Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1963 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
A. R.-D. — Pernai metų veikloje pasidairius
Kazys Bradūnas — Ir nebijok, Penktadienio vakarą, čiur-
lioniškoji fuga, Strazdas, Ilgesys (eil.) 

Vincas Trumpa — Mykolas Biržiška ir Vilnius 
Dalia Kučėnienė — Sombra (eil.) 
D r. Jurgis Gimbutas — Senosios lietuvių kaimo statybos
savybės ir jų reikšmė 

Paulius Jurkus — Žvaigždė (Iš Vilniaus legendų ciklo)
J. Aistis— Milfordo gatvės Elegijos
J. Aistis — Aukos taurė (Stasys Santvaras) 
P r. Pauliukonis — Penktieji metai atsiminimų įvykių švie-
soje (Kipras Bielinis: Penktieji metai) 

P. Jurkus — Dail. V. Kasiulio paroda New Yorke
J. Vaitkūnas — Dėl tautinio stiliaus architektūroje
Ben. Babrauskas — Gyvosios lietuvybės pavyzdys 
K. S. Karpius — Ar kultūra smunka — Kur lietuviai stovi?
Arūnas Liūlevičius — Lietuvių studentų sąjungos suva-
žiavimas Čikagoje 
Įvykiai 


* 2 vasaris
Andrius   Baltinis — Kultūros politika Amerikos ir
Kanados lietuvių  II   Kultūros Kongrese

II-jo Kultūros Kongreso programa
P. Gaučys — Kultūros Kongreso atidarymo kalba
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių kultūrinio veikimo gairės
Dr. Jonas Balys — Dainų tyrimo klausimai 
J. Kajecko, Lietuvos atstovo, kalba
Vincentas Liulevičius — Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai
L. A. — II Kultūros Kongresas
V. Liulevičius — Istorijos sekcija
S t. Goštautas — Dailės paroda ir lietuvių menas
S. G. — Architektūros sekcijos apžvalga
J. P. — Spaudos sekcija
Jonas   Kardelis — Mūsų išeivijos periodinės spaudos pokario nueitasis kelias
J.   Miklovas — Lietuvos gyventojų pageidavimai išeivijos spaudai


* 3 kovas
Dr. Jonas Puzinas — MŪSŲ kultūriniai uždaviniai ir jų vykdymas
Fizinio lavinimo sekcijos rezoliucijos 
Muzikos sekcijos rezoliucijos
Vincas Liulevičius — Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai
Benys   Babrauskas — Lietuvis rašytojas Amerikoje ir jo knyga
Lituanistinių mokslų sekcijos rezoliucijos
Antrojo JAV ir Kanados lietuvių Kultūros Kongreso rezoliucijos
J. Š. — Literatūros sekcija
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros tematinės problemos
Literatūros sekcijos nutarimai
O. B. — Lietuvybės išlaikymo parapijose sekcija
A. Rinkūnas —Lituanistinio švietimo problemos
Vladas Jakubėnas — Lietuviškos simfonijos koncertas
Jonas Čiuberskis — Koreferatas prie J. Kardelio paskaitos
Leonardas Šimutis — Periodinės spaudos ir laikraštininkų ateities uždaviniai
Stasys Pieža — Lietuvos reikalų ir mūsų kultūrinių temų
kėlimas pasaulio spaudoje

V. Zalatorius — Koreferatas prie St. Piežos paskaitos


* 4 balandis
Dr. V. Mar. — Komunizmo kova su religija Lietuvoje
B. Rutkūnas — Vaisiai, Liejas saulė, Gėlių taika, Nostalgija,žalia (eil.)
K.  Mockus — Augštesnioji mokykla JAV
Č.  Obcarskas — Nakties pakrantėj, Sniegas (eil.)
J. Tininis — Mumija 
A.    Baltaragis — Numaironintas Maironis 
L. A. — Literatūrinių premijų metai 
B.    Ciplijauskaitė — šiandieninėje ispanų prozoje
D. S. - S — Be gimto medžio (Vladas šlaitas)
Pr. Naujokaitis — Veidu prie žemės (K. Grigaitytės beletristikos knyga)
J.   Puzinas — Vertingas leidinys apie gen. Vladą Nagių-Nagevičių
A. G. Giedraitis — Pasisakymai apie elementorių 
Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuvių Katalikų Mokslo Aka-
demija Lietuvoje ir išeivijoje

S. Goštautas — Viktoras Petravičius
J. Žilevičius — Muzikos pedagogas Juozas Bertulis
P. B. — Bostono spauda apie Iz. Vasiliūno smuiko koncertą
P. Varnaitis — Kai kurios pastabos ryšium su Vatikano
antruoju Bažnyčios susirinkimu 

Vysk. V. Brizgys — Lietuviam reikšminga proga
J. Tininis — Saulėčiausio krašto lietuviai metraštyje
Antrasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas
500 dol. už kemedijinio žanro veikalą
Skaitytojai rašo
Įvykiai


* 5 gegužė
A.   Lingaila — Karaliaus Lyro palikuonys
J.  Jakštas — Amerikos lietuvių istoriografija ir jos artimiausi uždaviniai
Balys  Auginąs — Pakasynos, Laukimo ugnys, Santėmio
katytės, Vizijų vadžios (eil.)

A.   Baltaragis — Numaironintas Maironis
Jonas Žmuidzinas — Sapnas, žemės mirtis (eil.)
Dr. V. Mar. — Komunizmo kova su religija Lietuvoje
Vyt. Alantas — Dr. J. Griniaus požiūris į antikinę Lietuvą
"Draugo" Romano ir Poezijos premijos
Titas Alga — Kalnų giesmė (V. Kavaliūnas;
Ignas  Malėnas— Kas naujo mūsų elementoriuose?
L.   Andriekus — A. Galdiko paroda Filadelfijoje
M.   Ivanauskas — Skuodaitės ir Virkau dailės paroda
E. Vasyliūnienė — Koncertas ir naujas veikalas
Vladas Jakubėnas — 1934 m. jvykusio lietuviškos mu-
zikos simfoninio koncerto reikalu

Premija už dailę
D. - Kas yra monolitinė ir pluralistinė kultūra?
Įvykiai


* 6 birželis
L. Andriekus, O.F.M. — Visiem žmonėm aš atvėriau savo sielą: Pop. Jonas XXIII
Simas Sužiedėlis — Karaliaus Mindaugo dilemos
Vaclovas čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos klausimu
Nerimą Narutė — Relikvijos (eil.)
Dr. P r. Skardžius — Dievas ir Perkūnas
Benediktas Rutkūnas — Spinduliai, Staklės, Pasaulio slėny (eil.)
Dr. J. Sav. — jvairios krikščionių konfesijos ir Visuotinis Susirinkimas
Vladas Jakubėnas — "Cavalleria rusticana" ir "Pajacai"
— šeštas Čikagos Lietuvių operos pastatymas

Stasys Santvaras — K. Grigaitytės "Rudens sapnai"
T. Sakalas — Jono Griniaus "Gulbės giesmė"
A. Plukas — Knyga apie Lietuvos partizanus

J. Gimbutas — Pirtis prie Baltijos
PLB  kultūrinė premija
Domas Jasaitis — Pro república nostrr.
J. V. — Ateitininkų nepaprastoji konferencija New Yorke
Įvykiai


* 7 rugsėjis
Pranas Garšva — Tautinė parapija išeivijoje
Mykolas  Vaitkus — žvelgiant atgal
Mykolas Vaitkus — Užtvanka praplyšo, Stebuklo žaibas, Dausų paukštė,
Tu skrendi, tu vejies, Vilties gėlytė, Zavai, Išbusk ir paleisk, Nebe tie,nebe tie,
Nelaukiama viešnia, Varpelis  (Eil.)

Pr. Pauliukonis — Amerikos lietuvių istorija kaip tautinio auklėjimo priemonė
Vyt.  Alantas — Šventaragis sutinka Ramunę
Leonardas Andriekus — Nerimas, Pokalbis, Ant kranto,
Vaikai, Ar jis žinos, Brangenybės (Eil.)

Vaclovas čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos klausimu
Česlovas  Obcarskas — Nakties elegija
Dr. Pr. Skardžius — Dievas ir perkūnas
Jurgis Gimbutas — Lietuvos meno istorijos tyrinėjimai
(Paul Rėklaitis: Einführung in die Kunstgeschichtsforsch-
ung des Grossfürstentums Litauen)

J.  V. —  Lietuviai sovietų vergų stovyklose (Kipras Bielinis:
Teroro ir vergijos imperija — Sovietų Rusija)

Mikas Šileikis — Dail. J. Paukštienės dailės paroda
St. Daunys — MŪSŲ tautiniai šokiai ir antroji tautinių šokių šventė
K.   Mockus — Organizaciniai klausimai
J. Vaitkūnas — Vydūno 1913 m. laiškas Lietuvos Tarybai
Studijų savaičių sukaktis Europoje
ĮVYKIAI


* 8 spalis
Simas   Sužiedėlis — Lietuvių tautos likimas
Juozas Mikuckis — Ekstazė, Melancholiška elegija, žiedais pavasaris (Eil.)
Vincas   Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą
Vaclovas Čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos  klausimu
Kotryna  Grigaitytė — Apmąstymai, Sargybos, Medis, Melas (Eil.)
Dr. Jonas Grinius — Lietuviai studentai dabartinėj Lietuvos literatūroj
Pranas Pauliukonis — Amerikos lietuvių istorija kaip  tautinio
auklėjimo priemonė 

Pr. Naujokaitis — Angelai ir nuodėmės (R. Spalis)
Dr. Jonas Balys — Lietuvių tautosakos apybraiža
V. Trumpa — Sociologo žvilgsnis j dr. Vincą Kudirką 
V.   Gidžiūnas — Rusu kultūros vadovėlis
St. Goštautas — Georges Braque
Mikas Šileikis — Dail. A. Virkau paroda Gres galerijoje
A. Rinkūnas — žvilgsnis į antrąjį PL Bendruomenės seimą
A. M.  V. V. — Vienybės svarstymai 
Kun.   P.   Celiešius  —   Lietuvių Kunigų Vienybės seimas New Yorke
PASTABOS: A. Baltaragis — Dar apie numaironintą Maironį
Įvykiai


* 9 lapkritis
Arūnas  Liulevičius — Antrasis Vatikano susirinkimas ir
Bažnyčios atsinaujinimas

Benediktas   Rutkūnas — Tikiu (Eil.)
Feliksas Jucevičius — Būties sklaida ir antikinės filosofijos samprata 
Faustas  Kirša — Mažoji karalija, žavus abstraktas, Užgeso akys (Eilj)
Dr. Jonas Grinius — Lietuviai studentai dabartinėj Lietuvos literatūroj
Antanas Tulys — Velnio laiškas
Vincas   Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą
Stasys  Goštautas — Adomas Galdikas
A. V. — Nobelio laureatas Giorgos Seferic
J.  Bertulis — Iš lietuvių kalbos sinonimų
Antanas Nakas — Aldonos Stempužienės rečitalio debiutas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbo keliu (valdybos pareiškimas)
Domas Jasaitis — Antanas Tulys
Antanas  Musteikis — Akmenėliai svetimuose daržuose
ĮVYKIAI


* 10 gruodis
Antanas Maceina — Kultūros prasmė krikščionybėje
M.  Brakas — žmogus sovietinėje santvarkoje
Vladas Šlaitas — Antroje pusėje, Keturiosdešimt piramidžių  (Eil.)
Vincas Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą
K. Barėnas — Išsvajotoji  
B. Ciplijauskaitė — Alfred Andersch — naujas taškas vokiečių prozoje
Titas Alga — Kitoniškos naujosios generacijos poeto žodis
Pr. Pauliukonis — Tautos įvykių prisiminimai ir apybraižos
Juozas Audėnas — Po dvidešimties metų
Domas   Jasaitis — Antanas Tulys


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai