Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1970 m.
1970 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
Numeris skirtas lietuvių tautai - tiek gyvenančiai rusų okupuotoje Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. Pagrindinis straipsnis -
Žvilgsnis į 1969 metus - apie lietuvių išeivijos gyvenimą, ta pačia tema kiti du straipsniai: Žengiant į 21-sius metus Amerikoj ir Raphael Sealey — Jankifikacijos klausimu.
Literatūros megėjams: išeivės
Danguolės Sadūnaitės — Eilėraščiai ir Lietuvoje gyvenančio rašytojo Jono Mikelinsko — Trys dienos ir trys naktys (apysakos ištrauka). Puoselėjantiems taisyklingą lietuvių kalbą: Juozas Tininis — Stilistinės lietuvių kalbos priemonės , Lietuvos istorijos gerbėjams: Dr. P. Rėklaitis — Mėginimai atspėti Šv. Onos bažnyčios Vilniuje architektą. Apie rusų okupacinės valdžios tikinčiųjų engimą : X. Y. Z. — Du nauji vyskupai Lietuvoje ir sovietinė taktika.
Neužmiršti ir iškilieji lietuviai, gyvenantys okupuotoje Lietuvoje: Jurgis Gimbutas — Lietuvos menotyros kūrėjui 80 metų (apie P. Galaunę).

* 2 vasaris
Okupuota Lietuva, istorija ir literatūra - trys pagrindinės numerio temos.
Maskvinės "laisvės" tironija - numerio vedamasis.
Tautybių problema Sovietų Sąjungoje , Dvi bendravimo pusės - straipsniai apie ideologinį klimatą okupuotoje Lietuvoje. 1969 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj - lietuvių išeivija ir civilizuotas pasaulis prieš Lietuvos okupaciją.
Poezijos mylėtojams:
Leonardas Andriekus — Nauja šviesybė nusileido ir Eugenijaus Matuzevičiaus — Eilėraščiai , prozos- Aloyzai Baronas — Žvaigždikis (apsakymas) . Taip pat pristatomas Lietuvoje gyvenantis poetas: Pranas Visvydas — E. Matuzevičius — Lietuvos pajūrio dainius.
Istorijos gerbėjams:
Juozas Jakštas — Erazmas Roterdamietis ir Žygimantas Senasis ir Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Pranciškonai observantai Lietuvoje.
Nekrologas žymiam išeiviui: Jeronimas Kačinskas — Kompozitorius V. Bacevičius.

* 3 kovas
Daugiau kultūros ir mažiau politikos - trumpa šio pavasarinio "Aidų" numerio reziumė. Prisiminimai apie prelatą profesorių: Juozas Girnius — Pranas Kuraitis.
Poezija:
Iš niderlandų poezijos ir Medardas Bavarskas — Elegijos . Proza: Romualdas Lankauskas — Krantas jau visai arti (novelė) ir pristatoma autoriaus knyga: Gyvenimas be jokio heroizmo (R. Lankausko novelės) .
Filosofą - politologą sudomins sekantis straipsnis:
Andrius Baltinis — Sovietinė etika ir krikščionybe (A. Maceinos veikalas),
Istoriką: straipsnio tęsinys:
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Pranciškonai observantai Lietuvoj XV ir XVI a,
Pedagogą:
Ignas Malėnas — Kaip gimė skiemenų metodas ir Juozas Žilionis — Pedagogui Ignui Malėnui 70 metų .
Apie bažnyčios gyvenimą:
A. Paškus — Perteklius iššaukia perteklių.

* 4 balandis
Mokslui skirtas numeris. Psichologija:
Ina C. Užgirienė — Psichologijos mokslas ir rytojaus žmogus , medicina: Jonas Valaitis — Medicina ateities perspektyvoje , literatūrologija: J. Tumo-Vaižganto laiškai P. Klimui ir Br. Mėginaitei-Klimienei ir Alf. Šesplaukis — Lietuviškoji tematika Edzardo Schaperio kūryboje , Kun. K. Žitkus apie Vaižgantą . Menotyra: V. Vizgirda — Žvilgsnis į Elskaus kūrybą. Atsiminimai apie profesorių prelatą: Juozas Girnius — Pranas Kuraitis , filosofus: J. G. — Du filosofai liberalai (K. Jaspers ir B. Russell).
Poezijos mylėtojams:
Henrikas Radauskas — Eilėraščiai.

* 5 gegužė
Lietuvos valstybės istorijai skirti straipsniai: Pranas Pauliukonls — Lietuvos valstybės pagrindus tiesiant ir Dr. Kazys Grinius — Steigiamojo seimo metai.
Poezija:
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai, apie Čikagos lietuvių operos premjerą: Vladas Jakubenas — G. Verdi "Likimo galia" .
Išeivijos gyvenimas:
Kartų skirtumai mūsų išeivijoj — anketinis simpoziumas . Įdomus filosofinis-sociologinis-psichologinis straipsnis: A. Paškus — Vedybiniai miražai.

* 6 birželis
Numeris iš esmės skirtas išeivijos gyvenimui:
Antanas Musteikis — Užpustyta akademine laisvė, Kartų skirtumai mūsų išeivijoje — anketinis simpoziumas, J. Pakalnis — Jungtines Tautos ir Lietuvos laisvės byla, Petras Lelis — Kanados Lietuvių Fondas.
Išeivijos žymiems žmonėms:
Prof. J. Gerulis ir jo likimas, Antanas Kučas — Pranas Pauliukonis, Petras Aleksa — Kazys Varnelis ir minimalus menas, Izidorius Vasyliūnas — Pianistė Julija Rajauskaitė.
Poezija: Pranas Visvydas — Eilėraščiai ir
Aldona Gilvydyte — Eilėraščiai.
Filosofijos megėjams:
Vincas Vyčinas — Martyno Heideggerio filosofija

* 7 rugsėjis
Su istoriniu straipsniu:
Vincentas Liulevičius — Lietuvių tautos valstybinio gyvenimo pradžios beieškant numeris skirtas asmenybėms: tiek lietuvių išeivių: Algimantas Banelis — Su Telesforu Valiumi (pasikalbėjimas), Saliamonas Antanaitis — Pranas Dovydaitis — "Saules" gimnazijos direktorius , K. Keblys — Lapinsko idėjos teatras , tiek okupuotos Lietuvos: Vladas Jakubenas — Trys svečiai iš "anapus" (Noreika, Kaniava ir Daunoras) bei pasaulio: Ilona Gražytė — Samuel Beckett , Viktorija Skrupskelyte — PEN pirmininkas poetas Pierre Emmanuel.
Plačiai nušviesti išeivijos suvažiavimai bei susiėjimai:
Alausius — Belaukiant LKMA suvažiavimo ir ateitininkų kongreso , J. V. Danys — Inžinierių suvažiavimas , Studijų dienos Vokietijoj , Vasaros lietuviškieji susitelkimai
Literatūros megėjams: poezija:
Danguolė Sadūnaite — Eilėraščiai ir proza: Antanas Tulys — Anas rytas (pasakojimas)

* 8 spalis
Numerio "vinis" - filosofinis-politinis straipsnis:
Kun. Augustinas Rubikas — Valstybė, Bažnyčia, sąžinės.
O toliau numeryje daug dėmesio asmenybėms: lietuvių: V. Bagdanavičius, MIC — Krupavičiaus valstybingumo pagrindų beieškant , Viktorija Skrupskelytė — Dviejų polių trauka (A. Nykos-Niliūno poezija , Vincas Trumpa — Istorikas J. Jakštas , Viktoras Vizgirda — Žodis apie Kelečiaus kūrybą , Dalia Kolbaite — Z. Mikšys — ekslibristas bei pasaulio: Vincas Vyčinas — M. Heideggerio filosofija , Dr. Vytautas Gaigalas — Produktyvusis G. Simenon.
Suvažiavimai: J. Girnius — LKMA Akademijos lituanistinis suvažiavimas , J. G. — Ateitininkų VIII kongresas.
Poezija: Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai bei proza- drama: Algirdas Landsbergis — Karalija pavojuje (dramos ištrauka)


* 9 lapkritis
Leninui 100 ir
A. Solženicynas — Malda. Apie okupacinės rusų - tarybinės valdžios daromas nesąmones: Julius Vidzgiris — Lenino mitas ir tikrovė ir tikėjimas...
Kultūra, asmenybės ir kongresai - tolesnis "Aidų" turinys. Poezija: Dalia Kuceniene — Metaxa (eil.) , proza: Medardas Bavarskas — Pasikalbėjimas su angelu , filosofija: Vincas Vycinas — Martyno Heideggerio filosofija , politika: Algimantas P. Gureckas — MŪSŲ kelias į Jungtines Tautas , istorija: Dr. P. Rėklaitis — Dienoraščiai rašyti Vilniuje XVII ir XVIII a. , architektūra: Algimantas Banelis — Lietuviško (?) vasarnamio projekto konkursas.
Asmenybės:
Pranas Visvydas — Žvilgsnis į H. Radausko poetiką , Alg. T. Antanaitis — Aitvaro brolio neišdaviau (apie H. Nagį) , Dalia Kolbaitė — Povilas Puzinas , Juozas Girnius — Jurgis Lebedys , Viktoras Gidžiūnas, OFM — Istorikas Antanas Kučas .
Kongresai bei suvažiavimai:
Viktoras Rimšelis, MIC — Žmogus tarptautiniame tomistų kongrese , Jonas Šoliūnas — Iliuzinė iliustracija , Vladas Jakubenas — Simfoninis koncertas VIII at-kų kongreso metu.

* 10 gruodis
Žvilgsnis į pasaulį ir į Lietuvą per asmenybes: Literatūra: AUKLĖJAMOJI MEILES JĖGA MARIJOS PECKAUSKAITES BELETRISTIKOJE ,Lietuvos istorija:Mykolas Krupavičius ,Menas: Dailininkė Bronė Jameikiene, filosofijos istorija: Hėgelio filosofija ,Pasaulinė poezija: TĖVIŠKE HOELDERLINO POEZIJOJ ,Politika: SIMO KUDIRKOS METAI ,pasaulio literatūra: FRANCOIS MAURIAC , religija: KUN. DR. J. ČEPĖNAS ,pedagogika: prof. dr. Antanas Ramūnas-Paplauskas ,filosofiją: RUDOLF CARNAP .
Kitka: poezija: Vladas Šlaitas - Eilėraščiai , išeivijos gyvenimas: Lietuvio ateitis Australijoj,istorija: LIETUVOS SUVERENUMAS STEIGIAMAJAME SEIME.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai