Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1961 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
Pranas Brazys, M.I.C. — Modernieji gamtos mokslai ir religija
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Po saulės langu,
Audeklas, Balta paukštelė, Partizanų išleistuvės (eil.)

Zenonas Ivinskis — Prof. Konstantino Jablonskio atminimui
Kęstutis Keblys — Bausmė
Z. Balvočienė — Lyg sapnas (eil.)
Jurgis Gimbutas — Lietuvos medinės varpinės
Dr. VI. Viliamas — Įžymusis Sibiro tyrinėtojas Jonas Čerškis
Aug. Raginis — Leonardas Andriekus: Saulė Kryžiuose
V. K-as — Prancūzijos katalikų intelektualų tryliktoji studijų savaitė
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Mirė D. Lietuvos Ku-
nigaikštijos istorikas prof. Žydram Koscialkovskis

L. D. — Adomas Jakštas paminėtas Bulgarijoje
L. A. — Adomo Galdiko paroda Almaus Galerijoje
L. A. — Ankstyva mirtis
Dr. J. S a v. — Asyžiaus pranciškonai — kino artistai
V. Vaitiekūnas — Lietuviškomis aktualijomis

* 2 vasaris
Vincentas Liulevičius — Lietuvos laisvės idėjos raida
Kazys Bradūnas — Lietuva, Pagonių ugnis (eil.)
V. Vaitiekūnas — MTS likvidavimo tikroji prasmė
Vladas šlaitas — Apie dingusį džiaugsmą, Upės pašonėj (eil.)
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Pranciškonų Ordinas 750 m. jubiliejaus ženkle
Francesco Coloane — Paniręs ledėsis
Z. Balvočienė — Į savo Viešpatį (eil.)
D r. Povilas Rėklaitis — Gotiškojo Perkūno Namo Kaune kilmės klausimu
P. Gaučys — Modernioji ispaniškosios Amerikos novelė
Aloyzas Baronas — "Draugo" 1960 m. premijos laureatas
Mikas Šileikis — Čiurlionio Galerija ir jos sukaktis
Vyt. Kerbelis — Simfoninis-vokalinis koncertas Bostone
Jonas Rugis — Erwinas Schroedingeris
K. Mockus — Susivienijimai
ĮVYKIAI


* 3 kovas
Faustas Kirša — Tarti žodį Lietuvos garbei
Antanas Vaičiulaitis — žvilgsnis į Fausto Kiršos kūrybą
Faustas Kirša — Skulptorius, Motina geroji, Be temos,Dainos gimimas (eil.)
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Pranciškonų Ordinas 750 metų jubiliejaus ženkle
J. Brazaitis — Lietuvių charakterio vertybes
Kotryna Grigaitytė — Poezijai, Rudens belaukiant (eil.)
Prel. dr. Ladas Tulaba — šventas Povilas
Kostas Ostrauskas — Jonas Biliūnas pakeliui į Vokietiją
Pranas Naujokaitis — Pulgio Andriušio "Rojaus vartai"
Paulius Jurkus — Kryžiaus keliai pranciškonų vienuolyne Brooklyne
J. Matusas— Lietuvių kalba Gardine, Svyriuose ir Tukume
V. Trumpa — "Tautos praeities" antrą knygą pavarčius
Dr.J. Sav. — Kaip dirba augščiausias Bažnyčios tribunolas — šv. Romos Rota
K. Mockus — Mokslo veikalų spausdinimas
ĮVYKIAI


* 4 balandis
Pr. Gaidamavičius — Viešpatijos naujos epochos brėkšmėj
Leonardas Andriekus — Pergalė, Vėjas, Gelmė, Sarkofagas, šypsnis (eil.)
Paulius Jatulis — Kardinolo Jurgio Radvilos pirmojikelionė Italijon
Danguolė Sadūnaitė — Golgota (eil.)
P r. Skardžius — Daiktavardžių laipsniavimas
Aloyzas Baronas — Antras grįžimas
J. Šoliūnas — Akmenskaldys (eil.)
Dr. Jonas Grinius — Salomėja Nėris
Henrikas Nagys — Vytautas Kasiulis — Spalvų magijos meistras ir linijų poetas
B. Babrauskas — Jurgis Gliaudą: šikšnosparnių sostas
A. Tyruolis — Alė Rūta: Motinos rankos
Pranas Naujokaitis — Vytautas Tamulaitis: Svirplio muzikanto kelionės
P. Jonikas — L. Dambriūnas: Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai
J. R. — Visuotinis Bažnyčios susirinkimas
Juozas Bertulis — Čikagos paulistų choro pasirodymas
Atsiminkime 1941 birželio 23!
Juozas Kojelis — Laimėjimas lietuvių tautai?
Įvykiai


* 5 gegužė
Juozas Girnius — Tautinės valstybės
Pranas Visvydas — Filadelfijos giesmės
Jonas Aistis — Prelatas Pranciškus Juras
Feliksas Jucevičius — Dekarto filosofinės minties odisėja
Dr. Jonas Grinius — Salomėja Nėris
Marija Karūžaitė —Henrikas Nagys: Mėlynas sniegas
A. S. — Ateitininkų vadovas
P. Jurkus — Dail. Kazimiero žoromskio kūryba
V. Vaitiekūnas — Konvencija prieš mokyklinę diskriminaciją
Vincentas Liulevičius — Pastabos Tautos Praeities recenziją paskaičius
ĮVYKIAI


* 6 birželis
Zenonas Ivinskis — Adolfo Šapokos darbai Lietuvos istorijos srityje
Stefan George — šventyklos sudeginimas
Jurgis Gimbutas — Lietuvos medinės bažnyčios

Aleksandras Iljasevičius — Filatelistas (eil.)
Viktoras Vizgirda —Dailininkas Justinas Vienožinskis
Nelė Mazalaitė — Pasiuntinys
Dr. Jonas Grinius — Salomėja Nėris
Antanas Vaičiulaitis — žvilgsnis į "Vidudienio sodų" poetą
A. G. — V. Bogutaitės pirmoji knyga
Jaunimo Literatūros konkursas
M. Šileikis — Dail. V. Vizgirdos darbų paroda Čikagoje
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Prel. Pranciškus Juškaitis — "Aidų" mecenatas
Pranys Alšėnas — Vienuolika metų su dr. A. Šapoka
Įvykiai


* 7 rugsėjis
Inž. Povilas Jurėnas — Mūsų sodžiaus gyvenamojo
namo architektūrinė raida su papročiais ir tradicijomis

J. Augustaitytė- Vaičiūnienė — Apypietės miegas,
Pavasarinis žydėjimas, Nelygios jungtuvės, Daina mano žemės (eil.)

Stasys Santvaras — Vladislava Grigaitienė gyvenime ir operos teatre
Antanas Tulys — Teklės stalas
J. Šoliūnas — Akmenskaldys (eil.)
Juozas Girnius — St. Šalkauskis kaip "Gyvas žmogus"
A. T. — R. Spalio "Alma Mater"
D r. J. Grinius — Juozo Kralikausko "šviesa lange"
Vladas Jakubėnas — Lietuvių dainų šventė
V. Vaitiekūnas — Bendruomenės rinkimai
Įvykiai


* 8 spalis
Pranas Brazys, M. I. C. — Enciklikos "Mater et Magistrą" mintys ir bruožai
Alfonsas Gricius — Prietema, Miškai ciklonuose, Rudens melodija (eil.)
Jurgis Blekaitis — Antano Škėmos atsisveikinimas
A. Baltinis — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas Čikagoje
Jonas K. Karys — Aidų premijos laureatas
Zefirina Balvočienė — Keistam dvylipume (eil.)
Jonas R u g i s — Medžiagos sąvoka moderniojo mokslo šviesoje
Al f. šešplaukis — Lietuviškasis elementas Agnės Miegel kūryboje
Pranas Naujokaitis — Knyga ir lietuviškoji sąžinė
Aug. Raginis — Antanas Tulys: Tūzų klubas
V. Trumpa — Apie Žalgirio mūšį angliškai
Izidorius Vasyliūnas — Vytautas Marijošius ir Juliaus Gaidelio šeštoji simfonija
J. Matusas — Nemuno žemupis pertvertas 15-me amžiuje
S t. Barzdukas — JAV lietuvių Bendruomenė gyvenime
Įvykiai


* 9 lapkritis
Kun. dr. P. Celiešius — Dvasinis pradas etinėj plotmėj
A. Vaičiulaitis — Juozas Tysliava
Juozas Tysliava — Nakties daina, Vėjas, Lik sveika, Mano deimantai, Mylimoji (eil.)
Pranas Brazys, M.I.C. — "Mater et Magistrą" užmojis ir gairės
Danguolė Sadūnaitė — Duonos namai (eil.)
J. Brazaitis — Marijos Pečkauskaitės raštų prasmė šiandien
D r. Adolfas Šapoka — Seniausiosios Lietuvos sostinės klausimas
A. G. — A. Radžiaus "Paukščių takas"
A. Tyruolis — Prano Naujokaičio "Įlūžę tiltai"
Aug. Raginis — Mykolas Vaitkus: Keturi ganytojai
Ignas Malėnas — Moderniško elementoriaus savumai
J. Matusas— Kuoka, kaip ginklas, Lietuvos senovėje
L. Andriekus — Čiurlionis po 50 metų
A. Plukas — Lietuvos vadavimo kelius besvarstant
ĮVYKIAI


* 10 gruodis
L.A. — Sudrumsta padangė
Pranas Brazys, M.I.C. — "Mater et Magistrą" užmojis ir gairės
Juozas Mikuckis — Kodėl, Lūkesys, Vakaro varpai,žiedais tą naktį lijo (eil.)
Juozas Mikuckis — Iš mano atsiminimų apie poetą Edmundą Steponaiti
Jūra GaiIiušytė — Lietuvos studentas Jungtinėse Amerikos Valstybėse
Henrikas Radauskas — Svečias iš mėnulio, Aktoriai,
žvaigždė, saulė, mėnuo, Deganti šaka (eil.)
Jonas Matusas — Palanga, Kretinga ir Birutė

B. Ciplijauskaitė — Tremties atspindžiai ispanų poezijoje
J. ž-kis — Nepriklausomą Lietuvą statant (R. Skipitis)
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Suvažiavimo darbai
J. Žilevičius — 75 metai nuo pirmųjų lietuviškų mišių pasirodymo
Dr. J. Grinius — L. K. Mokslo Akademijos penktasis suvažiavimas ir perspektyvos
ĮVYKIAI
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai