Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1979 m.
1979 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai
Romualdas Lukošiūnas — Sovietų moralinio teroro dokumentas
Antanas Maceina — Filosofijos keliu
1978 metai
Mikas Šileikis — Adomui Varnui 100 metų
Leonardas Andriekus - Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. amžiaus sukakčiai)
Algis Šimkus — Aidams paremti koncertas Chicagoje


* 2 vasaris
Julius Rimdžius — Vasario 16 ir okupantų gruodžio 16
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai
Bronius Nemickas — Nuo Helsinkio iki Madrido
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė politika 1978 metais
Antanas Maceina — Filosofijos keliu
Vladas Juodeika — Humanistinis marksizmas
St. S. — Dainininkė Gina Čapkauskienė
S. Kaunelienė — Lietuvių kambarys Wayne State universitete


* 3 kovas
Kęstutis Skrupskelis — Etienne Gilson
Jonas Zdanys — Nakties svajonės (eilėraščiai)
R. Krasauskas — Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų vienuolijos pradžia
Marius Katiliškis — Jaunasis ūkininkas ir stogadengys
Bronius Povilaitis — Genetinė inžinerija
Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma
J. Vaišnora, MIC — Bažnyčia Lenkijoje


* 4 balandis
Jurgis Jankus — Jonas Puzinas apie save ir apie kitus
Pranas Visvydas — Eilėraščiai
Rimvydas Šilbajoris — Pastabos apie Tomo Venclovos poeziją
Juozas Vaišnora, MIC — Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje
Liudas Dovydėnas — Kardinolo pati miršta
Juozas Vydas — Diabetas
Pasikalbėjimas su "Index on Censorship,, redaktoriumi
Balys Gaidžiūnas — Grandinėlė po 25-rių metų ir 260 koncertų
Antanas Gustaitis — Po "Paskutinio Krappo įrašo"
Algirdas Budreckis — Pirmieji lietuviai Bostone


* 5 gegužė
Petras Daugintis — Solidaristinės santvarkos bruožai
Aleksandras Radžius — Pavasario apeigos (eil.)
P. Rėklaitis — Pirmoji Vilniaus universiteto istorija ir jos autorius jėzuitas J. A. Preuschhoffas
Jurgis Jankus — Jonas Puzinas apie save ir apie kitus
J. Pušinis — Seno žvejo sakmės apie Jūratę (eil.)
Juozas Vaišnora, MIC — Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje
L. Andriekus — Už viską labiau pamilo spalvą (Dail. Alf. Dargio 70 m. amžiaus sukakčiai)
Jurgis Gliaudą — "Kontinentas" mūsų akimis
B. Ciplijauskaitė — Salvador de Madariaga
Anthony Burgess ir John Gardner: Romanas — muzika ar moralė


* 6 birželis

Juozas Girnius — Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje
Leonas Lėtas — Eilėraščiai
Vytautas Bagdanavičius — Pilnaprasmis pasaulio kūrimas
Jurgis Jankus — Karštis
Alina Skrupskelienė — Marksisto Kristus
Jolita Kavaliūnaitė — Jean-Jacques Rousseau vienišumas
R. G. Toleikis — Kun. Karolis Garuckas
Meila Balkus — Whitney muziejaus paroda
A. Radžius — Urano žiedai


* 7 rugsėjis
Kun. K. Garucko laiškai vysk. J. Labukui
Antanas Gailiušis — Žvilgsnis į JAV Lietuvių Bendruomenę ir jos ateitį
Alfonsas Gricius — Eilėraščiai
Dr. Jonas Grinius — Liaudies filosofai lietuvių rašytojų žvilgsniu
Romas Viesulas — Telesforas Valius (Fragmentai in memoriam)
Antanas Tulys — Inteligentų stalas
Izidorius Vasyliūnas — Kompozitorius Julius Gaidelis
Jurgis Gimbutas — Nepaprastas eilinis Lituanistikos instituto suvažiavimas
Mikas Šileikis — Mirė dailininkas Adomas Varnas
O. J. G. — Amerikiečiai įvertino Vardžio knygą


* 8 spalis
Aleksandras Flateris — Žmogus ir visuomenė
Domicėlė Demie Jonaitienė — Eilėraščiai
Viktoras Vizgirda — Lietuvių dailės vingiai dabarties Lietuvoje
Kun. dr. Viktoras Pavalkis — Vatikano misija pokarinėje Vokietijoje
Aloyzas Baronas — Prie slenksčio
Algis Šimkus — Lietuviškoji Lucia di Lammermoor Chicagoje
Vt. Vt. — Sovietinė periodika rusinimo tarnyboje
T. Karaliūnas — 26-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė
M. Ribokienė — 13-oji JAV ir Kanados mokytojų studijų savaitė
Grigas Valančius — Juozas Tarvydas - Žagaras
B. K. P. — JAV LB 9-osios Tarybos rinkimai


* 9 lapkritis
Paulius Rabikauskas — Lietuviškumo apraiškos Vilniaus akademijoje
Kazys Bradūnas — Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio" (eil.)

Stasys Yla — Tautybių sankritis Vilniaus universitete 1803-1832 metais
Dr. Stasys Goštautas — Ispanų humanistas Petras Roizijus Vilniuje (1551-1571)
Juozas B. Laučka — Iš popiežiaus Jono Pauliaus II-jo lankymosi Amerikoje
Česlovas Grincevičius — Mokslo dienos Chicagoje — Vienuoliktasis LKMA suvažiavimas
Eucharistijos Bičiuliams 10 metų (LKB Kronika, Nr. 39)
Birutė Saldukienė — Devintasis tarptautinis karbono stratigrafijos ir geologijos kongresas


* 10 gruodis
Bronius Nemickas — Vokietijos - Sovietų Sąjungos sąmokslas
Stasys Yla — Tautybių sankirtis Vilniaus universitete 1903-1932 metais
Jonas Aistis — Mano gimtinės giesmė (eil.)
Juozas Ambrazevičius - Brazaitis — Rašytojo išsivadavimas (Biliūnas laiškuose)
Antanas Klimas — Kazimieras Būga — šimtmetis nuo jo gimimo
Antanas Vaičiulaitis — Jono Aisčio žodžiais
A. Vaičiulaitis — Nobelio laureatas Odisėjus Elytis
B. Ciplijauskaitė — Poezijos baruose Lietuvoje pasižvalgius
St. Goštautas — PEN Klubo 44-asis kongresas Brazilijoje
Antanas Saulaitis, SJ. — Lietuvių jaunimo kongresas Europoje
T. Audrius — Netiesiogiai įrodomas išeivijos reikšmingumas
People's Temple tragedijos metinės
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai