Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1949 m.
1949 PDF Spausdinti El. paštas
* 22 balandis

Kun. Dr. A. Baltinis — Atgaila ir prisikėlimas
J. Kėkštas — Naktis be rimų (eilėraštis)
Bernardas Brazdžionis — Paryžiaus įspūdžiais (eilėraščiai)
Juozas Girnius — Amžinybės perspektyva ir laiko horizontas
Vincas Kazokas — Žvilgsnis į Čiurlionį
Zenonas Ivinskis — Lietuvių kultūros problemos
Antanas Vaičiulaitis — Apie didįjį katiną (pasaka)
Simas Sužiedėlis — Jaunimas šeimoje ir organizacijoje
Jonas Grinius — Gulbės giesmė (IV. Ištikimybės byla)
A. Palšaitis — Arlekinas (eilėraštis)
KŪRYBOS PASAULY
Izidorius Vasyliūnas — Naujos Banaičio dainos
A. Džiugėnas — Po pietų žvaigždėm
Antanas Mažiulis — Iš gęstančio židinio
Paulius Jurkus — Lietuvių dailininkai į pasaulį
D. J. — Dvi knygos jaunimui
J. Grinius — Literatūros premijų įteikimo paraštėje
AKADEMINIS GYVENIMAS
Gajos korporacijos sukaktis
Studentų ateitininkų žiemos stovykla* 23 birželis

Tu es sacerdos — (iš Arkiv. J Skvirecko atsiminimų)
Antanas Maceina — Didžiosios pjūties šventė
Kazys Bradūnas — Du eilėraščiai
Jurgis Blekaitis — Žydinčios valandos (eilėraščiai)
Zenonas Ivinskis — Lietuvių kultūros tarpsniai
Stasys Yla — Šeimos tragedija
Juozas Tininis — O'Neillis — amerikiečių dramaturgas
Paulius Jurkus — Mano dienų karalienei (eilėraštis)
Jonas Grinius — Nevainikuota Karalienė („Gulbės Giesmės“ V pav.)
KNYGŲ VERTINIMAI
J. B. — Pr. Naujokaičio Lietuvių literatūra
D. M. Jesaitytė — Legendos apie ilgesį
A. D. — Lithuania Through the Ages
Pr. Skardžius — Vokiškai lietuviškas žodynas
RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. V. Bagdanavičius — Mūsų religinės kultūros darbo perspektyvos JAV
FILOSOFIJA

A. J m. Egzistencializmas ir Krikščionybė
MENAS
P.Jurkus — Naujas skulptorius
A. Mc. — Bernadetės giesmė
SOCIALINIS GYVENIMAS

Grynųjų idėjų pavojus
AKADEMINIS GYVENIMAS
Iz. Vasiliūnas — Studentija ir muzikinis išsilavinimas

LITERATŪROS PARAŠTĖ
H. Nagys — Apie vokiečių literatūros žinovus ir vertėjus* 24 rugsėjis

Juozas Girnius — Laisvė ir likimas
Aloyzas Baronas — Pavėlavimas (novelė)
Paulius Jurkus — Juodvarniai (pasakos — poemos pradžia)
Dr. J. - Giltas — Netikros mistikos grėsmė
Alfonsas Nyka Niliūnas — Nepriklausomos Lietuvos poezija
(Keturi vėjai ir keturvėjininkai)

Dr. J. Budzeika V. Europos ūkio atstatymas
Jonas Grinius — Per sunkus vainikas
(Gulbės giesmės VI paveikslas)
Vincas Jonikas — Cit, nedainuok! (eil.)
Antanas Vaičiulaitis — Sėjėjas
KNYGŲ VERTINIMAI
J. B. — Naktis ant morų
Leonas Miškinas - Italijos vaizdai
Jm. — Popiežių enciklikos
Jm. — Didėlės aukos darbas
RELIGIJA
A. Jasm— Ar nereikia mums misijonierių?
Mc. — Y.M.C.A. katalikiškuoju požiūriu
LITERATŪRA
J. Ž. — Sovietinis lietuvių rašytojas
MENAS
Jonas Mekas — Į dail. V. Petravičiaus meną pažvelgus
Al. Vambra — Lietuvių Dailės Instituto paroda Freiburge
D. G. S. — Freiburgo Ecole des Arts et Metiers
A. Mekas — Ipolitas Tvirbutas
MOKSLAS
Z. Ivinskis — Lietuva naujausiame „Encyklopaedija Britannica“ leidime
Dr. J. Balys — Dėl tautosakos aptarties
ŠVIETIMAS
A. — Mokykla ir valstybė
VISUOMENĖ
A. Mc. — Komunizmo ekskomunika
J. Ž-kaš — Lietuvybės klausimas J. A. Valstybėse
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS


* 25 spalis-lapkritis

J. Brazaitis — Antras veiksmas prasideda
Juozas Kėkštas — Sūnus (eil.)
J. Vaišnora, M. I. C. — Ecce Sacerdos Magnus
Vincas Jonikas — Eilėraščiai
Dr. A. Baltinis — Žmogaus krizė ir krikščionybė
Paulius Jurkus — Juodvarniai (pasakos —poemos tęsinys)
Dr. P. Jonikas — Kodėl rašome aukštaitiškai?
Jonas Grinius — Šešėlis (Gulbės giesmės epilogas)
Alfonsas Nyka Niliūnas — Nepriklausomos Lietuvos poezija
(Individualizmo atgimimas ir įsigalėjimas)

Jonas Mekas — Du sonetai

KNYGŲ VERTINIMAI
A. Maceina — Naujasis Psalmynas
J. G. Miliušis — K. Bradūno „Apeigų“ lyrika
A. Gražiūnas — P. Tarulio „Žirgeliai padebesiais“
RELIGIJA
Sušelptasis — Atmestoji išmalda
VISUOMENĖ
A. Mc. Neatgailėję žmonės
J.Ž-kas — Kur pasuks vokiečių krikščionys demokratai?
J. Gintautas — Kaip JAV platinti lietuvių spaudą?
LITERATŪRA
Kun. Dr. V. Cukuras — Dostojevskis ir mūsų laikai
Juozas Kėkštas — Lietuviams rašytojams tremtyje
(atviras laiškas)

MENAS
Ign. Šlapelis — Dailininkas Petras Kiaulėnas
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS* 26 gruodis

Antanas Maceina — Marijos garbinimo prasmė
Antanas Jasmantas — Turbūt Tavęs namie nerastų (eilėraščiai)
M. Gimbutienė-Alseikaitė — Lietuviškasis lobis
Stasys Yla — Mano gimtinės istorija
Juozas Girnius — Ateistinio humanizmo akyvaizdoje
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Danse macabre viduramžy (eil.)
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai
Lysandro Z. D. Galtier — Milašių prisiminus
O. V. Milašius — Įmeilinti akmenys
Juozas Lingis — Degantis krūmas
Paulius Jurkus — Juodvarniai (poemos-pasakos tęsinys)
Jonas Grinius — Bernardo Brazdžionio poezija
KNYGŲ VERTINIMAI
Albinas Gražiūnas — V. Krėvės „Dangaus ir žemės sūnūs“
J. Miliušis — V. Joniko „Pakeleiviai“
J. Grinius — Prancūziška knyga apie žemaitišką „Lokį“
RELIGIJA
J. Gudonis — Vatikano Tautinės Delegatūros vaidmuo
VISUOMENĖ
A. Mc. — Religija ir politika
MOKSLAS
D r. J. Gintautas — Medicina ir gydytojo pašaukimas
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS
Naujasis AIDŲ leidėjas
T. J. Vaškys — Kreipimasis į pasaulio lietuvius


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai