išeivijos periodinės spaudom pokario nueitas kelias — 86. J. Miklovas — Lietuvos gyventojų pageidavimai išeivijos spaudai — 88. Jonas Čiuberkis — Koreferatas prie J. Kardelio paskaitos
—    131. Leonardas Šimutis — Periodinės spaudos ir laikraštininkų ateities uždaviniai — 132. Stasys Pieža — Lietuvos reikalų ir mūsų kultūrinių temų kėlimas pasaulio spaudoje — 134. V. Zalatorius — Koreferatas prie St. Piežos paskaitos — 135. J. Tininis — Saulėčiausio krašto lietuviai metraštyje — 182. Antrasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas — 183. 500 dol. už kome-dijinio žanro veikalą — 183. Skaitytojai rašo — 183. D.
—    Kas yra monolitinė ir pluralistinė kultūra? — 231. Domas Jasaitis — Pro republica nostra — 274. J. V. — Ateitininkų nepaprastoji konferencija New Yorke —278. K. Mockus — Organizaciniai klausimai — 325. A. Rinkūnas — žvilgsnis į antrąjį PL Bendruomenės seimą
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai