Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1971 m.
1971 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
Laisvų žmonių laisvas gyvenimas: apie išeivijos kultūrinį gyvenimą: Žvilgsnis į 1970 metus , bei laisvų žmonių mintys ir gyvenimas: Antanas Poškus — Lytinė revoliucija , laisvinimo keliai: Juozas Kojelis — Laisvinimo politika ir ALTa.
Bažnyčios ir (laisvų) tikinčiųjų gyvenimas:
Paulius Jurkus — Liet. koplyčia Šv. Petro bazilikoje , Petras Celiešius — Tarptautinis teologų kongresas.
Poezija:
Marija Saulaitytė — Eilėraščiai , Friedrich Hoelderlin — Eilėraščiai (vertė A. Sietynas).
Ir - apie laisvą meninkę:
Birutė Ciplijauskaitė — Perpetuum mobile (A. Tamošaitienės kūryba).

* 2 vasaris
Lietuva ilgametėje rusų priespaudoje - nuo caro laikų: poezijoje:
Iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių , ir apie poetą: Žlt. — "Kad tu, gude, nesulauktum" , okupacija pasaulio kontekste: Vytautas Vaitiekūnas — 1970 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj , prisimenant laisvę istoriko akimis: Juozas Jakštas — Prie Lietuvos karalių bylos , Lietuvos laisvinimo keliai išeivijų organizacijose: Stasys Barzdukas — Bendruomenės ir organizacijų klausimu , A. Zubras — Australijos Lietuvių dienos , Baltas — Baltijos studijų II konferencija ,
išeivijos kūrybinis gyvenimas:
Jurgis Gimbutas — Lietuviškos architektūros klausimu.
knygų apžvalgos:
Dr. J. Grinius — R. Spalio rezistencinis romanas , Al. — Balio Sruogos "Radvila Perkūnas" , Jonas Puzinas — J. K. Kario "Numizmatikai" pasirodžius.
Poezija:
Janina Degutytė — Eilėraščiai , ir apie Lietuvos poetes: Pranas Visvydas — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba.
Literatūrinis kūrinėlis: Pr. Dom. Girdžius — Šiaudiniai protagonistai ,
Dostojevskio 90 mirties metinėms:
Stanislaiv Mackiemicz — Aniuta (apie Dostojevskį), vertė J. Kėkštas.

* 3 kovas
Lietuvos laisvinimas iš tarybinių rusų okupacijos:
Bronis J.Kasias - Lietuva tarptautinių santykių sūkuriuose ir: S. M. — Mardvoje kalinami lietuviai partizanai , apie okupacinį tarybinį gyvenimą: Feliksas Palubinskas — Sovietinė reklama , išeivių laisvinimo organizacijų gyvenimo klausimu: Juozas Girnius — Patriotinio ekstremizmo reikalu.
Žymaus lietuvio - australo nekrologas:
Albertas Zubras — Pulgis Andriušis , bei jo kūrinėliai: Pulgis Andriušis - Du feljetonai.
Poezija:
Judita Vaičiūnaitė — Eilėraščiai ir apie poetes: Pranas Visvydas — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba , dar poezijos: Kazys Bradūnas — Eilėraščiai
literatūrinis kūrinėlis:
Kazys Almenas — Žvaigždės (iš "Vieverių kronikų"),
Apie žymius išeivijos lietuvius:
Pranas Skardžius — Vidurkinė dr. P. Joniko sukaktis , Mikalojus Ivanauskas — Zitos Sodeikienės kūryba , Alė Rūta ir Alaušius — Marija Gimbutienė.

* 4 balandis
Tiems, kas mėgsta ir domisi politikos filosofija - šis numeris tikrai bus širdies atgaiva su sekančiais straipsniais:Andrius Baltinis — Komunizmas ir krikščionybė , Jonas Rugis — Istorinės tiesos klausimu , Ladas Tulaba — Pragiedruliai ir šešėliai tarptautiniame gyvenime , Pranas Visvydas —- A. Solženicyno byla tęsiasi , Vyt. Sirvydas — Anglų diplomatija.
Poezijos mylėtojams:
Aloyzas Baronas — Eilėraščiai (parodijos) ir: Iš hebrajų poezijos — L. Goldberg ir J. Amihai (vertė J. Kėkštas)
Apie poetą:
Birutė Ciplijauskaitė — Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos
Sociologo žvilgsniui:
Aleksandras Pakalniškis — Jaunimo pramogos Žemaičiuose.
Menotyros straipsniai:
L. Andriekus — Dailės paroda New Yorke ir: P. Alba — Leono Urbono dailė

* 5 gegužė
Antanas Gailiušis - JAV Lietuvių Bendruomenės darbo kliūtys ir jų priežastys
Balys Auginas - Eilėraščiai
Vanda Sruogienė - Pamirštoji pionierė O. Bagnickaitė
A. Budreckis - Baltasis Erelis - Lietuvos nepriklausomybės gynėjas per II pasaulinį karą
Bronius Povilaitis - Tabakas ir jo alkaloidai
Juozas Girnius — Kovoti prieš blogį—ne prieš žmones
Leonardas Andriekus, O. F. M. - Veiklus ir palaimus gyvenimas (apie prel.Pr. Jurą)
Igoriui Stravinskiui mirus
Adolfas Darnušis — Pranas Padalis
Konstantinas Petrauskas — ALVUDas
Al. Gimantas — Vinys ar gėlės S. Nėries atminimui?

* 6 birželis
1941 birželio 23
Kazys Škirpa — 1941 metų vyriausybės kelias
Juozo Ambrazevičiaus kalba laidojant 1941 birželio sukilėlius ir pranešimas Laikinosios vyriausybės paskutiniame posėdy
Pilypas Narutis — 1941 birželio sukilimas Kaune
Leszek Kolakowski — Kas yra "sovietinis socializmas"? (vertė P.Čičinis)
Antanas Vaičiulaitis — Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste"
Jurgis Janavičius — Eilėraščiai ir "Lentyna
Vladas Jakubėnas — "Traviata" (Čikagos liet. operoj)
Zeirina Balvočienė — Eilėraščiai
Nelė Mazalaitė — Klausimai (legenda)
Vt. Vt. — Partijos suvažiavimai
Leonardas Šimutis — Prel. J. Končiui 80 metų
Vladas Jakubėnas — Netekus violenčelisto M. Sauliaus
L. D. — Mirė kalbininkas Otrembskis
KA — J. Bakio "Lituanica"
Bal. Brazdžionis — Lietuvių televizijai penkeri metai

* 7 rugsėjis
A. Baltinis — Parapija—tautinio individualumo puoselėtoja
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai.
A. Paškus — Aukštumų psichologija
J. Jakštas — Lietuvos aušrinė istoriografija pagal Maironį ir Pietarį
VI. Jakubėnas — IV dainų šventė
R. Šliažas — Politika ir menas dabartinėj vokiečių literatūroj
J. Kojelis — Facta clara sint.
J. Kačinskas — Prof. V. Marijošius
V. Vizgirda — Dail. V. K. Jonyno 40 metų kūrybinio darbo sukaktis
A. Norvilas — Montrealio lietuviai dvikalbiškumo studijoje
Suvažiavimai, stovyklos, studijų savaitės


* 8 spalis
K. K. Girnius — Jaunimo kongresui besirengiant
B. Vilimaitė — Tamsoje (proza)
M. Bavarskas — Eilėraščiai
A. Klimas — Kalbotyra šiandien
Pr. Budrys — Dostojevskinė pravoslavijos imperija
J. Kėkštas — Dostojevskio ir mano Betanija (eil.)
Z. Balvočienė — Eilėraščiai
Z. Ivinskis — Dr. Jonė Deveikė ir jos veikla Lietuvos istorijos srityje
A. Budreckis — Netekome informacijos fronto kovotojo
VI. Jakubėnas — Danutės Stankaitytės rečitalis
AI. Baronas — Dviejų recenzijų paraštėje


* 9 lapkritis
K. Trimakas — Vyresnioji ir jaunesnioji karta
A. Vaičiulaitis — Juozo Grušo novelė
J. Grušas — Karalaitė nebuvo protinga (novelė)
Dr. J. Grinius — Meilė, džiazas ir velnias (Grušo dramos)
Pietų Amerikos poezija (P. Gaučio vertimai)
V. Bagdanavičius — M. Bubnerio žvilgis į krikščionišką ir žydišką religiją

R. Ramelis — Dėl ko reikėtų susimąstyti kulto ministrui Rugieniui
J. Girnius — Prof. J. Eretas 75 metų viršūnėj
J. P. — Dailininkas E. M. Budrys
D. Matulionytė — "Aidučių" ir Šalčių lengvosios muzikos koncertai
A. Gailiušis — Apie LB, išeivių partijas ir kitus dalykus
Pr. Skardžius — Bedarbė ir nedarbas
P. Gaučys — Ispaniškos Amerikos poezija* 10 gruodis
F. Jucevičius — Amžinoji Evangelija, Bažnyčia ir laisvė
M. Girniuvienė — Eilėraščiai
Z. Ivinskis — Lietuva ir žydai istorijos šviesoje
Zenonas Ivinskis (nekrologinis intarpas)
J. Brazaitis — Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje
F. M. Dostojevskis — Berniukas pas Kristų prie eglaitės (vertė J. Kėkštas)
M. Martinaitis — Eilėraščiai
A. Rubikas — Rinkimai Bažnyčioje?

J. Girnius — "Pusinis" jaunimo lietuviškumas
A. Kuolas — LSS — snaudžiantis milžinas

A. Nakas — Bandymas pagerbti rašytojus
V. Vizgirda — Tamošaičių kūrybos paroda Bostone
S. Z. — Ukrainiečių sinodas
J. Lišva — Lietuva Cordell Hull memuaruose
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai